direct naar inhoud van 5.2 De regels
Plan: Bestemmingsplan Oost-Veluweweg - A50 Gasleiding
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1048-onh1

5.2 De regels

5.2.1 Inleidende regels

Hoofdstuk 1 van de regels geeft de inleidende regels. Het betreft de begripsregels, waarin de in het plan voorkomende begrippen worden gedefinieerd en de wijze van meten en berekenen is gegeven.

5.2.2 regels omtrent gebruik en bebouwing van de grond

Hoofdstuk 2 bevat de bestemmingsregels. Hierin worden per bestemming regels gegeven voor gebruik en bebouwing van de grond. Deze bestemmingsregelingen worden hierna besproken.

Agrarisch

De agrarische gronden ten oosten van de A50 blijven deels een agrarische grondgebruik kennen. Met de bestemming 'Agrarisch' wordt de geldende bestemming voor deze gronden aangehouden. Behoudens terrein- en erfafscheidingingen, is binnen deze bestemming geen geen bebouwing toegestaan.

Bedrijf

Middels de bestemming 'Bedrijf', dat in zijn geheel nader is aangeduid met 'nutsvoorzieningen', wordt het meet- en regelstation in het plangebied van een passende bestemming voorzien. Een beperkt gedeelte van deze bestemming mag worden gebruikt voor gebouwen.

Groen

Het leidingtracé begint in een klein gedeelte van de toekomstige groenstrook tussen de wijk Zuidbroek en de Oost-Veluweweg. Conform het geldende bestemmingsplan, krijgt dit gedeelte de bestemming 'Groen'.

Natuur

Middels de bestemming 'Natuur' wordt de nieuwe natuur rondom het meet- en regelstation vastgelegd. Binnen deze bestemming zijn geen gebouwen toegestaan. In afwijking van de Apeldoornse standaard, zijn werkzaamheden voor de realisatie van de nieuwe gastransportleiding uitgezonderd van de aanlegvergunningenplicht binnen deze bestemming.

Verkeer - Weg

Met de bestemming 'Verkeer - Weg' wordt de rijksweg A50 van een passende bestemming voorzien.

Water

Langs de genoemde groenstrook is in het plan voor Zuidbroek voorzien in een waterpartij. De leiding komt deels langs de rand daarvan te liggen. Conform het geldende bestemmingsplan, krijgt dit gedeelte de bestemming 'Water'.

Leiding - Gas

Met de dubbelbestemming 'Leiding - Gas' wordt in de aanleg van de nieuwe leiding voorzien. Met die bestemming wordt bepaald dat stroken van 4 meter aan weerszijden van de leiding in principe vrij moeten blijven van bebouwing. Om onnodige regelgeving te voorkomen, is, in afwijking van wat de Apeldoornse standaard voorschrijft, is het aanleggen van de gastransportleiding uitgezonderd van de aanlegvergunningenplicht.

De bestaande leiding die het plangebied doorkruist is van dezelfde bestemming voorzien. Omdat dat een hoge drukgasleiding is, geldt daar een bebouwingsvrije zone van 5 meter.

Leiding - Hoogspanningsverbinding

De bovengrondse hoogspanningsleiding in het plangebied is met de bestemming 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' als zodanig bestemd en van de bijbehorende veiligheidszones voorzien.

5.2.3 Algemene regels en overgangs- en slotregels

In hoofdstuk 3 (Algemene regels) zijn regels opgenomen die gelden voor alle bestemmingen. In artikel 12 zijn bouwregels opgenomen die voor alle bestemmingen gelden. In lid 12.2 van dit artikel staat onder andere de bepaling over ondergronds bouwen opgenomen. Hierin is bepaald dat ondergronds bouwen is toegestaan waar ook bovengronds gebouwd mag worden.

In artikel 15 staan de procedureregels die bij ontheffing en wijziging in acht genomen moeten worden. Artikel 16 tenslotte geeft een regeling voor verwijzingen naar andere wettelijke regelingen en plannen. De overige artikelen bevatten zeer bekende regels die geen nadere bespreking behoeven.

Hoofdstuk 4 bevat tot slot het overgangsrecht voor bouwwerken en gebruik en de titel van het bestemmingsplan.