direct naar inhoud van 4.2 Waterhuishouding
Plan: Bestemmingsplan Oost-Veluweweg - A50 Gasleiding
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1048-onh1

4.2 Waterhuishouding

De effecten van de aanleg van de gasleiding op het oppervlaktewater en grondwater in de directe omgeving zijn minimaal. In de definitieve situatie zijn geen extra verhardingen aangebracht en wordt er geen afvalwater geproduceerd.

De inpassing van het meet- en regelstation door 1 hectare bos en een halve hectare bloemrijk grasland met een poel versterkt de natte natuurwaarden in die omgeving.

Het plan omvat minder dan 1.500 m² extra verhard oppervlak. Het plangebied ligt niet in een Keurzone of in een zoekgebied voor waterberging. Het plan betreft geen HEN-water (inclusief beschermingszone), landgoed, weg, spoorlijn, damwand, scherm, ontgronding et cetera. Bovendien zal er niet meer dan de landelijke afvoernorm geloosd gaan worden op het oppervlaktewater. Daarom is dit plan in het kader van de watertoets een postzegelplan als omschreven door Waterschap Veluwe. Voor het plan geldt dan ook het standaard wateradvies.

Om deze redenen is het plegen van overleg met het waterschap als bedoeld in 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening achterwege gelaten, dit in overeenstemming met de richtlijn "Watertoetsprocedureregels voor postzegelplannen" van het Waterschap Veluwe.