direct naar inhoud van 5.2 Waterhuishouding
Plan: Bestemmingsplan Kanaaloevers-Molenstraat
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1045-onh1

5.2 Waterhuishouding

5.2.1 Algemeen

Het plangebied maakt onderdeel uit van de ontwikkeling Kanaaloevers – Welgelegenpark en is circa 1.48 hectare groot. Binnen het plangebied worden ca. 40 woningen gebouwd. Het plangebied ligt niet binnen de zoekgebieden voor waterberging die de provincie Gelderland in het streekplan heeft aangegeven. Het plan valt niet onder de “postzegelplannen” zoals Waterschap Veluwe die vanuit het oogpunt van de watertoets heeft gedefinieerd.

5.2.2 Grondwater

Het gebied ligt niet in de door Provincie Gelderland aangegeven grondwater–fluctuatiezone. Als gevolg van klimaatveranderingen kunnen de grondwaterstanden mogelijk met 10-20 cm stijgen. Het huidige grondwaterpeil is op basis van omliggende peilbuizen ingeschat op ca. 1.5 tot 0.5 m-mv. Om voor de gewenste functies (ook naar de toekomst) voldoende ontwatering te krijgen zal het terrein moeten worden opgehoogd. Nader onderzoek naar de grondwaterstanden ter plaatse zal hier meer inzicht in geven.

5.2.3 Oppervlaktewater en waterafhankelijke natuur

Binnen het plangebied is geen oppervlaktewater of waterafhankelijke natuur aanwezig. Ook zal dit in de nieuwe inrichting niet worden gecreëerd

5.2.4 Afvoer van hemelwater

Traditioneel wordt in het bestaand stedelijk gebied het hemelwater afkomstig van verhard oppervlak afgevoerd naar het gemengd gemeentelijk rioolstelsel. Vervolgens wordt het gezamenlijk met het (huishoudelijk) afvalwater naar de rioolwaterzuiveringinrichting getransporteerd. Sinds de introductie van het vernieuwde waterbeleid hanteert de gemeente Apeldoorn bij nieuwbouwplannen en herstructureringsprojecten het principe dat er geen hemelwater op de bestaande gemengde riolering mag worden aangesloten. Voor dit project worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Al het hemelwater afkomstig van daken en terreinverhardingen (zoals parkeerplaatsen en pleinen) en straten wordt geïnfiltreerd in de bodem of geborgen op het terrein, bijvoorbeeld door toepassing van infiltratiegreppels of wadi's, ondergrondse infiltratievoorzieningen, waterdoorlatende verhardingen of vijvers.
  • Voor hemelwater afkomstig van afvoerende verharde oppervlakken dient een hemelwatervoorziening ter grootte van minimaal 20 mm per afvoerende m2 verharding aangelegd te worden.

Indien er grotere buien vallen kan de infiltratie- of bergingsvoorziening bovengronds overlopen en afstromen openbaar gebied. Hier dient met de hoogteligging van het ontwerp rekening mee gehouden te worden. De uiteindelijke keuzes hierin dienen met Gemeente Apeldoorn afgestemd te worden.

Voor de nieuwbouw mag géén gebruik worden gemaakt van uitlogende materialen die het hemelwater kunnen verontreinigen (DAF-prestaties). Voorbeelden zijn zink en koper.

5.2.5 Afvoer van afvalwater

De nieuwe gebouwen dienen te worden voorzien van gescheiden afvoeren voor vuil- en hemelwater, zoals op grond van het Bouwbesluit verplicht is. De vuilwaterafvoer van de bebouwing wordt aangesloten op het gemeentelijke gemengde rioolstelsel in de Molenstraat. Dit riool heeft voldoende capaciteit voor de extra vuilwaterafvoer van de nieuwbouw.

5.2.6 Watertoets

Het voorontwerp van dit plan is voorgelegd aan Waterschap Veluwe. Zij kan zich vinden in bovenstaande aanpak.