direct naar inhoud van 2.4 Beeldkwaliteit Kanaaloevers
Plan: Bestemmingsplan Kanaaloevers-Molenstraat
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1045-onh1

2.4 Beeldkwaliteit Kanaaloevers

Aanleiding: Structuurplan 1990

In het Structuurplan Apeldoorn deelplan stedelijk gebied uit 1990 is een aantal knelpunten benoemd. Geconstateerd werd dat enkele locaties aan de randen van de binnenstad slijtage verschijnselen vertoonden. Ook werd geconstateerd dat de bereikbaarheid van de binnenstad door de sterke groei van het autoverkeer in gevaar dreigde te komen.

In dit structuurplan zijn ook oplossingen voor de gesignaleerde knelpunten voorgesteld. Ter verbetering van de bereikbaarheid van de binnenstad voor het autoverkeer wordt in het structuurplan gekozen voor radiale hoofdwegen (wegen die vanaf de buitenring leiden naar het stadscentrum), poorten (bundeling van radialen eindigend op een centrale parkeergelegenheid) en verbindingsstraten (wegen die de verschillende poorten met elkaar verbinden). In en om de binnenstad worden ontwikkelingslocaties aangewezen, waarvan het gebied Kanaaloevers er een is. De ontwikkelingslocatie Kanaaloevers bestaat uit een gebied op de westoever en een gebied op de oostoever. Gesteld wordt dat door herstructurering van deze gebieden het gezicht van Apeldoorn in relatie tot het kanaal grotendeels opnieuw bepaald wordt. De herstructurering gaat vooral om toekenning van nieuwe functies, herinrichting van de openbare ruimte en het inpassen van de nieuwe zuidoostelijke binnenstadspoort. Deze zuidoostelijke binnenstadspoort omvat de hoofdroute vanuit De Maten naar het stadscentrum en het station, de parkeergarage Koningshaven en de inrichting van de Molenstraat als verbindingsstraat naar de andere binnenstadspoorten.

Beeldvisie Kanaaloevers

In de Beeldvisie Kanaaloevers is het structuurplan verder uitgewerkt. Deze visie is in april 1994 door burgemeester en wethouders vastgesteld als toekomstbeeld voor de kanaaloevers, grofweg het gebied tussen Deventerbrug en spoorbrug. In de Beeldvisie is gezocht naar het juiste evenwicht tussen de recreatieve potenties van de kanaaloevers, de woonkwaliteit van de centraal gelegen binnenstedelijke locatie en de noodzakelijke ringverbinding.

Wat betreft verkeer zijn de inzichten uit het structuurplan op onderdelen bijgesteld. Het gekozen verkeerssysteem van buitenring, radiale hoofdwegen, poorten en verbindingsstraten blijkt in de praktijk niet op die manier te functioneren. De verbindingsstraten worden niet alleen gebruikt om van de ene naar de andere poort te rijden (in het geval van een volle parkeergarage), maar veel meer als de kortste weg tussen twee stadsdelen, die langs het stadscentrum voert. Bereikbaarheid en leefbaarheid van het stadscentrum verslechteren hierdoor. De buitenring wordt in feite te weinig gebruikt voor de functie waar hij voor bedoeld is. Daarom wordt besloten een "binnenring" te realiseren. In de Beeldvisie wordt er voor gekozen om het ontbrekende oostelijke deel van die binnenring in de vorm van een nieuwe weg door Welgelegen aan te leggen, een weg die Oostelijke Verbindingsweg wordt genoemd. Van de vier poorten die in het structuurplan werden genoemd zijn er drie gerealiseerd. De parkeergarage waarin de zuidoostpoort zou moeten eindigen is gerealiseerd (parkeergarage Koningshaven), de zuidoostpoort zelf echter nog niet. Deze poort dient aan te sluiten op de nieuwe verbindingsweg.

De Beeldvisie bevat een ruimtelijk toekomstbeeld dat is gebaseerd op het uitgangspunt: behoud en versterk de bestaande kwaliteiten van het gebied en voeg daar nieuwe kwaliteiten aan toe. Deze toekomstvisie is vertaald in een ruimtelijke beeldvisie.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1045-onh1_0003.jpg"

figuur 3 ruimtelijke beeldvisie Kanaaloevers

De bestaande kwaliteit van de Deventerstraat als historische invalsroute wordt behouden en versterkt. De Welgelegenbrug wordt gehandhaafd. Het rechthoekige wegenpatroon van het vroegere landgoed Welgelegen blijft structuurbepalend. De Molenstraat wordt als historische invalsroute door nieuwe laanbeplanting versterkt. Het kanaal als grote open ruimte met zijn kades, zijn verbreding, zijn bocht, het spiegeleffect en de lichtwerking wordt eveneens behouden en versterkt. Aanwezige oude bomen worden behouden en door herinrichting komt er ruimte voor aanplant van nieuwe bomen in het oude patroon.

Zoals gezegd brengt de Beeldvisie ook nieuwe kwaliteiten aan in het gebied. De nieuwe verbindingsweg aan de noordoostzijde van het kanaal is zodanig vormgegeven dat een aantrekkelijk ruimte ontstaat met een brede groene lanenstructuur. Aan weerszijden van het kanaal ontstaan door het afwisselend teruggaan en weer naar voren komen van woonbebouwing aantrekkelijke ruimten en woonplekken. In de buurt van de Welgelegenbrug wordt zo veel ruimte gemaakt dat er sprake is van een parkachtige zone. Langs het kanaal wordt doorgaand autoverkeer geweerd zodat er alle ruimte is om te wandelen en te fietsen. Achter de bebouwing aan het kanaal is het in rustige nieuwe en reeds bestaande wijken plezierig wonen en werken.

Langs de hoofdwegenstructuur is vanwege de behoefte aan functiemenging een beperkte hoeveelheid bedrijfsfuncties toegevoegd. Vanwege de B-status van het gebied, de nabijheid van de binnenstad en het gebrek aan locaties in Apeldoorn met een dergelijk potentieel wordt langs de hoofdwegenstructuur ook kantoorfuncties toegevoegd.