direct naar inhoud van Artikel 6 Wonen - Uit te werken
Plan: Bestemmingsplan Kanaaloevers-Molenstraat
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1045-onh1

Artikel 6 Wonen - Uit te werken

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Uit te werken' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woningen, waaronder begrepen begeleid wonen tot maximaal 2 woningen per bouwvlak;
 • b. groen- en speelvoorzieningen en
 • c. overige voorzieningen ten beheove van een woongebied;

met de daarbij behorende bouwwerken.

6.2 Uitwerkingsregels

Met toepassing van het in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening bepaalde werken burgemeester en wethouders de in lid 6.1 omschreven bestemming uit, met inachtneming van de volgende regels:

 • a. op en in de gronden mogen uitsluitend worden gebouwd gebouwen en andere bouwwerken ten behoeve van en behorende bij de in lid 1 bedoelde doeleinden;
 • b. de hoogte van de bebouwing, uitgezonderd bouwwerken ten behoeve van ondergrondse parkeervoorzieningen, mag niet meer bedragen dan op de plankaart is aangegeven;
 • c. het totaal aantal woningen niet meer dan 7 bedragen;
 • d. de afstand van de voorgevels van woningen:
  - tot de grens van de naastgelegen bestemming "Verkeersdoeleinden" bedraagt niet minder dan 2,5 m, en
  - tot de grens van de overige naastgelegen bestemmingen bedraagt niet minder dan 3 m;
 • e. de hoogte van de woningen mag niet meer dan 10 m bedragen.
6.3 Bouwregels
 • a. Het bouwen van bouwwerken als bedoeld in lid 6.1 dient te geschieden overeenkomstig een door burgemeester en wethouders vastgesteld uitwerkingsplan dat in werking is getreden en/of onherroepelijk is geworden.
 • b. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het onder a van dit lid bepaalde voor het bouwen van bouwwerken vóór het tijdstip van inwerkingtreding van het onder a bedoelde uitwerkingsplan, indien het bouwplan in overeenstemming is met het (voor)ontwerp-uitwerkingsplan en de realisatie ervan past binnen de economische en financiële uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.
  Een beslissing omtrent deze afwijking wordt niet genomen dan nadat belanghebbenden gedurende twee weken, na publicatie van het voornemen tot het afwijken in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk zienswijzen tegen die voorgenomen afwijking bij het bevoegd gezag in te dienen.