direct naar inhoud van 7.3 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: Buitengebied Noord-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1044-vas2

7.3 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Het plan is in september 2009 toegezonden aan verschillende organisaties en instanties, voor een reactie in het kader van het wettelijk vooroverleg. Vervolgens is het plan vanaf 24 september 2009 voor een periode van zes weken vrijgegeven voor inspraak. Gedurende deze termijn is eenieder in de gelegenheid gesteld daarover reacties in te dienen. In deze periode zijn ruim honderd inspraakreacties ingediend. In het kader van het wettelijk vooroverleg hebben de partijen eveneens gereageerd.

Omdat er voor het plan een planMER moest worden opgesteld en een aantal reacties leidde tot verder onderzoek, is er geruime tijd verstreken tussen de inspraak en de behandeling van de inspraak. Om die reden is er een inloopbijeenkomst gehouden waarbij insprekers de gelegenheid hebben gekregen om op de concept-inspraaknota te reageren. Van deze mogelijkheid heeft een groot aantal insprekers gebruik gemaakt.

De beantwoording van de inspraakreacties is opgenomen in de Bijlage 7 Reactienota vooroverleg en inspraak. Op basis van de inspraakreacties is het bestemmingsplan op enkele punten gewijzigd.

Onderwerpen zijn bijvoorbeeld:

- maximale inhoudsmaat woningen;

- hoogte agrarische bedrijfsgebouwen;

- concrete verzoeken tot functieverandering;

- aangepaste regeling op basis van planMER en dergelijke.

Het aangepaste bestemmingsplan heeft met ingang van 6 december 2012 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. In dat kader zijn ruim 50 zienswijzen ingediend.

Meerdere zienswijzen gaan over de aanduiding karakteristiek die aan een aantal panden is toegekend. Omdat deze aanduidingen nog niet in het voorontwerpbestemmingsplan waren opgenomen, heeft afzonderlijk overleg (op locatie) plaatsgevonden met alle betreffende reclamanten.

Ook naar aanleiding van de ingediende zienswijzen is het bestemmingsplan op meerdere onderdelen aanpast. Dit is verantwoord in een Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen. Deze nota is als separate bijlage bij het plan opgenomen.