direct naar inhoud van 5.3 Beleidsopgaven
Plan: Buitengebied Noord-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1044-vas2

5.3 Beleidsopgaven

De grondslag voor deze visie vormt het behoud en versterking van het landschap:

 • binnen het Nationaal landschap wordt de bestaande landschapskwaliteit vergroot en worden daarmee de kernkwaliteiten, zoals het schaalcontrast van zeer open naar besloten, verbeterd; het behoud van een halfopen, agrarisch landschap en boslandschap rondom Woudhuis;
 • het behoud van het rechtlijnige, geometrische patroon en de openheid in de broekgebieden;
 • in het overige gebied, het kampenlandschap, het herstel/behoud van de kleinschalige identiteit met onregelmatige blokverkaveling en houtwallen;
 • het ontwikkelen van een ruimtelijke samenhang tussen de weerszijden van de snelweg;
 • het behouden en versterken van aardkundige, archeologische en cultuurhistorische waarden;
 • het versterken van de economische vitaliteit van het buitengebied en inspelen op de behoeften;
 • ontwikkelingsmogelijkheden voor agrariĆ«rs binnen landschappelijke kaders;
 • het versterken van recreatief medegebruik en kleinschalige recreatieve voorzieningen, zo mogelijk als aanvullende economische drager;
 • realisatie van de Groene Mal: de grote groengebieden (Weteringsebroek en Het Woudhuis), de groene wiggen (Wolvenbos en Zuidbroek) en de verbindende wateren van de Weteringen.

Daarnaast spelen regionale, provinciale en landelijke beleidskaders een belangrijke rol in de vorming van de visie voor het plangebied. De te maken keuzen krijgen hun concrete vertaling in het ruimtelijk beleid voor het Buitengebied Noord-Oost van de gemeente.

In paragraaf 1.4 zijn de opgaven voor het plangebied beschreven. De opgaven bestaan onder meer uit functieverbreding en nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven en ontwikkeling van Weteringsebroek. Daarnaast vragen thema's als kamperen bij de boer, paardenbakken en splitsing van woningen en bed and breakfast aandacht.

Daarnaast zijn de volgende algemene opgaven van belang:

 • doelmatig gebruik van de beschikbare ruimte;
 • verbetering van de ecologische dooradering, weteringen vormen hiervoor een ruimtelijke drager;
 • een duurzame waterhuishouding;
 • verbetering van de toegankelijkheid voor bewoners en recreanten;
 • aanknopingspunten voor verbreding van het landbouwkundig gebruik;
 • versterking grondgebonden veehouderij en zo mogelijk ook intensieve veehouderij;
 • behoud van het gebied voor landbouw en het toch aantrekkelijk blijven als woongebied en tevens als uitloopgebied voor recreatie;
 • verhogen van de beleving van de samenhang tussen de afzonderlijke gebieden door de weteringen als lange doorlopende lijnen in het landschap zichtbaar te markeren en routestructuren langs de weteringen aan te leggen.

De inhoudelijke opgaven en doelstellingen zijn ontleend aan de doelstellingen uit 'De groene mal van Apeldoorn' en de cultuurhistorische analyse voor het plangebied, de provinciale Structuurvisie en het Reconstructieplan Veluwe.