direct naar inhoud van 4.9 Conclusie milieu
Plan: Buitengebied Noord-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1044-vas2

4.9 Conclusie milieu

De volgende zones, gebieden en dergelijke in het plangebied leggen beperkingen op het gebruik:

 • Op basis van het MER gelden beperkingen voor uitbreiding van veehouderijen.
 • milieuzones rond de bedrijven op basis van de milieuvergunning en milieumelding, en de zonering 'Bedrijven en Milieuzonering'. Met de bestemmingen is aangesloten bij de vergunde milieuruimte;
 • rond agrarische bedrijven gelden afstandseisen voor stankgevoelige objecten;
 • bij nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen dient rekening gehouden te worden met de uitgangspunten van de Beleidsvisie Externe Veiligheid Apeldoorn.
 • Er geldt een zonering in het kader van externe veiligheid van 200 m langs snelwegen, provinciale wegen en spoorwegen.
 • Bij nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen (niet bij recht) dient voor de aardgastransportleiding de PR en GR berekend te worden, tenzij de ontwikkeling meer dan 140 m van de aardgastransportleiding verwijderd is. Voor de beheerzone van de leiding is ter bescherming een dubbelbestemming opgenomen.
 • Voor de hoogspanningslijn geldt een beheerzone van 22,5 m aan weerszijden van de lijn, waarvoor een dubbelbestemming is opgenomen. Binnen de gezondheids-contour van 71 meter zijn geen nieuwe gevoelige bestemmingen opgenomen. Langs de A1/A50 geldt een geluidszone van 400 m en langs de overige wegen 200 m. Langs de spoorlijn naar Deventer ligt een geluidszone van 300 m en langs de spoorlijn naar Zutphen een zone van 100 m. Binnen deze zones dient bij mogelijke veranderingen akoestisch onderzoek plaats te vinden. Deze zones zijn niet opgenomen op de plankaart.
 • Voor realisatie van nieuwe geluidgevoelige bestemmingen is in de wijzigingsbevoegdheden opgenomen dat geluidsonderzoek dient plaats te vinden. De geluidzone van het vliegveld staat wel op de plankaart;
 • veehouderijbedrijven binnen een, in de EHS gelegen, zeer kwetsbaar gebied (zie WAV gebieden op belemmeringenkaart), mogen niet uitbreiden in verband met de ammoniakemissie. Er gelden uitzonderingen met betrekking tot uitbreiding van rundveehouderijen;
 • bij recht is geen nieuw milieugevoelig gebruik of bebouwing mogelijk. Wel in de vorm van wijzigingsbevoegdheden. In de voorwaarden wordt opgenomen dat de wijzigingsbevoegdheid alleen mag worden toegepast indien met onderzoek is aangetoond dat voldaan wordt aan de betreffende milieuregels;
 • er liggen geen grondwaterbeschermingsgebieden en stiltegebieden in het plangebied.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1044-vas2_0013.jpg"