direct naar inhoud van 4.6 Zonering Infrastructuur
Plan: Buitengebied Noord-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1044-vas2

4.6 Zonering Infrastructuur

Geluidhinder wegverkeer

In het kader van de Wet geluidhinder (Wgh) bevinden zich langs wegen geluidzones. In buitenstedelijk gebied geldt voor wegen, bestaande uit meer dan vijf rijstroken een zone van 600 m, voor een weg bestaande uit drie of vier rijstroken een zone van 400 m en voor wegen bestaande uit één of twee rijstroken een zone van 200 m, gemeten vanuit de as van de weg. Binnen de zone moet in het geval van een nieuwe situatie met een geluidsgevoelige bestemming onderzoek worden verricht naar de optredende geluidsbelasting.

Op grond van het bovenstaande geldt voor de A50 en de A1 een geluidszone van 400 m en een geluidszone van 200 m voor de overige wegen. Nieuwe situaties zijn echter niet (bij recht) toegestaan, zodat nader onderzoek niet nodig is.

De voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai is in de nieuwe wet 48 dB.

Geluidhinder railverkeer

Door het plangebied loopt de spoorlijn Apeldoorn-Deventer en Apeldoorn-Zutphen. Deze hebben respectievelijk een geluidszone van 300 m en 100 m aan weerszijden van het spoor, waarbinnen bij nieuwe ontwikkelingen een geluidsonderzoek moet worden uitgevoerd.

Bij recht zijn geen nieuwe ontwikkelingen toegestaan, waardoor geen nader onderzoek nodig is. De voorkeursgrenswaarde voor railverkeer is 55 dB.

In geval van nieuwe ontwikkelingen, zoals het toestaan van tweede bedrijfswoningen, dient geluidsonderzoek plaats te vinden. Dit is opgenomen in de wijzigingsbepalingen.

Overige zoneringen infrastructuur

Er geldt in het kader van vervoer van gevaarlijke stoffen een zonering van de (spoor)wegen. Ook het vliegveld Teuge is voorzien van een zonering. Het vliegveld Teuge kent een geluidszonering die is opgenomen op de plankaart. Daarnaast geldt een obstakelvrij vlak van de invliegtunnel van 45 m hoogte. Een dergelijke hoogte van bouwwerken is niet toegestaan in dit plan. Het radarstation Nieuw Milligen is omgeven door een verstoringsgebied. Gebouwen hoger dan 80 m boven NAP zijn niet toegestaan. Het bestemmingsplan laat een dergelijke hoogte niet toe, waardoor dit niet is aangegeven op de plankaart.

Straalpaden moeten, vanaf een aangegeven hoogte (hier circa 22 m), blijven gevrijwaard van obstakels. In de planregels worden geen gebouwen of bouwwerken geen gebouwen zijnde toegelaten van deze hoogte. Een verbod op dergelijke hoogten is daarom niet nodig in het bestemmingsplan.

Ook ligt er een hoogspanningsleiding met een specifieke zone (0,4 microTesla) van 2 x 71 m. Dit betreft de gezondheidsrisicocontour waarbinnen geen nieuwe gevoelige bestemmingen (woningen scholen en dergelijke) mogen worden gerealiseerd. De beheerszone is twee keer 22,5 m. Deze zone heeft een dubbelbestemming gekregen.