direct naar inhoud van 3.4 Water
Plan: Buitengebied Noord-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1044-vas2

3.4 Water

De weteringen hebben van oudsher een belangrijke functie voor de afwatering van de IJsselvallei. In het Waterhuishoudingsplan van de provincie wordt waterberging in verbrede waterlopen als belangrijkste oplossing gezien. De verbrede waterlopen bieden combinatiemogelijkheden met natte ecologische verbindingen.

In het plangebied liggen geen primaire waterkeringen.

Hydrologie

De hydrologische situatie in het gebied wordt overheerst door de stuwwal van de oostelijke Veluwe. Hierdoor is een sterke regionale kwel aanwezig. De situatie wordt lokaal vooral beïnvloed door de aanwezigheid van ruggen water infiltreert, dat op lager gelegen plaatsen weer opkwelt. Vooral de laatste decennia is de waterhuishouding steeds meer bepaald door menselijk ingrijpen in de vorm van het gaven van diepe watergangen, die een groot deel van het kwelwater afvangen. Hierdoor bestaat het oppervlaktewater voor een steeds groter percentage uit lokaal infiltrerend voedselrijk water.

In het gebied komen op kleine afstanden grote verschillen in grondwaterstanden voor. De meest voorkomende grondwatertrappen (GT) zijn III, IV en VI. De gemiddelde grondwaterstand is sinds 1979 lager geworden. In de gebieden met de hoogste grondwaterstanden (GT II en III) is het grondwater in het algemeen te karakteriseren als kwelwater.

Waterkwantiteit

De weteringen hebben een belangrijke functie bij het peilbeheer. Afspraken daarover heeft het waterschap vastgelegd in het peilbesluit en in streefpeilplannen. Her en der komen onderbemalingen voor ten behoeve van de afwatering van stedelijke en agrarische gebieden.

Bij grote afvoeren in het gebied wordt het gebied bemalen door gemaal Veluwe in Wapenveld en door gemaal mr. Baron van der Feltz bij Terwolde.

Bij lage rivierstanden kan de hele Noordelijke IJsselvallei nabij Wapenveld vrij lozen op de IJssel. De buitendijkse gebieden staan onder het regime van de IJssel; de waterhuishouding wordt via de gemalen Hoenwaard en Bolwerksmolen geregeld.

Waterkwaliteit

De chemische oppervlaktewaterkwaliteit in het gebied is over het algemeen redelijk tot goed. De gemeente heeft geen eigen baggerplan. De kwaliteit van de waterbodems in het gebied is redelijk. De aanwezige baggerspecie is overwegend aangemerkt als klasse 2 (hooguit licht tot matig verontreinigd).

Ecologie

De Grote Wetering, het Apeldoorns Kanaal en delen van de Nieuwe Wetering zijn aangewezen als natte ecologische verbindingszone.

Uitgangspunten voor het bestemmingsplan

  • de belangrijkste watergangen worden bestemd als Water;
  • De natte ecologische verbindingszones worden door middel van een gebiedsaanduiding in het bestemmingsplan geregeld;
  • ingrepen die de waterhuishouding in de directe omgeving van de natuurterreinen kunnen be├»nvloeden, worden aan een aanlegvergunning verbonden, zoals het verruimen van bestaande waterlopen of het graven van nieuwe waterlopen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1044-vas2_0008.jpg"

Verspreiding van functies over het plangebied