direct naar inhoud van 2.4 Gemeentelijk beleid
Plan: Buitengebied Noord-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1044-vas2

2.4 Gemeentelijk beleid

De groene mal van Apeldoorn

Binnen het plangebied komen diverse delen van de Groene Mal van Apeldoorn voor. Dat betreft:

  • de grote groengebieden (Weteringsebroek en Het Woudhuis);
  • de groene wiggen (Wolvenbos en Zuidbroek);
  • de verbindende wateren van de Weteringen.

In de grote groengebieden gaat het om het behouden, versterken en ontwikkelen van een aantrekkelijke combinatie van landbouwgebied, water, bos, natuur en recreatieve voorzieningen. Daarnaast is er sprake van groene wiggen, groene zones die een verbinding leggen tussen de stad en de grote groengebieden. De groene wig Wolvenbos (tussen de Oost-Veluweweg en het Apeldoorns Kanaal) en de groene wig Zuidbroek sluiten aan op het Weteringsebroek. Ten slotte vormen de weteringen in het gebied de verbindingen tussen de grote groengebieden onderling; ook hier gaat het om het combineren van natuurlijke én recreatieve verbindingen. Voor de verschillende onderdelen van de Groene Mal zijn/worden Gebiedsvisies ontwikkeld. De gebiedsvisie Weteringsebroek is ondertussen vastgesteld.

Visie Weteringse Broek

De ontwikkeling van Weteringse Broek is nader uitgewerkt in deze visie. De weteringen en de laaggelegen gronden worden aangegrepen voor het vasthouden van water en voor de ontwikkeling van natuur en recreatie. In het gebied wordt tot ca. 55 ha natuur aangelegd en daarnaast wordt ingestoken op een verdere ontwikkeling van het landschap, mede door realisatie van landschapselementen.

Kadernota 'Over Welstand geschreven'

In 2004 is de Kadernota 'Over Welstand geschreven' verschenen. De Kadernota is het vastgestelde welstandsbeleid voor de gemeente Apeldoorn. De nota omvat onder meer de toetsingskaders van het welstandsbeleid voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen de welstandscommissie). Het plangebied kent een 'normaal' welstandsniveau, uitgezonderd langs bepaalde belangrijke structuurlijnen, zoals langs de A50, de spoorlijnen, de Beemterweg en de Deventerstraat.

De gehanteerde thema's betreffen 'agrarisch buitengebied' en 'dorpen'.

Gebiedsgericht Welstandsbeleid

Tegelijkertijd met dit bestemmignsplan is het gebiedsgerichte welstandsbeleid voor dit plangebied opgesteld. Dit gebiedsgerichte welstandsbeleid vormt een uitwerking van de welstandscriteria, zoals die zijn opgenomen in de Kadernota. Het gebiedsgerichte welstandsbeleid is het kader voor reguliere bouwvergunningen. De kenmerkende kwaliteiten van de verschillende landschapstypen in het buitengebied Apeldoorn Noord-Oost zijn het uitgangspunt voor dit gebiedsgericht welstandsbeleid. Dat is ook de reden waarom in dit beleid wordt uitgegaan van een indeling in landschappelijke deelgebieden. Uitgangspunt is dat, per bouwplan, zorgvuldig wordt gekeken naar het erf en het omliggende landschap.

Nota I-cultuur

Apeldoorn wil meer dan 'behoud door conserveren' en richt zich daarom op 'behoud door ontwikkeling'. Cultuurhistorie dient als inspiratiebron voor bijvoorbeeld de reconstructie van een historische laan, het realiseren van een nieuw dorpsplein, het inrichten van een voormalig kazerneterrein, of de woningbouw in één van de stadswijken. Onderdeel van deze nota zijn de archeologische beleidskaart (opgenomen in de paragraaf archeologie) en de Cultuurhistorische beleidskaart. (opgenomen in de paragraaf Cultuurhistorie).

Overig beleid

Er is een visie voor 't Woudhuis in voorbereiding, gericht op behoud en herstel van het landgoed en ontwikkeling van recreatie. Na vaststelling van de visie wordt zover nodig en mogelijk een daarop afgestemde regeling opgenomen in dit bestemmingsplan.

Verder zijn beleidsnota's voor speciale woonvormen, paardenbakken en woningsplitsing vastgesteld. Onder de betreffende onderwerpen is dit beleid in dit bestemmingsplan verwerkt.


Uitgangspunten voor het bestemmingsplan

  • het verbeteren van de ecologische dooradering;
  • een duurzame waterhuishouding;
  • cultuurhistorie dient als inspiratie bij ruimtelijke ontwikkelingen;
  • het verbeteren van de toegankelijkheid voor bewoners en recreanten;
  • aanknopingspunten opstellen voor verbreding van het landbouwkundig gebruik;
  • de aanleg van nieuwe natuur (minimaal 75 ha) en de aanleg van twee groene wiggen en ontwikkeling van Weteringse Broek tot recreatief gebied in een aantrekkelijk landschap;
  • de opgave voor landgoed 't Woudhuis is het behoud en herstel van het landgoed en ontwikkeling van recreatie.