direct naar inhoud van 1.7 Leeswijzer
Plan: Buitengebied Noord-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1044-vas2

1.7 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op het beleidskader van het Rijk, de provincie, de regio en de gemeente. Dit betreft de Nota Ruimte, het Streekplan (nu: de provinciale Structuurvisie), het Reconstructieplan en het LOP. Tevens wordt het ruimtelijk relevante beleidskader op een kaart in beeld gebracht.

Per beleidsnota worden de uitgangspunten voor het bestemmingsplan weergegeven.

Tevens is een functionele analyse weegegeven in hoofdstuk 3. Hierin is informatie over natuur en ecologie, water, landschap, cultuurhistorie, archeologie, landbouw, verkeer, wonen, bedrijvigheid, en overige voorzieningen inzichtelijk gemaakt. Voor elk te onderscheiden thema is aangegeven welke afwegingen ten behoeve van het bestemmingsplan zijn gemaakt.

Overigens zijn voor elk thema de ontwikkelingsmogelijkheden benoemd. Flexibiliteitsbepalingen (afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden) zijn opgenomen in het bestemmingsplan om voornoemde ontwikkelingen in gang te zetten.

In hoofdstuk 4 zijn de onderzoeksgegevens op het gebied van milieu opgenomen. Vervolgens is de visie op het plangebied uitgewerkt in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 bevat de juridische beschrijving van het plan.