direct naar inhoud van 3.4 Water
Plan: Bestemmingsplan Beekbergsebroek - Biezematen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1043-von1

3.4 Water

In en nabij het plangebied ligt een aantal hoofdwaterlopen (Apeldoorns kanaal, Beekbergse Beek en A-watergangen). De overige watergangen zijn perceelsloten en greppels. In het westen van Beekbergsebroek vallen deze watergangen grotendeels droog in de zomerperiode. Vanwege het hoogteverschil in het gebied is het verval in oppervlaktewaterpeilen groot en zijn er veel stuwen in het gebied aanwezig. De waterpeilen in Beekbergsebroek variëren van west naar oost van circa 12 tot 7 m +NAP. In het noorden van Biezematen is een belangrijke doorvoerwatergang aanwezig waarmee het water vanuit de woonwijk de Maten via een gemaal wordt afgevoerd. Het waterpeil in Biezematen bedraagt 6,7 tot 6,85 m +NAP. Omdat in Biezematen sprake is van circa 1-2 mm/dag kwel over vrijwel het gehele gebied, zijn de watergangen in dit deelgebied vrijwel permanent watervoerend.

Er zijn geen recente gegevens voorhanden over de waterkwaliteit in het plangebied. Gezien het landbouwkundig gebruik mag verwacht worden dat de kwaliteit van het ondiepe grondwater en het oppervlaktewater wordt beïnvloed door nutriënten en andere landbouwgerelateerde stoffen (metalen, bestrijdingsmiddelen).

Daarnaast is er met name in Biezematen invloed van dieper grondwater als gevolg van kwel door de regionale grondwaterstroming vanaf de Veluwe. Deze kwel is nutriëntenarm en (matig) basenrijk en heeft daardoor hoge ecologische potenties.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1043-von1_0008.jpg"

Huidige waterstructuur (bron: Ontwikkelingsplan Regionaal Bedrijventerrein Apeldoorn Zuid)