direct naar inhoud van 6.4 Overleg ex artikel 10 Bro
Plan: Bestemmingsplan Het Loo en Kerschoten
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1042-vas1

6.4 Overleg ex artikel 10 Bro

Het voorontwerp van dit bestemmingsplan is in het kader van het overleg ex artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening toegezonden aan een aantal instanties waarvan de navolgende hebben gereageerd. Deze reacties zijn hieronder samengevat en van antwoord voorzien.

1. Waterschap Veluwe, Steenbokstraat 10, 7320 AC Apeldoorn
Inhoud van de brief
Het waterschap heeft geen op- of aanmerkingen ten aanzien van het voorontwerp.

2. VROM Inspectie, Pels Rijckenstraat 1, 6800 AC Arnhem
Inhoud van de brief
De inspectie deelt mee dat zij en de rijksdiensten die lid zijn van de commissie fysieke leefomgeving geen opmerkingen hebben ten aanzien van het voorontwerp. Het voorontwerp wordt door de inspectie aangemerkt als categorie van gevallen als bedoeld in artikel 19, lid 2 WRO.

3. VAC Apeldoorn, Plantsoen Welgelegen 147, 7321 ZL Apeldoorn
Inhoud van de brief

  • a. De VAC vindt dat de ontsluitingsroute via Hertenlaan, ReĆ«enlaan niet voldoet (geluids-overlast en fijnstof). Gevraagd wordt naar de prognose wanneer Zuidbroek "af" is en het verkeer ook deze route neemt. Hoe is dan de verkeersstroom. Er is geen vrije baan voor het langzaam verkeer.
  • b. Komen er langs de beeklopen voetpaden die toegankelijk zijn voor minder validen ?
  • c. De nieuwe appartementen zijn vooral voor de oudere woonconsument. De VAC adviseert gebruiksvriendelijke, levensloopbestendige woningen te bouwen.
  • d. De VAC veronderstelt dat bij de parkeervoorzieningen rekening wordt gehouden met de behoefte van bezoekers, bewoners en personeel.

Beantwoording

  • a. De prognose voor 2020 luidt: ReĆ«enlaan ongeveer 7000 mvt/etm, Hertenlaan ongeveer 8000 mvt/etm. Het bestemmingsplan voorziet in een regeling voor de bestaande infrastructuur. Dit is opgenomen in de bestemming Verkeer-verblijfsgebied. De feitelijke inrichting van de wegen binnen deze bestemming valt buiten de reikwijdte van het bestemmingsplan.
  • b. Het is op dit moment nog onbekend op welke manier de beeklopen toegankelijk worden voor wandelaars. Hierbij zal in elk geval aandacht zijn voor bereikbaarheid door minder validen.
  • c. De VAC doelt op Hubertus. Deze huisvesting is voor ouderen. Gezien de vergrijzing zullen de appartementen hier vermoedelijk blijvend voor ouderen nodig zijn.
  • d. De gemeente hanteert parkeernormen. Initiatieven worden hierop getoetst. In de normen wordt rekening gehouden met de bewoners, bezoekers en personeel.

4. Provincie Gelderland, dienst REW, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem
Inhoud van de brief
De provincie acht het plan van lokale aard en adviseert daarom niet. Het voorontwerp wordt door de inspectie aangemerkt als categorie van gevallen als bedoeld in artikel 19, lid 2 WRO.