direct naar inhoud van 6.1 Vooroverleg
Plan: Bestemmingsplan Het Loo en Kerschoten
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1042-vas1

6.1 Vooroverleg

Het concept van dit bestemmingsplan is voor eventuele opmerkingen tijdens overleg op 3 december 2007 voorgelegd aan de wijkraden Kerschoten en De Naald. De reacties van de wijkraad zijn hierna samengevat. De gemeentelijke reactie op de opmerkingen is cursief afgedrukt.

Reactie wijkraad

In het overleg met de wijkraden zijn de volgende opmerkingen geplaatst:

  • a. Het plaatsen van antennes tot een hoogte van 15 meter is binnen elke bestemming mogelijk. Dit wordt als ongewenst gezien. Beter zou zijn standaard een hoogte van 5 meter toe te staan met eventueel vrijstelling naar een hoogte van 15 meter.
  • b. Onduidelijk is wanneer nu sprake is van maatschappelijk en wanneer nu sprake is wonen met maatschappelijke voorzieningen. Het bestemmingsplan verwijst enerzijds naar een lijst van toe te laten voorzieningen, anderzijds wordt een definitie gehanteerd.
  • c. Is het mogelijk om in het plan Hubertus op beperkte schaal kleine winkeltjes toe te staan?
  • d. In het voorontwerpbestemmingsplan wordt soms gesproken over de Leigraaf, soms over Beek van Kerschoten (blz. 26/36). Graag aandacht voor een eenduidige tenaamstelling.

Beantwoording

  • a. Het toestaan van antennemasten tot 15 meter geldt binnen tal van bestemmingen. De mogelijkheid c.q. het recht tot het oprichten van antennemasten voor het ontvangen van berichten, radio en televisie en het zelf zenden van berichten is een uitvloeisel van artikel 7 van de Grondwet en mag blijkens de constante jurisprudentie hieromtrent niet zonder meer door de gemeente worden belemmerd. De masten tot 15 m zijn in principe niet bedoeld als gsm-mast, maar meer voor het ontvangen van radio, televisie en berichten alsmede het zelf verzenden van berichten (zendamateur. Gsm- masten zijn doorgaan aanzienlijk hoger om een in de omgeving brede ontvangst mogelijk te maken. Met name voor gsm masten wordt wel een vrijstellingsbepaling opgenomen tot 40 m en een wijzigings- bevoegdheid tot 60 m. Aan een dergelijke vrijstelling of wijziging zijn wel de nodige randvoorwaarden verbonden en gelden er procedurebepalingen. Er is zelfs beroep mogelijk tot aan de Raad van State. Conclusie is dat gelet op artikel 7 van de Grondwet de mogelijkheid tot het oprichten van antennemasten tot 15 als recht gehandhaafd blijft.
    Een vergelijking met Indische Buurt of Stadsdeel Noord West (Berg en Bos) gaat niet op, omdat in dit plangebied geen sprake is van een beschermd stadsgezicht die een verlaging van de antennebepaling vanwege beeldkwaliteit rechtvaardigt.
  • b. Terecht wordt dit punt naar voren gebracht. Het bestemmingsplan wordt hierop aangescherpt. De definitie komt te vervallen. Dit zorgde aanvankelijk in combinatie met een lijst van toe te laten maatschappelijke voorzieningen tot verwarring.
  • c. Het voorontwerpbestemmingsplan wordt in het kader van de inspraak ook gestuurd naar de woningbouwvereniging Woonmensen. Om op voorhand de bestemming uit te breiden met een mogelijkheid tot vestiging van detailhandel wordt de prematuur geacht.
  • d. Er wordt kennis genomen van de opmerkingen van de wijkraad. De toelichting wordt op dit onderdeel gecorrigeerd.