direct naar inhoud van 5.2 De regels
Plan: Bestemmingsplan Het Loo en Kerschoten
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1042-vas1

5.2 De regels

5.2.1 Inleidende regels

Hoofdstuk 1 van de regels geeft de inleidende regels. Het betreft de begripsregels, waarin de in het plan voorkomende begrippen worden gedefinieerd, en de wijze van meten en berekenen.

5.2.2 Regels omtrent gebruik en bebouwing van de grond

Hoofdstuk 2 bevat de bestemmingsbepalingen. Hierin worden per bestemming regels gegeven voor gebruik en bebouwing van de grond. De belangrijkste bestemmingsregelingen worden hierna besproken.

Bestemming "Agrarisch - Kwekerij"

Aan de Tuinmandwarslaan is een voormalige kwekerij aanwezig, die de bestemming "Agrarisch - Kwekerij" heeft gekregen.

Bestemming "Bedrijf"

Een belangrijk uitgangspunt voor het bestemmingsplan is het bestemmen van de bedrijven en instellingen volgens een gestandaardiseerde bedrijvenlijst met een indeling van de bedrijven in een milieucategorie. De bedrijvenlijst geeft inzicht in de inpasbaarheid van bedrijfstypen ten opzichte van een woongebied op basis van de hinder die de bedrijfstypen in het algemeen kunnen opleveren. Bedrijven worden ingedeeld bij een milieucategorie en krijgen als het ware daarmee milieucontouren mee bestemd. Aldus wordt inzichtelijk wat het (onzichtbare) ruimtebeslag is bij de betreffende milieucategorie.
Aan de hand van bestaande bedrijvenlijst van de afdeling milieu van de gemeente is een veldinventarisatie uitgevoerd. Na enkele aanvullende onderzoeken is de uiteindelijke indeling, zoals die nu in het bestemmingsplan opgenomen is, tot stand gekomen. Deze indeling is terug te vinden in paragraaf 4.1.4

Maatwerk bestaande bedrijven

Uitgangspunt in het bestemmingsplan is het respecteren van de geldende milieurechten. Dat wil zeggen dat alle aanwezige bedrijven met een passende milieuvergunning positief worden bestemd. Daar waar bedrijven een hogere milieucategorie hebben dan de op de plankaart ingetekende milieuzonering, is gekozen voor een maatbestemming. Dat houdt in dat deze bedrijven op de plankaart apart zijn aangegeven. Bij vertrek van het betreffende bedrijf zijn, behalve het huidige bedrijfstype, alleen bedrijven in de aangegeven milieucategorieën toegestaan.

Bestemming "Gemengd - 1"

De voorzieningen rondom het Mercatorplein zijn bestemd tot de ruime bestemming "Gemengd - 1". Binnen deze bestemming zijn naast detailhandel onder meer horeca en maatschappelijke voorzieningen toegestaan.

Bestemming "Gemengd - 2"

Op de hoek van de Anklaarseweg - Termaaden is de bestemming "Gemengd - 2" opgenomen. Binnen deze bestemming zijn naast woningen onder andere ook kantoren en maatschappelijke voorzieningen toegestaan.

Bestemming "Groen"

Het aanwezige structuurgroen in het plangebied is bestemd tot "Groen". Binnen deze bestemming zijn onder meer speelvoorzieningen, fiets- en voetpaden en hondenuitlaatplaatsen toegestaan. De houtwal met de 200 jarige eiken krijgt de bestemming "Groen - Houtwal". Voor deze bestemming wordt tevens een Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamhedenenstelsel opgenomen.

Bestemming "Kantoor"

De aanwezige kantoren binnen het gebied zijn bestemd tot "Kantoor".

Bedrijfswoning

Binnen de bestemming komen twee woningen voor. Het gaat daarbij om bedrijfswoningen. De bestaande woningen zijn op de plankaart aangegeven.

Bestemming "Maatschappelijk"

Het verzorgingshuis de Veenkamp aan de Gemzestraat en verzorgingscomplex Casa Bonita aan de Anklaarseweg zijn eveneens bestemd tot "Maatschappelijk", maar met de specifieke aanduiding "zorgwoning". Alleen binnen de Maatschappelijke bestemmingen met deze aanduiding mag worden gewoond. Ter plaatse van de nadere aanduiding is tevens medegebruik voor sportschool toegestaan.

Bestemming overige voorzieningen

De overige voorzieningen binnen het plangebied, zoals horecavestigingen of detailhandelsvestigingen zijn specifiek bestemd tot "Horeca" of "Detailhandel". Deze bestemmingen bieden alleen ruimte aan het huidige gebruik van de gronden.

Bestemming "Sport"

De gronden met een functie voor sport worden bestemd als "Sport". Binnen de bestemming is tevens medegebruik mogelijk ten behoeve van kinderopvang en buitenschoolse opvang.

Bestemming "Verkeer - Weg"

Wegen met een functie voor het doorgaande verkeer worden bestemd als "Verkeer - Weg". In dit plangebied zijn dat de Anklaarseweg, de Edisonlaan en de Zwolseweg.

Bestemming "Verkeer - Verblijfsgebied"

De overige wegen en gebieden met een verblijfsgebiedfunctie hebben de bestemming "Verkeer-Verblijfsgebied" gekregen.

Bestemming "Water"

De belangrijke vijverpartijen in Kerschoten zijn, vanwege hun belang voor de opbouw van het park, specifiek bestemd tot "Water". Op deze manier wordt gewaarborgd dat de vijverpartijen niet worden aangetast.

Bestemming "Wonen"

In het plangebied komen op verschillende plaatsen woningen voor. De bestaande woningen worden positief bestemd. Hiervoor zal zoveel mogelijk bij de standaard woonregeling van de gemeente Apeldoorn worden aangesloten.

De standaardregeling voor wonen

In Apeldoorn wordt gebruik gemaakt van een standaardregeling voor wonen. Deze ziet er als volgt uit:

  • Eén woonbestemming, waarbij door middel van aanduidingen onderscheid wordt gemaakt in het bebouwingsvlak, tuin en erf.
  • Woningen mogen uitsluitend opgericht worden binnen het bebouwingsvlak, aan- en uitbouwen en bijgebouwen behalve binnen het bebouwingsvlak ook binnen de gronden met de aanduiding erf. Uitzondering vormen de vergunningvrije en lichtbouw vergunningplichtige bouwwerken (BBLB).
  • Voor de dieptes van de woningen worden in de gemeente Apeldoorn standaard de volgende maten gehanteerd: 10 m bij aangesloten woningen, 12 m bij halfvrijstaande en 15 m bij vrijstaande woningen. De nog beschikbare uitbreidingsruimte hangt daarmee af van de diepte van de bestaande woning. In principe krijgt een rijtjeswoning minder uitbreidingsmogelijkheden dan een vrijstaande woning. De reden hiervoor is dat een achteraanbouw aan een vrijstaande woning in het algemeen minder van invloed is op het woongenot van de buren, dan wanneer het gaat om een rijtjeswoning. Verder geldt uit stedenbouwkundige overwegingen de strikte voorwaarde dat de tuin diep genoeg moet zijn. Als maat tussen twee tegenover elkaar liggende achtergevels is daarbij in principe een minimum van 16 m aangehouden. Waar die afstand niet gehaald wordt is maatwerk nodig. Het gaat erom om voldoende open ruimte te blijven houden. Dit geschiedt door de bouwstrook minder diep te maken.
  • Het bestemmingsplan biedt, mits ruimtelijk acceptabel, met deze standaard maten voldoende ruimte voor uitbreidingen.

De voorbouwstrook

Standaard worden de voortuinen bestemd tot Wonen, met de aanduiding "tuin". Binnen tuinen mogen geen gebouwen worden gebouwd. Op enkele plekken in het plangebied komen situaties voor waar de bijgebouwen vóór de woning zijn ontworpen en geplaatst. Dit is het geval in de Lippe-Biesterfeldstraat. Voor deze situaties is een speciale regeling opgenomen. Op de plankaart is een zogenaamde "specifieke bouwaanduiding - voorbouwstrook" opgenomen. Binnen de voorbouwstrook gelden uitbreidingsmogelijkheden voor de woning.

Indien de voorbouwstrook smaller is dan 7 meter diep, is in deze strook per kavel een berging/ entree van maximaal 12 m2 en een bouwhoogte van 3 meter toegestaan. Indien de strook dieper is dan 7 meter, dan is per kavel maximaal een berging/ garage/ entree van maximaal 20 m2 en een bouwhoogte van 3 meter toegestaan.


In beide gevallen maakt het bijgebouw deel uit van de maximaal toegestane 50 m2 aan bijgebouwen per kavel. De afstand tot één van de zijdelingse perceelsgrenzen dient minimaal 2,5 m te zijn, zodat visueel en ruimtelijk contact tussen de woning en de openbare ruimte gehandhaafd blijft en parkeren op eigen terrein in principe mogelijk is. De afstand tot de openbare weg bedraagt minimaal 1,5 m. Bestaande carports zijn zoveel mogelijk binnen de regeling voor de voorbouwstrook opgenomen.

Bedrijvigheid aan huis

Om bedrijvigheid aan huis mogelijk te maken voorziet het nieuwe bestemmingsplan in een standaard ontheffingsregeling die bedrijvigheid aan huis mogelijk maakt naast de “vrije” beroepsuitoefening, onder bepaalde voorwaarden. De belangrijkste is dat de hoofdfunctie van het pand wonen blijft en de bedrijvigheid geen (milieu-) overlast veroorzaakt voor de leefbaarheid en de woonomgeving. Hoogstens 40% van de oppervlakte van de woning mag worden aangewend voor de bedrijvigheid aan huis met een maximum van 50 m2 per kavel.

Bijzondere woondoeleinden

In het plangebied komen bijzondere woondoeleinden voor. In oude bestemmingsplannen was hiervoor de bestemming Bijzondere woondoeleinden opgenomen. In de nieuwe standaard regeling van de gemeente Apeldoorn is deze bestemming komen te vervallen. De bijzondere woondoeleinden worden nu geregeld in de bestemmingen "Wonen" en "Maatschappelijk" met een nadere aanduiding “zorgwoning”.

Woonwagens

De woonwagens op de hoek van de Kostverloren en de Termaaden, in het noorden van het plangebied krijgen een specifieke aanduiding binnen de bestemming "Wonen". Ook wordt middels een aanduiding het maximaal aantal toegestane woonwagens binnen het bouwvlak geregeld. Het bestaande groen rondom de woonwagens, dat dient als afscherming, zal specifiek worden bestemd.

Garageboxen

Garageboxen en bergingen, welke niet aan de naastgelegen woningen gekoppeld zijn, hebben een aparte functieaanduiding "garage" gekregen. Aan deze garages zijn geen uitbreidingsmogelijkheden toegekend.

Bestemming "Wonen - Landgoed"

Opvallend binnen het plangebied is de historische buitenplaats De Veenkamp. Vanwege de bijzondere verschijning is gekozen om de buitenplaats specifiek te bestemmen. Bebouwing blijft beperkt tot de bebouwingsvlakken.

Aanduidingen

Bijzondere woonvormen

De woonzorgcomplexen in het plangebied onder meer aan de Rostocklaan en op het terrein van verzorgingscentrum Hubertus - Drieschoten hebben de specifieke aanduiding "zorgwoning" gekregen.

Wijzigingsgebied

Wijzigingsgebieden kunnen worden gebruikt als de toekomstige ontwikkelingen nog niet voldoende duidelijk zijn, of als de haalbaarheid van de toekomstige ontwikkelingen nog onzeker is. Op de plankaart is dan de bestaande situatie door middel van gedetailleerde bestemmingen opgenomen. Door middel van de aanduiding "wro-zone - wijzigingsgebied" kan de bestemming veranderd worden als de toekomstige ontwikkelingen wel duidelijk zijn. Binnen het bestemmingsplan Het Loo en Kerschoten is een dergelijke wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor de ROC-locatie aan de Nobelstraat en de Koningstraat 58-60.

Specifieke beschermingsregelingen

Voor de bijzondere bomen, cultuurhistorisch waardevolle paden, beken en sprengen en de houtwal rondom de historische buitenplaats De Veenkamp geldt een specifieke beschermingsregeling, derhalve zijn ze specifiek op de plankaart aangeduid of bestemd.

5.2.3 Algemene regels en overgangs- en slotregels

In hoofdstuk 3 (Algemene regels) zijn regels opgenomen die gelden voor alle bestemmingen.
In artikel 24 zijn bouwregels opgenomen die voor alle bestemmingen gelden. In lid 24.1 van dit artikel staat onder andere de bepaling over ondergronds bouwen opgenomen. Hierin is bepaald dat ondergronds bouwen is toegestaan waar ook bovengronds gebouwd mag worden. In dit lid is ook een regeling opgenomen voor de bomen die door burgemeester en wethouders als bijzondere boom zijn aangewezen. Bijzondere bomen vinden hun voornaamste bescherming in de Algemene Plaatselijke Verordening, waarin is bepaald dat het verboden is om zonder vergunning bomen te kappen en dat er geen vergunning tot het kappen van bijzondere bomen wordt afgegeven, tenzij sprake is van een ernstige bedreiging van de openbare veiligheid, noodtoestand of andere uitzonderlijke situatie. Dit geheel biedt reeds een aanzienlijke bescherming van de bijzondere bomen. In het bestemmingsplan is een aanvullende regeling opgenomen. De bijzondere bomen zijn op de plankaart aangegeven. In de regels is bepaald dat, daar waar de aanduiding "monumentale boom" voorkomt, de afstand van bebouwing tot het hart van de boom ten minste 10 meter dient te bedragen; onder voorwaarden kan ontheffing worden verleend voor het verkleinen van deze afstand tot 5 meter. Ter verdere bescherming van de bomen is een aantal werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden binnen een afstand van 5 meter van bijzondere bomen slechts toegestaan indien een Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden is verleend. Lid 24.3 en bevat de afdekbepaling. Hier is bepaald dat, wanneer in het plan een maximale goothoogte is aangegeven, het gebouw vanaf die bouwhoogte dient te worden afgedekt met een kap. Deze bepaling impliceert dat een platte afdekking is toegestaan, mits dat platte dak niet hoger is dan de op dat punt geldende maximaal toegelaten goothoogte.

In artikel 25 staan de algemene gebruiksregels. Naast het verbod om grond en bouwwerken te gebruiken in strijd met de bestemming bevat dit artikel ook regelingen voor beroeps- en bedrijfsmatig gebruik van woningen. Bij recht is het gebruik van (een deel van) woning en bijgebouwen ten behoeve van beroepsuitoefening aan huis toegestaan. Daarbij worden enige beperkingen gesteld om ervoor te zorgen dat het woonkarakter van de woning het beroepsmatige gebruik blijft overheersen. Door middel van een ontheffing is ook het gebruik voor niet-publiekgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis mogelijk. Ook hier gelden beperkingen om het woonkarakter te behouden. Alleen bedrijfsactiviteiten die voorkomen op de 1 zijn toegestaan. Voor deze lijst is aansluiting gezocht bij de bedrijven die in de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' als categorie 1-bedrijven zijn aangemerkt. Omdat het gaat om activiteiten in een woning op een relatief klein oppervlak is het aantal bedrijfsactiviteiten dat is toegelaten zeer beperkt gehouden. Artikel 29 tenslotte geeft een regeling voor verwijzingen naar andere wettelijke regelingen en plannen. De overige artikelen bevatten zeer bekende regels die geen nadere bespreking behoeven.

In artikel 26 is een "geluidzone - Industrie" opgenomen.

Hoofdstuk 4 bevat tot slot de strafbepaling, het overgangsrecht voor bouwwerken en gebruik en de titel van het bestemmingsplan.