direct naar inhoud van 4.2 Waterhuishouding
Plan: Bestemmingsplan Het Loo en Kerschoten
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1042-vas1

4.2 Waterhuishouding

4.2.1 Algemeen

Het bestemmingsplan Het Loo en Kerschoten betreft een beheersplan voor overwegend bestaand stedelijk gebied. Dit bestemmingsplan brengt ten aanzien van de verschillende wateraspecten geen (ingrijpende) veranderingen teweeg.

Voor zover in de toekomst grootschalige herstructurering, in- of uitbreiding aan de orde is, kan dat alleen door middel van een herziening van het bestemmingsplan, waarin een waterparagraaf moet worden opgenomen. Ontwikkelingslocaties zijn in het kader van dit bestemmingsplan niet aan de orde.

4.2.2 Grondwater (-fluctuatiezone)

In de huidige situatie is bij de gemeente geen grondwateroverlast bekend. Het bestemmingsplangebied ligt wel in een zone die aangeduid wordt als een gebied met (sterke) kwel.

Bestemmingsplangebied Het Loo en Kerschoten ligt in zijn geheel in de grondwaterfluctuatiezone Veluwe. Als gevolg van de verwachte klimaatveranderingen zal de neerslaghoeveelheid en neerslagintensiteit toenemen. De grondwaterstanden kunnen als gevolg hiervan geleidelijk stijgen.

Niet bovenop de Veluwe, maar juist in de overgangszone aan de rand van de Veluwe zullen zich dan problemen met (grond)wateroverlast (natte kelders en kruipruimten) manifesteren.

De verwachte stijging van de grondwaterstand in de fluctuatiezone verschilt van plaats tot plaats. De provincie houdt rekening met een maximale stijging van 0,8 meter. De grondwaterstand binnen het bestemmingsplangebied is in meer dan wel mindere mate onderhavig aan de grondwateronttrekking Amersfoortseweg. Over de verwachte stijging van de grondwaterstand in dit gebied als gevolg van de ligging in de grondwaterfluctuatiezone kunnen momenteel geen uitspraken worden gedaan.

Het bestemmingsplangebied is niet gelegen in enig grondwaterbeschermingsgebied, waterwingebied of boringsvrije zone.

4.2.3 Oppervlaktewater

In en ten noorden van het bestemmingsplangebied stroomt de Koningsbeek, een watergang met een speciale ecologische doelstelling (SED-water). In het kader van het beekherstel wordt deze beek bovengronds gehaald. De Koningsbeek zal rond 2009 ook ten noorden van Casa Bonita weer bovengronds stromen. Om de Koningsbeek ligt een zone behorende tot het zoekgebied waterberging. In het kader van het beekherstel zal deze zone dusdanig worden ingericht dat er meer waterberging plaats kan vinden.

In de omgeving van de Archimedesstraat is de Beek in Kerschoten gelegen. Deze beek heeft geen hogere ecologische doelstelling volgens het Provinciaal Waterhuishoudingsplan (HEN- of SED-status) en wordt gekenmerkt door het niveau basiskwaliteit. Ook de Beek in Kerschoten is in de huidige situatie deels ondergronds gelegen. De gemeente ontwikkeld plannen voor het gefaseerd weer bovengronds brengen van deze beek.

Ten zuiden van de Erasmusstraat is een aantal vijvers gelegen. Deze vijvers zijn onderling verbonden door middel van een beekleiding, die uitmondt in de beekleiding behorende tot het Grift-systeem.

Zowel de Koningsbeek, de Beek in Kerschoten als de vijvers monden uit in een beekleiding. De beekleiding voert het water af naar het Apeldoorns Kanaal.

Het gebied ten noorden van de Anklaarseweg en ten westen van de Zwolseweg behoort tot het bovenstrooms beïnvloedingsgebied SED- water (Koningsbeek). Tevens is dit gebied aangeduid als beschermingsgebied oppervlaktewater voor drinkwater (Grift enclave Koningsbeek).

4.2.4 Riolering en afkoppeling

In het gehele bestemmingsplangebied is een gemengd rioolstelsel gelegen, waarbij zowel het (huishoudelijk) afvalwater als het regenwater in één buis worden verzameld en getransporteerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Uitzondering hierop is de relatief nieuwe wijk in het noordwesten van het gebied, waar een gescheiden stelsel gelegen is. Bij het gescheiden stelsel wordt het afvalwater apart ingezameld en afgevoerd naar de RWZI, terwijl het regenwater infiltreert in de bodem en gedeeltelijk wordt afgelaten op slootjes.

De gemeente Apeldoorn voert het beleid dat bij nieuwbouw of herstructurering het regenwater afgekoppeld wordt van de (gemengde) riolering. In principe dient dit regenwater op eigen terrein in de bodem geïnfiltreerd te worden. In het Waterplan en Gemeentelijk Rioleringsplan is tevens vastgelegd dat de gemeente de ambitie heeft om bestaand stedelijk gebied af te koppelen. In het kader van het herstel van de Koningsbeek wordt getracht een aantal bestaande gebouwen en terreinverhardingen af te koppelen van de gemengde riolering. Het vrijkomende regenwater wordt in dat geval geïnfiltreerd in de beekzone.