direct naar inhoud van 3.6 Functionele analyse
Plan: Bestemmingsplan Het Loo en Kerschoten
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1042-vas1

3.6 Functionele analyse

In het bestemmingsplan mag geen twijfel bestaan over het actuele gebruik. In zijn algemeenheid gaat het dan om functies, niet zijnde de woonbestemmingen. Om die reden is aan de hand van de bestaande bedrijvenlijst van de afdeling milieu van de gemeente een veldinventarisatie uitgevoerd. Dat betekent dat vanaf de straat aan de voorzijde van de panden gekeken is of er andere functies dan wonen zichtbaar zijn. De bedrijven die niet vallen onder de regeling voor bedrijvigheid aan huis zijn specifiek bestemd.

Functionele opbouw

De wijken het Loo en Kerschoten bieden vooral ruimte aan woningen met bijgehorende voorzieningen. Het aantal bedrijven is beperkt. De bedrijven liggen verspreid in het gebied, onder andere aan de Zwolseweg en de Edisonlaan.

In de wijk Kerschoten bevindt zich een winkelcentrum, tussen de Nobelstraat, de Koninginnelaan en de Edisonlaan.

Maatschappelijke voorzieningen zoals scholen en woonzorgcentra liggen eveneens verspreid over het plangebied, onder andere aan de Gemzestraat en de Anklaarseweg.

3.6.1 Wonen

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1042-vas1_0017.png"

Afbeelding 3.10; wonen

Huidige situatie

Het gebied heeft primair een woonfunctie. Het is een menging van historische bebouwing en na-oorlogse uitbreidingswijken.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1042-vas1_0018.jpg"

Afbeelding 3.11; bestemmingsplan hubertus - drieschoten

Ontwikkeling Hubertus – Drieschoten

In de wijk Kerschoten ligt het woon- en zorgcentrum Hubertus, met daarbij behorend 28 aanleunwoningen, de Sint Hubertusparochie, een wijkcentrum en een kinderdagverblijf. Bij elk van deze functies doen zich op een of andere wijze knelpunten voor. Deze knelpunten maken verbetering noodzakelijk. Gekozen is voor een volledige herontwikkeling van het gebied. Dit biedt optimale mogelijkheden om een eigentijdse, flexibel opgezette woonwijk te realiseren. Die niet alleen goed aansluit bij de hedendaagse woonwensen, maar ook voorziet in de huisvesting van een brede doelgroep. Naast woningen zullen ook voorzieningen op het gebied van welzijn en zorg worden gerealiseerd. Alle functies worden op een nieuwe manier geïntegreerd. Om de ontwikkeling mogelijk te maken is het bestemmingsplan Hubertus-Drieschoten opgesteld.

Het voorontwerp van het bestemmingsplan heeft met ingang van 6 juni 2005 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage gelegen. Inmiddels is het plan onherroepelijk. De ontwikkelingen uit het bestemmingsplan worden integraal overgenomen in het nieuwe bestemmingsplan Het Loo en Kerschoten.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1042-vas1_0019.jpg"

Afbeelding 3.12; bestemmingsplan einsteinlaan - laan van kerschoten

Ontwikkeling Einsteinlaan – Laan van Kerschoten

Het regionaal opleidingscentrum “Aventus” en de basisschool aan de Einsteinlaan verliezen binnenkort hun functie. Hergebruik van de bestaande gebouwen is geen optie, mede gezien hun specifieke op de functie afgestemde architectuur. Om deze redenen hebben de gemeente Apeldoorn en de Veluwse Bouwonderneming b.v. de mogelijkheden onderzocht om ter plaatse woningbouw te realisering. Om de ontwikkeling mogelijk te maken is het bestemmingsplan Einsteinlaan – Laan van Kerschoten opgesteld.

Het totale plan voorziet in de bouw van 32 halfvrijstaande en 17 vrijstaande woningen in de koopsector. Daarnaast wordt een recreatief pad over het gebied gerealiseerd die de Parkenbuurt met de wijk Kerschoten verbindt.

Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft met ingang van 15 mei 2006 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Tegen het ontwerp zijn geen zienswijzen ingediend. Inmiddels is het plan onherroepelijk. In het nieuwe bestemmingsplan Het Loo en Kerschoten zal deze ontwikkeling integraal worden overgenomen.

Kleine ontwikkelingen

Ontwikkeling Anklaarseweg 330

Op het terrein van Robur et Velocitas zal de kleedruimte worden uitgebreid. Ook zullen er een aantal nieuwe parkeerplaatsen worden aangelegd. Gelet op de functie en de relatief kleine uitbreiding zijn hier geen aanvullende onderzoeken nodig. Het plan is uitvoerbaar en in het nieuwe bestemmingsplan zal deze ontwikkeling integraal worden overgenomen.

Ontwikkeling Koningstraat 70-72

Op het perceel van de Koningstraat 70-72 worden twee vrijstaande woningen gebouwd. Voor de bouw zijn relevante onderzoeken uitgevoerd die in hoofdstuk 4 aan de orde komen. Het plan is uitvoerbaar en in het nieuwe bestemmingsplan zal deze ontwikkeling integraal worden overgenomen.

Ontwikkeling Tuinmanslaan 22

Op het perceel van Tuinmanslaan 22 wordt een nieuwe schuur gebouwd. Gelet op de functie en de relatief kleine uitbreiding zijn hier geen aanvullende onderzoeken nodig. Het plan is uitvoerbaar en in het nieuwe bestemmingsplan zal deze ontwikkeling integraal worden overgenomen.

3.6.2 Voorzieningen

Detailhandel

Huidig winkelaanbod

Op diverse plaatsen in het plangebied zijn winkels gevestigd. Het grootste deel van deze detailhandel is geclusterd in het wijkwinkelcentrum Kerschoten c.q. "Mercatorplein" (circa 2.500 m2 wvo). Dit winkelcentrum bestaat onder andere uit twee supermarkten, gecombineerd met winkels in voornamelijk dagelijks aanbod.

In de directe omgeving van dit wijkwinkelcentrum bevindt zich de Koninginnelaan. Aan deze doorgaande weg bevindt zich verspreide detailhandel. Dit type winkels kenmerkt zich voornamelijk door haar specialistische karakter in de dagelijkse sector.

Van oudsher is langs de Langeweg, de Koningstraat en de Zwolseweg veel bedrijvigheid en detailhandel te vinden. Gelet op deze historisch gegroeide situatie is langs deze drie wegen de aanduidingen "detailhandel" en "dienstverlening" opgenomen, op de percelen waar dit in de vigerende plannen reeds mogelijk was gemaakt.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1042-vas1_0020.jpg"

Afbeelding 3.13; bedrijven en voorzieningen

Onderwijs

In het plangebied bevinden zich diverse onderwijsvoorzieningen voor basis onderwijs, onder andere aan de Buys Ballotstraat/Fahrenheitstraat en de Boerhaavestraat/Archimedesstraat. In het bestemmingsplan wordt uitgegaan van een bestemming conform de geldende regeling.

Daarnaast ligt in het noorden van het plangebied, aan de Anklaarseweg het Jacobus Fruytier scholengemeenschap. Het betreft hier een scholengemeenschap voor voorgezet onderwijs op reformatorische grondslag. Evenals bij de basisscholen wordt uitgegaan van het geldend recht en krijgt de school de bestemming "Maatschappelijk".

Sport

In het oosten van het plangebied liggen 4 voetbalvelden van voetbalvereniging AV&CV Robur et Velocitas. Ook ligt hier het clubgebouw van de vereniging. De sportvelden en het clubgebouw krijgen de specifieke bestemming "Sport".

Kamerverhuur

Op een aantal adressen binnen het plangebied worden kamers verhuurd, onder meer aan de Langeweg 51 en 55 en de Jagershuizen 40. Het verhuren van kamers doet geen afbreuk aan de bestemming "Wonen". De betreffende percelen krijgen derhalve de standaard woonregeling. Het verhuren van kamers heeft echter wel invloed op de omgeving. Dit probleem van kamerverhuur is door de gemeente Apeldoorn gesignaleerd. Hiertoe heeft de gemeenteraad van Apeldoorn eind 2008 de verordening "Meerdere huishoudens in één woning" vastgesteld.

Overige voorzieningen

In het noorden van het plangebied aan de Waldeck Pyrmontsstraat bevindt zich het blindeninstituut Visio Het Loo. Visio het Loo is onderdeel van Visio en houdt zich bezig met zorg, onderwijs en revalidatie voor slechtziende en blinde mensen. Visio het Loo zal de bestemming "Maatschappelijk" krijgen. Voor het in het pand gehuisveste (particuliere) fitnesscentrum is een specifieke aanduiding opgenomen.

Aan de Anklaarseweg en de Stadhoudersmolenweg ligt het verzorgingscomplex Casa Bonita. Het verzoringscomplex wordt bestemd confom het huidige gebruik. Voor het terrein wordt momenteel gesproken over eventuele nieuwe ontwikkelingen (zie paragraaf 1.2). Indien deze ontwikkelingen ver genoeg gevorderd zijn worden deze vertaald in het bestemmingsplan. Vooralsnog krijgt het verzorgingscomplex de bestemming "Maatschappelijk" met de aanduiding "zorgwoning" om aan te geven dat er binnen het verzorgingstehuis wordt gewoond. Het verzorgingshuis De Veenkamp aan de Gemzestraat krijgt dezelfde bestemming.

Op de hoek van de Curiestraat en Boerhaavestraat ligt een kerk. Deze krijgt de bestemming "Maatschappelijk".

3.6.3 Bedrijven

Bestaande situatie

Verspreid door het plangebied zijn enkele bedrijven gevestigd. Het betreft historisch gegroeide situaties, onder meer in de nabijheid van de Zwolseweg. Meestal gaat het om bedrijven met een beperkte omvang, al dan niet in combinatie met een woning.

De combinatie van bedrijvigheid en een woongebied is kwetsbaar en leidt soms tot overlast situaties. In principe wordt in het nieuwe bestemmingsplan het geldend recht overgenomen. Een bedrijfsbestemming is echter alleen aan de orde wanneer de bedrijvigheid niet past binnen de gebruikelijke vrijstelling voor het toestaan van bedrijvigheid aan huis. Op basis van de functie-inventarisatie is in beeld gebracht aan welke percelen een bedrijfsbestemming zal worden toegekend in het bestemmingsplan. Voor de overige percelen geldt dat hier geen bedrijvigheid (zichtbaar) plaats vindt of dat de bedrijvigheid past binnen de regeling voor bedrijvigheid aan huis.

Milieuzonering

Bedrijven in milieucategorie 1 worden als goed passend in de woonomgeving beschouwd, voor het opnemen van een nadere codering is dan ook geen aanleiding. Lichte bedrijvigheid in deze milieucategorie wordt overal binnen de bedrijfsbestemming in het plangebied rechtstreeks toegestaan.

In het bestemmingsplan zal een nadere milieuzonering worden opgenomen, welke is afgestemd op de nabijheid van woningen rond bedrijven. Door de bestaande zwaardere categorieën 2 en 3.1 op korte afstand van woonbebouwing specifiek aan te duiden wordt voorkomen dat ter plaatse bedrijven ontstaan welke mogelijk (meer) hinder kunnen veroorzaken in de woonomgeving. Bij vertrek van het betreffende bedrijf zijn, behalve het huidige bedrijfstype, lichte bedrijven in milieucategorie 1 toegestaan.

Bijzondere bedrijven

Binnen het plangebied komen geen bijzondere bedrijven voor die om een specifieke regeling vragen.