direct naar inhoud van 3.5 Verkeer en vervoer
Plan: Bestemmingsplan Het Loo en Kerschoten
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1042-vas1

3.5 Verkeer en vervoer

Verkeerskaart

In de nota "Verkeerskaart", in 2004 geactualiseerd, zijn de hoofdlijnen van het mobiliteitsbeleid weergegeven. Het doel van de Verkeerskaart is de groei van de automobiliteit beperken ten behoeve van de leefbaarheid en de bereikbaarheid van de stad. Dit past binnen het beleid van Apeldoorn voor een duurzame ontwikkeling.

De Zwolseweg, de Hertenlaan, Reeënlaan en de Edisonlaan vormen belangrijke hoofdwegen in Apeldoorn en zijn belangrijke ontsluitingswegen voor het plangebied. Voor deze wegen geldt een maximumsnelheid van 50 km/uur. Het verkeersbeleid zoals hiervóór is toegelicht, wijkt in Kerschoten af van de bestaande toestand. De Zwolseweg heeft een ruim opgezet profiel, deels met groenstroken en vrijliggende fietspaden. De Edisonlaan heeft eveneens een ruim opgezet profiel, met een groene middenberm. De Hertenlaan en Reeënlaan maken weliswaar onderdeel uit van de RING (hoofdwegenstructuur), maar de profielen van deze wegen voldoen op dit moment echter niet aan de eisen die daaraan gesteld worden:

  • gescheiden voorzieningen voor autoverkeer, fietsverkeer en parkeren;
  • geen parkeren op de hoofdrijbaan;
  • geen erfontsluitingen direct op de hoofdrijbaan.

Daarnaast zou de verkeersfunctie van vooral de Anklaarseweg zo gering moeten zijn dat de weg als 30 km straat ingericht kan worden. Ook dat is niet het geval.

Op beide routes zitten verkeersfunctie en woonfunctie elkaar in de weg.
De verkeersfunctie van de Anklaarseweg kan niet verplaatst worden zonder de route (RING) Edisonlaan/Herten-/Reeënlaan stevig aan te passen.
In de winter van 2006/2007 is onderzocht hoe de verkeerssituatie op de langere termijn zou kunnen worden opgelost. De resultaten daarvan zijn met de bewoners van die straten en met de wijkraden Kerschoten en De Naald besproken.

De gemeente heeft een prioriteitenlijst voor het aanpakken van knelpunten op de hoofdwegenstructuur. Gezien de gestelde prioriteiten elders op de RING, maar ook de gemeentelijke financiële situatie voor de komende jaren, ziet de gemeente binnen de komende jaren dan ook geen mogelijkheden om een project met een omvang zoals de Hertenlaan/Reeënlaan op te starten. Vooralsnog zal voor dit bestemmingsplan uitgegaan worden van de huidige situatie.

De overige wegen in het plangebied vormen lokale wegen. Een deel hiervan bestaat uit 30 km/uur-zones.

Vertaling in het bestemmingsplan

De hoofdverkeerstructuur, bestaande uit de hoofdwegen worden bestemd als "Verkeer - Weg". De overige wegen in het plangebied worden bestemd als "Verkeer - Verblijfsgebied", waartoe ook de overige openbare ruimte wordt gerekend. Uitzondering hierop vormen de waardevolle en structurele groenvoorzieningen. Deze worden specifiek bestemd tot "Groen".

Voor de specifieke parkeernormen voor deze wijk wordt verwezen naar de Parkeernota. In de Parkeernota 1999, geactualiseerd in 2004, zijn parkeernormen voor woningen, bedrijven en diverse voorzieningen opgenomen.