direct naar inhoud van 2.6 Woonvisie
Plan: Bestemmingsplan Het Loo en Kerschoten
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1042-vas1

2.6 Woonvisie

In vervolg op het structuurplan is de Woonvisie Apeldoorn 2010 uitgebracht. Hierin wordt het beleid ten aanzien van het wonen en van de woonomgeving geformuleerd, waarmee de nota als interne leidraad fungeert voor de ontwikkelingen in de stad waarbij het wonen centraal staat.

In de visie is een woonopgave gesteld die voorziet in een goede balans tussen het goedkope, het midden- en het dure segment, zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht. Zo is het middensegment van voldoende omvang, maar wordt het wel gekenmerkt door eenvormigheid. Voor ouderen voorziet dit segment bijvoorbeeld onvoldoende in de behoefte. Qua woningtypen is er volgens de visie behoefte aan woningen in/aan het landschap, stadswoningen en centrumappartementen. Het streven is om in de totale woningvoorraad in 2010 een verdeling te hebben van 35% huur- en 65% koopwoningen.

Om deze doelen te bereiken, is en wordt de visie uitgewerkt in diverse programma's, zoals woningbouwprogramma's en wijkvernieuwingsplannen. De visie mondt uit in instrumenten die gehanteerd worden om het beleid daadwerkelijk in de praktijk te kunnen vertalen. Eén van de hulpmiddelen bij de gewenste uitwerking is de Woonatlas 2005, waarin de huidige en de gewenste situatie van de ontwikkeling van de woningvoorraad per stadsdeel is aangegeven. Hiervoor is een gewenste kwantitatieve en kwalitatieve taakstelling vastgelegd die vervolgens als richtlijn en toetsingskader voor de plannen van de gemeente, de corporaties en marktpartijen wordt gebruikt.

De Woonatlas vraagt voor de transformatieopgave voor Noord speciale aandacht voor:

  • Herontwikkeling van verzorgingshuis Hubertus en ROC locaties aan de Nobelstraat en de Einsteinlaan.
  • Gezien het relatief hoge percentage ouderen dringt zich een tekort aan 500 voor ouderen geschikte woningen hetgeen bij herontwikkeling en nieuwbouw specifiek aandacht zal krijgen.

Voor Noord geldt dat er sprake is van zeer gevarieerde woonmilieus. Zowel verschillen in de woningvoorraad als in de bevolking zijn aanzienlijk. Vooral door een ruime stedenbouwkundige opzet en een goede verweving van groen en wonen is dit één van de aantrekkelijkste stadsdelen die inhoud geeft aan Apeldoorn als woonstad. De buurt Kerschoten behoort grotendeels tot de kernvoorraad en heeft door de aantrekkelijke opzet een goede positie op de woningmarkt.

De bevolking van Noord wordt gekenmerkt door een relatief hoog aandeel 65-plussers en een hoog aandeel alleenstaanden. Het WBO onderzoek van 2002 geeft aan dat de woningvoorraad voor 75% uit vier of meer kamers bestaat en voor 25% uit kleinere woningen. De woningvoorraad wordt verder getypeerd door een relatief hoog percentage gestapelde woningen (28% t.o.v. 23% voor Apeldoorn gemiddeld).

Bij de nadere uitwerking van het woningbouwprogramma zal voor Noord als geheel, gezien het overschot aan appartementen de nadruk komen te liggen op een ontwikkeling van stadswoningen in de middeldure koopsector.