direct naar inhoud van 2.10 "Werken aan water" Apeldoorns Waterplan 2005-2015
Plan: Bestemmingsplan Het Loo en Kerschoten
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1042-vas1

2.10 "Werken aan water" Apeldoorns Waterplan 2005-2015

Het waterplan behandelt alleen het stedelijk gebied van Apeldoorn en de bijbehorende dorpen. De speerpunten van het waterplan zijn:

 • bij herontwikkeling, herinrichting en herstructurering zal het verhard oppervlak in het stedelijk zoveel mogelijk afgekoppeld worden om het watersysteem op orde te krijgen.
 • herstel van het beken- en sprengenstelsel in het stedelijk gebied van de stad en de dorpen, met aandacht voor de recreatieve functie voor fietsers en wandelaars, cultuurhistorische waarde, de natuurwaarde en waterberging.
 • het verontreinigde diepe grondwater wordt gesaneerd en beheerst. Het gesaneerde water en grondwater dat vrijkomt bij het bestrijden van wateroverlast wordt zo nuttig mogelijk gebruikt.

Om de watertoets bij ruimtelijke ontwikkelingsplannen gemakkelijker te maken zijn per wijk uitgangspunten voor een waterparagraaf opgenomen.

Voor de afzonderlijke beken in Apeldoorn is een visie opgesteld. In het plangebied lopen twee beken, de Koningsbeek en de Beek in Kerschoten

Voor het plangebied worden in het kader van de visievorming uitspraken gedaan over de inrichting van de beek. Voor de verdere uitwerking van de beken en sprengen is het waterplan leidend. In het waterplan worden de karakteristieken van de huidige bekenstelsel en aandachtspunten benoemd voor toekomstige inrichting. Langs het bekenstelsel zijn bijzondere plekken aangewezen.

2.10.1 Koningsbeek

De Koningsbeek was van oorsprong een natuurlijke beek. De beek heeft verschillende functies gekend. In de late Middeleeuwen werd de beek ingezet om de grachten van het Oude Loo te voeden. Rond 1517 werd de beek aangepast om te kunnen dienen als molenbeek, waarna het de functie van 'Koningsbeek' heeft verkregen. Diverse molens hebben langs de beek gestaan, maar na de aanleg van het 'Nieuwe Huis Loo' in 1685 veranderde het karkater van de beek volledig en verloren de aanwezige molens terrein. Het beekwater ging deel uitmaken van de grote tuinen met de grote waterwerken, namelijk de hoge kenmerkende fonteinen bij het Loo.

Buiten het parkgebied van paleis het Loo ligt de beek op de overgang van stad naar buitengebied. De beek ligt vrij open in het agrarisch landschap, waardoor natuurwaarden ontwikkeld kunnen worden in het beekdal naast de gebruiksfunctie.

In de visie heeft de beek een landelijke setting. Het streefbeeld omschrijft een landelijke beek met koninklijke allure van bron tot monding. Aandachtspunten daarbij zijn:

 • Het nog aanwezige oorspronkelijke beekdal accentueren met beplanting. Aan de noordzijde komt bos en aan de zuidzijde blijft het beekdal open.
 • Beplanting vormt robuust tegenwicht tussen de aanwezige bebouwing en de overgang van het Loo naar het beekdal.
 • Pad langs beekdal aanleggen.
 • Zichtlijnen dwars op het beekdal behouden
 • Overgang stad-land beter benutten bij de inrichting.
 • Beek en omgeving beter integreren.
 • Aansluiting op de Grift via het laatste deel van RWZI-terrein. Dit gebied inrichten als stapsteen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1042-vas1_0005.jpg"

Afbeelding 2.3; visie beken waterplan

2.10.2 Beek in Kerschoten

De Beek in Kerschoten geeft de wijk zijn naam. De beek ligt grotendeels bovengronds, maar is weinig zichtbaar door de verscholen ligging in het groen. Het begin van het beektraject ligt bij de historische buitenplaats De Veenkamp. Droge beddingen en smalle vijvers nabij de buitenplaats vormen het begin van de beek. Een klein gedeelte van de beek ligt ondergronds.

Het debiet van de beek staat niet in verhouding tot het profiel, waardoor het op stilstaand water lijkt.

In de visie heeft de beek deels een parkachtige en deels een stedelijke setting. Het streefbeeld beschrijft een parkachtige beek die langs tuinen loopt of door een park.

Aandachtspunten daarbij zijn:

 • Herprofilering van het gehele profiel. Dit betekent een smallere beek. Dimensionering aanpassen om stroomsnelheid te bevorderen.
 • Beek een duidelijke plaats geven in het park.
 • Pad aanleggen van Buitenplaats De Veenkamp richting Grift.
 • Historische context met Buitenplaats De Veenkamp versterken.
 • Beschoeiingen en stuwen -indien mogelijk- verwijderen.
 • Spannende overgangen creĆ«ren dwars op de beek door de wijk Kerschoten.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1042-vas1_0006.jpg"

Afbeelding 2.4; visie beken waterplan