direct naar inhoud van 1.2 Doel van het bestemmingsplan
Plan: Bestemmingsplan Het Loo en Kerschoten
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1042-vas1

1.2 Doel van het bestemmingsplan

Doelstelling

Het doel van het nieuwe bestemmingsplan voor het plangebied “Het Loo en Kerschoten” is:

  • het ontwerpen van een heldere beheervisie voor het gebied,
  • waarbinnen de gewenst geachte ruimtelijke ontwikkelingen kunnen plaatsvinden.

Ten behoeve van de gewenste uniforme regelgeving wordt voor de regels de standaardregeling van de gemeente Apeldoorn gehanteerd.

Uitgangspunt voor de gekozen bestemmingen is de geldende bestemming. Het bestaande gebruik wordt eveneens als zodanig bestemd.

Bij de bepaling van de bebouwingsvlakken, bebouwingshoogte en bebouwingspercentage heeft een vergelijking met het geldend bouwrecht plaats gevonden, in die zin dat geldende bouwmogelijkheden in principe worden overgenomen tenzij er stedenbouwkundige of milieuhygiënische zwaarwegende redenen zijn om die bouw en gebruiksmogelijkheden te beperken.

De bestemmingsregeling is opgezet conform de standaardregeling van Apeldoorn. Deze sluit aan op de landelijke standaard, de SVBP_2008 (Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen).

Beheerregeling

Het doel is een vrij gedetailleerd, op beheer gericht bestemmingsplan. In een op beheer gericht bestemmingsplan zal op vrij directe wijze ruimte moeten worden geboden voor minder ingrijpende ontwikkelingen. Dat kunnen ontwikkelingen zijn die voortkomen uit algemene, maatschappelijke en andere ontwikkelingen en die gewenst of althans toelaatbaar worden geacht. Te denken valt aan zaken als de uitbreiding van bestaande functies en het uitoefenen van beroeps- en bedrijfsactiviteiten aan huis (naast "vrije" beroepsuitoefening).

Ontwikkelingen

Net als bij de eerdere bestemmingsplannen die in het kader van de inhaalslag gemaakt zijn, worden eventuele nieuwe ontwikkelingen in het plangebied alleen in het beheerplan meegenomen, wanneer alle voorwaarden voor herinrichting bekend zijn.

De belangrijkste ontwikkelingen in de komende 10 jaar vinden plaats op het terrein van Hubertus – Drieschoten en op de voormalige ROC-locatie aan de Laan van Kerschoten. Voor het Hubertusterrein is een partiële bestemmingsplanwijziging gemaakt, welke integraal in dit bestemmingsplan is overgenomen. Voor de voormalige ROC-locatie aan de Laan van Kerschoten is een bestemmingsplanherziening gemaakt, welke eveneens integraal is overgenomen in dit bestemmingsplan. Voor de ROC-locatie aan de Nobelstraat bestaan eveneens plannen voor herontwikkeling. De plannen voor deze locatie zijn nog niet dusdanig concreet dat deze rechtstreeks opgenomen kunnen worden. Voor deze locatie is daarom een wijzigingsbevoegdheid opgenomen in het bestemmingsplan.

Voor de locatie Casa Bonita wordt momenteel nagedacht over nieuwbouw. Verpleeghuis Casa Bonita wil een deel van de aanwezige bebouwing slopen en vervangen door nieuwbouw. Dit gebeurt in twee losstaande projecten, namelijk laagbouw in het westelijke deel en een nieuwe toren. De laagbouw past binnen de bestemmingsregeling. De hoogbouw past niet binnen de bestemmingsregeling. Deze procedure is nog niet vergenoeg gevorderd, en wordt derhalve niet opgenomen in dit bestemmingsplan.