direct naar inhoud van Artikel 28 Algemene wijzigingsregels
Plan: Bestemmingsplan Het Loo en Kerschoten
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1042-vas1

Artikel 28 Algemene wijzigingsregels

28.1 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen:

 • a. indien en voor zover het noodzakelijk is af te wijken van bestemmingsgrenzen, bouwgrenzen, aanduidingsgrenzen en overige aanduidingen in het horizontale vlak, ofwel ter aanpassing aan de bij uitmeting blijkende werkelijke toestand van het terrein, dan wel indien dit uit het oogpunt van doelmatig gebruik van de grond en bebouwing gewenst is en er geen dringende redenen zijn die zich hiertegen verzetten en mits die afwijking ten opzichte van hetgeen op de kaart is aangegeven, niet meer dan 15 meter bedraagt;
 • b. indien en voor zover uit het oogpunt van doelmatig gebruik het noodzakelijk is af te wijken van de voorgeschreven goothoogte en bouwhoogte van gebouwen, aanduidingsgrenzen, bouwhoogte van bouwwerken, oppervlakte van bebouwing, onderlinge afstand tussen gebouwen, afstand tot perceelsgrenzen en overige aanwijzingen, maten en afstanden, eventueel met overschrijding van de bouwgrens, mits deze afwijkingen meer bedragen dan 10%, doch minder dan 15% van de in het planvoorgeschreven maten, afstanden, oppervlakten en percentages;
 • c. teneinde voor antenne-installaties een grotere bouwhoogte dan 40 meter toe te staan indien dat noodzakelijk is voor het beoogde gebruik, met dien verstande dat de bouwhoogte niet meer dan 60 meter mag bedragen.
28.2 Voorwaarden voor wijziging

Toepassing van de wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in lid 28.1 mag alleen plaatsvinden voor zover de in het gebied voorkomende karakteristieke bebouwing en het in het plan beoogde stedenbouwkundig beeld niet onevenredig worden aangetast.

28.3 wro-zone wijzigingsgebied - 1

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 1' de gronden te wijzigen in de bestemming 'Wonen' als bedoeld in artikel 17, waarbij de volgende bepalingen gelden:

 • a. als woningtype is uitsluitend 'aaneengebouwd' toegestaan;
 • b. het aantal woningen bedraagt maximaal 28;
 • c. de goothoogte en bouwhoogte bedraagt maximaal 7 m respectievelijk 11 m;
 • d. er mag geen nadelige invloed ontstaan op de normale afwikkeling van het verkeer en er dient in de parkeerbehoefte te worden voorzien;
 • e. middels onderzoeken wordt aangetoond dat geen onevenredige schade voor het milieu ontstaat;
 • f. bij voltooiing van de bouwwerkzaamheden mag op geen van de gevels van woningen, als gevolg van wegverkeerslawaai, de maximaal toegestane grenswaarde worden overschreden.
28.4 wro-zone wijzigingsgebied - 2

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om gronden ter plaatse van de aanduiding wro-zone wijzigingsgebied - 2' te wijzigen in de bestemming 'Wonen' als bedoeld in artikel 17, waarbij de volgende bepalingen gelden:

 • a. als woningtype is uitsluitend 'aaneengebouwd' toegestaan
 • b. het aantal woningen mag ten hoogste drie bedragen;
 • c. de goothoogte en bouwhoogte bedraagt mag maximaal 6 m respectievelijk 10 m bedragen;
 • d. de ontsluiting van de woningen vindt plaats op de Maria Stuartstraat;
 • e. de woningen mogen uitsluitend worden opgericht in het bestaande stedenbouwkundige lint;
 • f. er mag geen nadelige invloed ontstaan op de normale afwikkeling van het verkeer en er dient in de parkeerbehoefte te worden voorzien;
 • g. middels onderzoeken wordt aangetoond dat geen onevenredige schade voor het milieu ontstaat;
 • h. bij voltooiing van de bouwwerkzaamheden mag op geen van de gevels van woningen, als gevolg van wegverkeerslawaai, de maximaal toegestane grenswaarde worden overschreden.