direct naar inhoud van Artikel 4 Bedrijf
Plan: Bestemmingsplan Het Loo en Kerschoten
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1042-vas1

Artikel 4 Bedrijf

4.1 Bestemmingsomschrijving
 • a. De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
  • 1. bedrijfsactiviteiten van categorie 1 van de bij deze regels behorende Lijst van toegelaten bedrijfstypen;
  • 2. de volgende bedrijven, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding:
   Aanduiding   Bedrijf   SBI-code 2008   Straatnaam   Huisnummer  
   specifieke vorm van bedrijf - rijwiel- en motorrijwielfabriek   Rijwiel- en motorrijwielfabriek   309   Anklaarseweg   35  
   verkooppunt motorbrandstoffen zonder LPG   Benzineservicestations: zonder LPG   473   Edisonlaan   270  
   specifieke vorm van bedrijf - bouwbedrijf   Bouwbedrijven en aannemersbedrijven met werkplaats   41, 42, 43 nr. 3   Everlaan   27  
   specifieke vorm van bedrijf - autohandel   Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven   451, 452, 454   Gazellestraat   21  
   specifieke vorm van bedrijf - drukkerij   Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen   18129   Koninginnelaan   113  
   specifieke vorm van bedrijf - autohandel   Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven   451, 452, 454   Koninginnelaan   139  
   specifieke vorm van bedrijf - autohandel   Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven   451, 452, 454   Koninginnelaan   203, 205  
   specifieke vorm van bedrijf - autohandel   Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven   451, 452, 454   Zwolseweg   194  
   specifieke vorm van bedrijf - autohandel   Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven   451, 452, 454   Zwolseweg   212-216  
   specifieke vorm van bedrijf - autohandel   Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven   451, 452, 454   Zwolseweg   226  
   specifieke vorm van bedrijf - autohandel   Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven   451, 452, 454   Zwolseweg   230  
  • 3. een bedrijfswoning, ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
  • 4. beroepsuitoefening aan huis;
  • 5. overkapping tot een hoogte van 5 m, ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding - overkapping";
  • 6. behoud en bescherming van monumentale bomen, ter plaatse van de aanduiding 'monumentale boom';
  • 7. nutsvoorzieningen;
  • 8. tuin en/of erf.
 • b. De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn niet bestemd voor:
  • 1. inrichtingen als bedoeld in artikel 2.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer;
  • 2. detailhandelsbedrijven, met uitzondering van:
   • I. detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit van nijverheid en industrie, in ter plaatse vervaardigde goederen, niet zijnde detailhandel in textiel, schoeisel en lederwaren, voedings- en genotmiddelen en huishoudelijke artikelen;
   • II. niet voor particulieren toegankelijke detailhandelsbedrijven die zich uitsluitend toeleggen op postorderactiviteiten en/of verkoop via Internet;
   • III. detailhandel in automobielen, motoren, boten, caravans en machinerieën ten behoeve van bedrijven.

met de daarbij behorende bouwwerken en parkeervoorzieningen.

4.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 24 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema, waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijzingen verwijzen naar de in lid 4.3 genoemde ontheffingen.

Bebouwing   Maximale oppervlakte/inhoud   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Gebouwen en overkappingen, met uitzondering van bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen   - bouwvlak, met inachtneming van het bebouwingsperce ntage ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)'
- 600 m³ per bedrijfswoning  
de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' aangegeven waarde   de ter plaatse van de aanduiding
'maximale goot- en bouwhoogte (m)'
en 'maximale bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' en 'maximale bouwhoogte' aangegeven waarde  
de afstand van gebouwen en overkappingen tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt ten minste 5 m (4.3a)  
Bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen   50 m²   bijgebouw: 3 m   bijgebouw: 5 m
overkapping: 3 m  
- bijgebouwen en overkappingen mogen niet voor de voorgevel van de bedrijfswoning of het verlengde daarvan worden opgericht (4.3b)
- de afstand van bijgebouwen en overkappingen tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt ten minste 5 m (4.3a)
- voor het bepalen van de oppervlakte worden bijgebouwen die worden gebruikt voor beroepsuitoefening aan huis meegeteld
- in bijgebouwen is het aanbrengen van voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de beroepsuitoefening aan huis toegestaan  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen       tuinmeubilair: 3 m
antenne-installati e s: 15 m
voor de uitoefening van het bedrijf noodzakelijke bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 10 m
overig: 2 m  
de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de naar de straat of openbaar verblijfsgebied georiënteerde gevel(s) bedraagt ten hoogste 1 m  
4.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken:

 • a. van het in lid 4.2 bepaalde om de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens bij bedrijfsgebouwen, overkappingen en bijgebouwen te verkleinen tot een afstand van tenminste 3 m, indien dit uit brandveiligheids- en stedenbouwkundig oogpunt aanvaardbaar is;
 • b. van het in lid 4.2 bepaalde dat bijgebouwen bij de bedrijfswoning niet voor de voorgevel van de bedrijfswoning of het verlengde daarvan mogen worden gebouwd, indien dit uit stedenbouwkundig oogpunt niet onaanvaardbaar is;
 • c. van het in lid 4.1 en lid 4.2 bepaalde voor het oprichten van bebouwing ten behoeve van activiteiten waarvoor ingevolge lid 4.5 is afgeweken van de gebruiksregels.
4.4 Specifieke gebruiksregels

De niet bebouwde grond mag uitsluitend als bedrijfsterrein, tuin, erf en/of parkeervoorziening worden gebruikt, met dien verstande dat gebruik als opslagterrein vóór de naar de wegzijde gekeerde bouwgrens niet is toegestaan.

4.5 Afwijken van de gebruiksregels
4.5.1 Afwijkingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het in lid 4.1onder a bepaalde teneinde de vestiging van bedrijfstypen toe te staan die niet zijn genoemd in de Lijst van toegelaten bedrijfstypen, dan wel voorkomen in een hogere categorie dan in het betreffende aanduidingsvlak is toegestaan, en die naar hun aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijfstypen die ter plaatse bij recht zijn toegestaan.

4.5.2 Voorwaarden voor afwijken

Afwijken als bedoeld in dit lid is alleen mogelijk voor zover geen onevenredige belemmeringen voor omliggende functies ontstaan.

4.6 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
4.6.1 Vergunningplicht

Het is verboden om zonder of in afwijking van een door burgemeester en wethouders verleende vergunning binnen een afstand van 5 meter uit het hart van een monumentale boom:

 • a. oppervlakteverhardingen ten behoeve van parkeren aan te leggen of aan te brengen;
 • b. wegen en paden aan te leggen en te verharden of andere oppervlakteverhardingen aan te brengen;
 • c. de bodem te verlagen en gronden af te graven, op te hogen en te egaliseren;
 • d. ondergrondse transport-, energie- en telecommunicatieleidingen en daarmee samenhangende constructies, installaties en apparatuur aan te brengen;
 • e. andere handelingen te verrichten die de dood of ernstige beschadiging van bomen ten gevolge hebben of kunnen hebben.
4.6.2 Uitzonderingen vergunningplicht

Het onder 4.6.1 opgenomen verbod geldt niet voor werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden:

 • a. in het kader van het normale beheer en onderhoud;
 • b. waarmee is of mag worden begonnen op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan;
 • c. als bedoeld in sublid 4.6.1 onder e, voor zover de artikelen 4.5.1 tot en met 4.5.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening daarop van toepassing zijn.
4.6.3 Beoordelingscriteria

Werken en werkzaamheden als bedoeld in dit lid zijn slechts toelaatbaar, indien door die werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen de monumentale boom niet onevenredig wordt of kan worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die boom niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind.