direct naar inhoud van Artikel 22 Waarde - Cultuurhistorie
Plan: Bestemmingsplan Het Loo en Kerschoten
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1042-vas1

Artikel 22 Waarde - Cultuurhistorie

22.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Cultuurhistorie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor beheer, herstel en onderhoud van het cultuurhistorisch waardevol pad.

22.2 Bouwregels

Op de gronden als bedoeld in lid 22.1 mogen, in afwijking van de andere aldaar voorkomende bestemming(en), uitsluitend bouwwerken geen gebouw zijnde worden gebouwd.

22.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het in lid 22.2 bepaalde ten behoeve van het bouwen overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming, indien en voor zover de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het pad niet worden aangetast.