direct naar inhoud van 1.3 Geldend bestemmingsplan
Plan: Bestemmingsplan Tullekensmolenweg 104 Lieren
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1040-ont1

1.3 Geldend bestemmingsplan

Van toepassing is bestemmingsplan Lieren, vastgesteld door de Gemeenteraad d.d. 25 januari 1990 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten d.d. 13 augustus 1990 onder nummer RG90.8384-RWG/G5211.

De geldende bestemming is "Woondoeleinden" met de aanduiding "dorpsrandzone." Binnen het bebouwingsvlak zijn maximaal 12 woningen toegestaan. Onder voorwaarden, mits ondergeschikt, zijn activiteiten die samenhangen met het wonen zoals de uitoefening van een vrij beroep toegestaan. Daar waar aangegeven op de plankaart en mits gelegen binnen de dorpskernzone is detailhandel en gebruik ten behoeve van ambachten en kantoren toegestaan.

Het bestemmingsplan richt zich op het behoud en de versterking van de woonfunctie en de voorzieningen. Binnen de kernrandzone zijn nieuwe vestigingen mogelijk dan wel verplaatsing van bestaande functies mits de vestiging geen onevenredige afbreuk doet aan het bestaande woon- en leefklimaat in de omgeving. Voor een afschrift van de geldende planologische situatie wordt verwezen naar Bijlage 1 bij deze toelichting.