direct naar inhoud van 7.2 Inspraak
Plan: Bestemmingsplan Kanaaloevers Haven
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1038-onh1

7.2 Inspraak

 • I. Inspraak

Overeenkomstig het in de gemeentelijke inspraakverordening bepaalde heeft het voorontwerp van bestemmingsplan Kanaaloevers Haven met ingang van 18 juni 2009 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage gelegen met de mogelijkheid een inspraakreactie in te dienen. Er zijn 11 reacties ontvangen. Deze reacties zijn hieronder samengevat en van antwoord voorzien.

Woningbouwontwikkeling Kanaalstraat

Een aantal inspraakreacties ziet toe op de woningbouwontwikkeling aan de Kanaalstraat. In het voorontwerpbestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die een herontwikkeling naar woningbouw onder voorwaarden mogelijk zou maken.

Nu de planontwikkeling van deze locatie mede onder invloed van economisch crisis in tijd achterop is geraakt en bovendien de noodzakelijke milieuonderzoeken ontbreken, wordt voor dit moment afgezien van het verder nog opnemen van een wijzigingsbevoegdheid in de planregels nu het bestemmingsplan officieel ter inzage gaat. Richting belanghebbenden kan namelijk te weinig zekerheid worden gegeven hoe en op welke wijze de invulling er uit komt te zien.

Omdat deze locatie voor herontwikkeling op termijn ongetwijfeld in beeld komt, zijn in de plantoelichting in algemene bewoordingen stedenbouwkundige uitgangspunten opgenomen, die als vertrekpunt kunnen fungeren voor deze latere planontwikkeling. Deze uitgangspunten waren eerder al opgenomen in het voorontwerpbestemmingsplan. In de toekomst zal een afzonderlijke planologische (bestemmingsplan-)procedure op basis van het definitief stedenbouwkundig ontwerp worden gevoerd.

Om recht te doen aan de in de inspraakreacties aangevoerde argumenten zal in het kort toch een inhoudelijke reactie gegeven worden. Daarnaast zullen de reacties uit de buurt bij de latere planbeoordeling betrokken worden. De dan te voeren planologische procedure voorziet in een tervisielegging van het ontwerpplan met de mogelijkheid voor betrokkenen om hierop te reageren.

Voor het gebied aan de Kanaalstraat wordt in het ontwerpbestemmingsplan Kanaaloevers Haven qua bestemming zo veel mogelijk aangehaakt bij het geldende planologische regime Uitbreidingsplan De Kern en de geldende aanvullende stedenbouwkundige bepalingen uit de bouwverordening.

 • 1. Inspraakreactie van [Inspreker 1] te [Apeldoorn].

Inhoud van de inspraakreactie

 • a. De inspraakreactie ziet toe op het perceel Griftstraat 24, dat sinds 1995 in eigendom is van inspreker. Volgens het nieuwe bestemmingsplan krijgt het perceel de bestemming Detailhandel. Dit in afwijking van de geldende Handel en Bedrijfsbestemming. Ter plaatse is een ambachtelijk bedrijf met showroom gevestigd. Inspreker houdt zich bezig met in- en verkoop en reparatie/herstel van oude meubelen. Ook wordt er gewoond door de inspreker en is er een werkplaats. Verzocht wordt het bestemmingsplan hierop aan te passen, zodat wonen en werken met winkel/showroom mogelijk wordt, waarbij flexibiliteit wordt geboden de woonruimte inpandig enigszins te vergroten.
 • b. Verzocht wordt de bestaande bouwhoogtes op de nieuwe plankaart over te nemen.
 • c. Inspreker wenst flexibiliteit naar de toekomst toe. Afgevraagd wordt hoe de gemeente kijkt tegen een wijziging van de bestemming op termijn naar alleen wonen.

Beantwoording

 • a. De gemeente heeft het verzoek inhoudelijk getoetst en ziet geen belemmeringen om hieraan medewerking te verlenen, temeer het hier een bestaande situatie betreft. Het bestemmingsplan is aangepast. Binnen de op te nemen Bedrijfsbestemming zijn de aanwezige functies toegestaan.

 • b. Aan het verzoek wordt tegemoet gekomen door de juiste bouwhoogtes op de plankaart te verwerken.

 • c. Indien de bestemmingsplanwijziging te zijner tijd geen belemmering is voor omliggende functies zal de gemeente hier in de toekomst in principe geen bezwaar tegen hebben. Er moet dan wel een concreet en haalbaar verzoek zijn ingediend.

 • 2. Inspraakreactie van [Inspreker 2] te [Apeldoorn].

Inhoud van de inspraakreactie

Het pand Griftstraat 31/33 krijgt volgens het nieuwe bestemmingsplan de bestemming Detailhandel. Verzocht wordt om overeenkomstig het geldende bestemmingsplan en het feitelijk gebruik deze bestemming te wijzigen naar wonen. Binnen het wonen is het mogelijk om kleinschalig tot 50 m2 atelierruimte te gebruiken. Ook nu is ter plaatse wonen met atelier.

Beantwoording

De gemeente heeft overeenkomstig het geldende bestemmingsplan en het feitelijk gebruik de bestemming aangepast naar wonen. Het gebruik van de woonruimte als atelier in de aangegeven omvang past binnen de regeling beroepen en bedrijvigheid aan huis.

 • 3. Inspraakreactie van [Inspreker 3] te [Apeldoorn].

Inhoud van de inspraakreactie

Volgens het nieuwe bestemmingsplan krijgt het perceel Griftstraat 9 de bestemming Detailhandel. Dit in afwijking van de geldende woonbestemming met showroom - ca. 50 - 70 m2 (in/verkoop van antiek en oude sierraden).


Verzocht wordt om de bestemming Detailhandel met bedrijfswoning te wijzigen in de bestemming Wonen met detailhandel op de begane grond toe te staan. De functie is in hoofdzaak wonen met detailhandel als ondergeschikt medegebruik.

Beantwoording

Overeenkomstig het verzoek wordt de nieuwe bestemming aangepast naar Wonen met detailhandel toe te staan op de begane grond. In het voorontwerpbestemmingsplan werd uitgegaan van een bestemming Detailhandel met bedrijfswoning.

 • 4. Inspraakreactie van Stichting VAC Adviescommissie voor de Woningbouw en Woonomgeving.

Inhoud van de inspraakreactie

 • a. De suggestie wordt gedaan om bij het planproces te werken met een klankbordgroep bestaande uit omwonenden en andere betrokkenen.

Beantwoording:

Wij onderschrijven het belang van een goede communicatie met direct betrokkenen en zullen hieraan tijdig in het proces invulling aan geven. Voor dit moment zijn de plannen nog niet concreet genoeg om in overleg met de buurt en de VAC te treden. Voor de ontwikkellocatie wordt te zijner tijd een afzonderlijke procedure gevoerd op basis van een definitief ontwerp. Zie Inleiding.

 • b. blz. 25-4. Nu het gebiedsgerichte welstandbeleid nog niet gereed is, wordt de suggestie gedaan enkele karakteristieke elementen van bepaalde woningen aan Kanaalstraat Noord en Griftstraat terug te laten komen in de nieuwbouw door het werken met erkers; een licht hellende dwarskap met een enkel midden segment.

Beantwoording:

In de Kanaalstraat Noord wordt een stedelijk beeld voorgestaan, in aansluiting op het project Koningshaven en Haven Centrum. Tegelijkertijd wordt ernaar gestreefd de aansluiting naar de bestaande bebouwing zorgvuldig vorm te geven. In een later stadium worden de welstandscriteria voor de te ontwikkelen locatie nader uitgewerkt. Hierbij komen ook dakafwerking en geleding van het bouwvolume aan de orde.

 • c. blz. 26-4.2 Waar wordt het stadsterras nu gesitueerd? Bij het Kanaal/Koningshaven is vaak sprake van windhinder. Ook de schaduwwerking van de woontoren Koningshaven heeft negatieve invloed hierop.

Beantwoording:

Het stadsterras is gelegen rondom het project Koningshaven, aan het Kanaal. Anders dan de naam 'terras' doet vermoeden, gaat het hier met name om onder andere een groene ontwikkeling en aanpassingen in de openbare ruimte, en niet om een horeca-functie.

 • d. blz. 27. Kleinschalige functiemenging is één van de uitgangspunten. Om extra autoverkeer te voorkomen is een zorgvuldige vergunningverlening gewenst. Een winkel, brasserie, kleine werkgelegenheid vraagt om bezoekersparkeren. Is hiermee rekening gehouden? Hoe verhoudt zich de leegstand bij Woondrôme met het toevoegen van commerciële ruimtes?

Beantwoording:

Bij kleinschalige functiemenging dient gedacht te worden aan een constructie zoals toegepast in het project 'Twentyseven' aan de Beurtvaartstraat. De woningen aan de straatzijde beschikken over een ruimte waar een commerciële functie is toegestaan. Deze ruimten zijn direct verbonden aan de woningen. Men is niet verplicht deze ruimten te gebruiken voor commerciële doeleinden; een gebruik als alleen woning zou mogelijk zijn binnen de bestemming. Het aantal extra verkeersbewegingen voor dergelijke commerciële ruimten zal zeer gering zijn. Bovendien kan men bij de Kanaalstraat terecht in de nabijgelegen parkeergarage.

 • e. blz. 27. De VAC adviseert woningen te ontwerpen met voldoende beukbreedte, zodat een meervoudig bruikbare woning/appartement mogelijk wordt. Voor een flexibele indeling van een eengezinshuis is minimaal 5.40/5.70 m en voor appartementen 6.60 m beukbreedte gewenst met een buitenruimte en ruimte voor een berging.

Beantwoording:

De gemeente stelt stedenbouwkundige kaders op waarbinnen een ontwikkelaar woningen ontwikkeld. Maatkundige randvoorwaarden zijn vastgelegd in het bouwbesluit. Zodra de plannen voor woningbouw voor handen zijn, zullen deze aan de stichting VAC voorgelegd worden.

 • f. Blz. 27. Een hoge woningdichtheid vraagt om extra kwaliteit in de woonomgeving met voldoende speelruimte en groen. Aandacht voor een hondenuitlaatplaats.

Beantwoording:

De nieuwe ontwikkeling zal zelf moeten voorzien in een kwalitatief goede buitenruimte. Daarnaast is in de Wiepkingstraat een speelvoorziening opgenomen en zal ook ruimte worden gemaakt voor een hondenuitlaatplaats.

 • g. Blz. 27. De binnenstedelijke omgeving maakt dat er veel geluid is. Het verdient aandacht voor zowel de huidige als toekomstige bewoners de woningen te voorzien van geluidwerende materialen, mogelijk ook het nieuwe wegprofiel.

Beantwoording:

De bouwplannen zullen (als het zover is) onder andere getoetst worden op geluidsbelasting. Indien er sprake is van een overschrijding van de maximale gevelbelasting moeten er maatregelen genomen worden aan de woningen of aan de weg. Zowel Kanaal Noord als de Kanaalstraat zijn 30km zones. Deze zones vallen niet onder het regime van de Wet geluidhinder. Ontwikkelingsplannen worden qua geluid daarentegen getoetst aan het wettelijk vereiste voor het binnenniveau van woningen.

 • h. Blz. 28. De nieuwbouw komt op de parkeergarage en wordt omzoomd door bestaande bouw en bebouwing van Kanaalstraat Noord. Kan er wel voldoende zongerichte verkaveling worden gerealiseerd?

Beantwoording:

Voor de bezonning van de woningen op het binnenterrein is door de oriëntatie van de ontwikkellocatie slechts de nieuwe bebouwing langs de Kanaalstraat Noord maatgevend. Aangezien deze gelijktijdig met de bebouwing op de parkeergarage wordt gerealiseerd, kan in de uitwerking een zo optimaal mogelijke bezonning van de woningen worden onderzocht.

 • i. Is het binnenterrein wel voldoende bereikbaar voor de hulpdiensten? De constructie van het parkeerdak moet hierop berekend zijn.

Beantwoording:

Een gebouw moet inderdaad toegankelijk zijn bij calamiteiten. De plannen zullen -zodra deze verder gevorderd zijn- ook hierop getoetst worden.

 • j. Door het openbaar karakter van het binnenterrein dient rekening gehouden te worden met sociale veiligheid en inbraakpreventie. Bij de informele route achterlangs de woningen moet de privacy van de bewoners zijn gewaarborgd.

Beantwoording:

In de oorspronkelijke plannen is gewenste route beoogd via de zijkant van de bestaande woningen aan de Beurtvaartstraat en voormalige hoofdkantoor van de Gasfabriek richting het binnenterrein en vervolgens door naar het stadsterras. De nieuwe woningen zouden worden ontsloten aan het binnenterrein en zouden zoveel mogelijk op het binnenterrein worden gericht. Dit ter optimalisering van de sociale veiligheid. Eén van de uitgangspunten bij de inrichting van het binnenterrein is de scheiding tussen openbaar (toegankelijk) en privé. . Sociale veiligheid en inbraakpreventie zijn aandachtspunten in de verdere uitwerking. Al met al uitgangspunten en randvoorwaarden die bij het opstellen van het stedenbouwkundige plan te zijner tijd moeten worden meegenomen.

 • k. De VAC hoopt dat bij het toekomstig wegprofiel onderscheid wordt gemaakt tussen gemotoriseerd en langzaam verkeer. Als doorstroomas voor fietsers is een duidelijke scheiding tussen voet- en fietspad vereist.

Beantwoording:

Wij hebben kennis genomen van deze opmerking. De huidige situatie is slecht en niet maatgevend. Op dit moment wordt gewerkt aan herstructurering van de Kanaal Noord/Kanaalstraat tot aan de kruising met de Stationsstraat. In deze nieuwe plannen is de situatie voor de fietsers goed opgenomen.

 • l. De Stationsstraat is een éénrichtingsweg met toenemend aantal verkeersbewegingen. Hebben bewoners bij calamiteiten nog een andere mogelijkheid?

Beantwoording:

In geval van calamiteiten kan voor een tijdelijke situatie altijd gebruik gemaakt worden van de bestaande wegenstructuur op aanwijzing van de hulpdiensten.

 • m. Het huidige parkeerterrein voor de bezoekers van Koningshaven en Woondrôme is in het plan niet terug te vinden. De afstand naar de parkeergarages Koningshaven en Stationsstraat wordt te groot geacht. Voor bezoekers met functiebeperkingen moet dichterbij parkeren mogelijk zijn.

Beantwoording:

In de toekomstige planontwikkeling vormt het goed oplossen van ondermeer bezoekersparkeren een punt van aandacht. In de herinrichting van genoemde wegen is hiermee zo goed mogelijk rekening mee gehouden. Aan de Kanaal Noord zijn royale mogelijkheden opgenomen voor parkeren (bewoners en bezoek).

 • n. Blz. 29. De toetsing aan Woonkeur is niet meer van toepassing.

Beantwoording:

Deze opmerking is terecht. De bestemmingsplantekst wordt hierop aangepast.

 • o. Door de verschillende bouwhoogtes zou voor de beeldkwaliteit, groenbeleving en een gezond klimaat een suggestie zijn om de lage daken van het binnenterrein te voorzien van bijvoorbeeld een sedumdak.

Beantwoording:

Nu er geen uitgewerkt plan ligt, ziet het bestemmingsplan niet langer toe op het mogelijk maken van een ontwikkeling naar woningbouw. Op het moment dat er een plan ligt, zal een afzonderlijke planologische procedure worden gestart.

In een later stadium worden de welstandscriteria voor de te ontwikkelen locatie nader uitgewerkt. Hierbij komen ook dakafwerking en geleding van het bouwvolume aan de orde.

 • p. Daken zouden kunnen worden voorzien van zonnecollectoren; onderhoudsarme en groene elementen dragen bij aan het duurzaamheidskarakter.

Beantwoording:

Ten aanzien van het duurzaamheidskarakter gelden de gemeentelijke eisen die ten tijde van de uitwerking van de ontwikkellocatie van kracht zijn. Dit kunnen zonnecollectoren zijn, maar ook andere maatregelen die bijdragen aan het duurzaamheidskarakter.

 • 5. Inspraakreactie van Ontwikkelings Maatschappij Apeldoorn B.V.

Inhoud van de inspraakreactie

 • a. De bestemming 'Bedrijf' en 'Wonen' impliceert een beperking van de huidige gebruiks- en bouwmogelijkheden. Zolang er nog geen gewijzigd bestemmingsplan is voor de herontwikkeling, moeten de vigerende bestemmingsplantechnische mogelijkheden in stand blijven.

Beantwoording:

Voor een deel van het terrein waaraan goedkeuring is onthouden, geldt het Uitbreidingsplan De Kern. Daarnaast zijn de aanvullende stedenbouwkundige bepalingen uit de bouwverordening van toepassing. Het geldend planologisch regime wordt opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan. De wijzigingsbevoegdheid uit het voorontwerpbestemmingsplan komt te vervallen.

 • b. Gezien de eis om het gebied als één geheel te ontwikkelen is het niet mogelijk om een fasering aan te houden. Gezien de versnipperde eigendomssituatie, de kwetsbare samenwerking tussen de grondeigenaren en de huidige marktomstandigheden is dit niet gewenst.

Beantwoording:

In het ontwerpbestemmingsplan is - zoals eerder is vermeld - de wijzigingsbevoegdheid, zoals deze in het voorontwerpbestemmingsplan was opgenomen, komen te vervallen. De bereidheid wordt uitgesproken om in de toekomst op basis van een integraal en samenhangend plan met de instrumenten die de Wet ruimtelijke ordening biedt voor deze ontwikkellocatie een afzonderlijke planologische procedure te doorlopen.

 • c. Fixatie van het aantal woningen op maximaal 130 is niet in overeenstemming met het voornemen om op deze plek een substantieel aantal kleinere wooneenheden te realiseren.

Beantwoording:

Wanneer aan het stedenbouwkundig volume gerekend wordt blijkt daaruit dat een maximum van 130 woningen reëel is. Hierbij dient ook een combinatie gemaakt te worden met de parkeermogelijkheden. Nu er echter geen plan ligt, hoeft er geen uitspraak gedaan te worden over het maximaal te realiseren aantal woningen. Dit aantal hangt geheel af van welk ontwerp er uiteindelijk wordt ingediend door partijen en hoe dit zich verhoudt met de gekozen parkeeroplossing.

 • d. Voor een haalbaar project is een lage parkeernorm een vereiste. Bovendien is in het verleden een afspraak gemaakt over een lagere parkeernorm.

Beantwoording:

Uitgangspunt is de parkeernorm zoals deze in het beleid is vastgesteld. Afhankelijk van de nadere uitwerking van de plannen kan beoordeeld worden of er mogelijkheden zijn van dubbelgebruik van parkeerplaatsen. In deze fase kan niet beoordeeld worden of daar sprake van is.

 • e. De plantoelichting wijkt hier en daar af van gemaakte afspraken en kent tegenstrijdigheden. Een voorbeeld: Verwezen wordt naar figuur 4.2. waaruit opgemaakt kan worden dat het parkeren bovengronds en op maaiveld opgelost wordt. Verderop valt te lezen dat 'stallingsparkeren integraal (ondergronds) opgelost wordt'.

Beantwoording:

Uitgangspunt in de planontwikkeling is dat het parkeren op de ontwikkelingslocatie opgelost dient te worden. Uit kwalitatief oogpunt verdient het de voorkeur om dit parkeren uit het zicht of (half) ondergronds op te lossen. Ondergronds of half ondergronds bieden daartoe de beste mogelijkheden. Van een stallingsgarage is sprake wanneer uitsluitend door bewoners geparkeerd wordt. Ten tijde van de ontwikkeling van de plannen zal een integrale oplossing uitkomst moeten bieden.

 • f. De plantoelichting is zeer gedetailleerd en met grote stelligheid geformuleerd. Dit keurslijf gaat bij de latere uitwerking zeker opbreken.

Beantwoording

Nu er in het bestemmingsplan geen ontwikkelmogelijkheid meer opgenomen is, zal in de plantoelichting de stedenbouwkundige kaders en randvoorwaarden beschreven worden, die noodzakelijk zijn voor een goede stedenbouwkundige inpassing en aansluiting op de bestaande bebouwing. Deze uitgangspunten zijn algemeen van aard. De dan te voeren planologische procedure voorziet in een raadpleging van omwonenden, de VAC en de wijkraad.

 • 6. Inspraakreactie van [Inspreker 4] te [Apeldoorn].

Inhoud van de inspraakreactie

Bezwaar wordt gemaakt aan de invulling van de plinten in de nieuwbouw van de Kanaalstraat. Reden hiervoor: Woondrôme staat al ruim 12 jaar leeg. Leegstand is te verwachten.

Beantwoording

Nu de bouw aan de Kanaalstraat niet in dit bestemmingsplan wordt geregeld, is dit bezwaar niet langer relevant. In het oorspronkelijke ontwerp is gedacht bij het begrip kleinschalige functiemenging aan een constructie zoals toegepast in het project 'Twentyseven' aan de Beurtvaartstraat. De woningen aan de straatzijde beschikken over een ruimte waar een commerciële functie is toegestaan, deze ruimten zijn direct verbonden aan de woningen. Men is niet verplicht deze ruimten te gebruiken voor commerciële doeleinden. Zie ook onderdeel I.

 • 7. Inspraakreactie van [Inspreker 5] te [Apeldoorn].

Inhoud van de inspraakreactie

De inspraakreactie ziet toe op het perceel Grifstraat 37. Volgens het geldende bestemmingsplan De Haven Noord kan daar een 2/1 kap woning worden gebouwd. Het voorontwerpbestemmingsplan gaat uit van een bedrijfsbestemming. Het perceel ligt momenteel braak; het voormalige bedrijfsgebouw is gesloopt. Inspreker heeft twee kapsalons. Het is zijn wens de vestiging aan de Stationsstraat (huurpand) te verplaatsen naar de Griftstraat 37 (eigendom). Aanpassing van het bestemmingsplan zodat boven wonen en beneden detailhandel mogelijk is, wordt verzocht. Bij voorkeur 2 laags wonen, dus een gebouw over 3 lagen. Parkeren kan op het eigen terrein (achterzijde) plaatsvinden.

Beantwoording

Het geldende bestemmingsplan kent aan deze gronden een woonbestemming toe. Deze bestemming komt terug in het nieuwe bestemmingsplan. Daarnaast wordt het mogelijk om, zoals door de inspreker is verzocht, op de begane grond een kapsalon te vestigen. De geldende bouwhoogte (8/6 m.) wordt hierbij overgenomen. Deze bouwhoogte geldt ook voor de omliggende woonpercelen.

 • 8. Inspraakreactie van [Inspreker 6] te [Apeldoorn].

Inhoud van de inspraakreactie

 • a. De bouwhoogte van het project '27' dat ligt achter Beurtvaartstraat 101 en 103 zou 9 meter moeten zijn ipv 12 meter.

Beantwoording:

Aan deze inspraakreactie wordt tegemoet gekomen. Inspreker wijst terecht op deze omissie.

 • b. De ruimte achter Beurtvaartstraat 103 t/m 111 is bedoeld als parkeerplaats voor vergunninghouders. Deze ruimte is nu aangemerkt als 'erf'. Hierdoor kan de mogelijkheid bestaan dat het terrein aan een private partij verkocht kan worden en niet als parkeerterrein meer gebruikt kan worden.

Beantwoording:

Parkeerterrein blijft beschikbaar voor het parkeren, er is geen sprake van eventuele verkoop voor herontwikkeling naar bijvoorbeeld woningbouw. Een dergelijke ontwikkeling is ruimtelijk niet gewenst. Om dit te borgen, is de bestemming van dit binnenterrein gewijzigd in Verblijfsgebied. Het terrein blijft in eigendom van de gemeente en is nodig om het bewonersparkeren op te lossen.

 • c. Op blz. 27 is sprake van 'nieuwe woonkwaliteiten' Dit kan niet gehaald worden met de bouw van 130 woningen; te hoge woningdichtheid. Als je werkelijk kwaliteit nastreeft, dan is 50 woningen het maximum.

Beantwoording:

Aangezien in dit bestemmingsplan de woningbouwontwikkeling (ook niet via wijziging) niet langer mogelijk gemaakt wordt, is ook het aantal op termijn niet te realiseren woningen niet bekend of vastgelegd. Op het moment dat er een plan ligt, zal opnieuw met de omwonenden worden gecommuniceerd.

 • d. Reeds in 2006 gaf inspreker geageerd tegen het verdwijnen van de betaald parkeerplaats. Hierdoor kan er simpelweg geen visite meer komen. De overblijvende parkeerplaatsen op de Stationsstraat en het kleine hoekje bij 'het potlood' zijn nu volstrekt onvoldoende. Het verdwijnen van de parkeerplaats wordt door de buurt ervaren als een enorme vermindering van het woongenot.
  Het argument dat bezoekers parkeren op de Stationsstraat of in Koningshaven moet plaatsvinden, is een wanstaltig argument want Koningshaven is niet 24 uur 7 dagen/week open. Waar moet het (zakelijk) bezoek dan naar toe? De Stationsstraat is altijd vol ivm de horecagelegenheden.

Beantwoording

In algemene zin kan het volgende worden opgemerkt. In de Kanaalstraat Noord wordt uiteindelijk op termijn een stedelijk beeld voorgestaan, in aansluiting op het project Koningshaven en Haven Centrum. Om een stedelijk beeld te bereiken zal enige hoogte langs de Kanaalstraat Noord gewenst zijn. Wel wordt ernaar gestreefd de aansluiting naar de bestaande bebouwing in het plan zorgvuldig vorm te geven. Aan dit uitgangspunt wordt getoetst op het moment dat er een plan is ingediend.

In het gebied zijn passend met de verschillend voorkomende functies parkeerplaatsen aangelegd. Ook bij de nieuwe ontwikkeling van '27' is zowel vergunningparkeren gerealiseerd als ook bezoekersparkeren in de Wiepkingstraat. Op ca. ongeveer 400 m loopafstand is naast de parkeergarage ook nog de parkeerruimte aan de Rosariumstraat beschikbaar.

 • 9. Inspraakreactie van V.v.E Woondrôme, Kanaalstraat.

Inhoud van de inspraakreactie

Het is niet wenselijk om op de begane grond van de gebouwen de plinten zo in te richten dat daar winkels kunnen komen. De plinten in het gebouw Woondrôme staan al leeg sinds oplevering (1997). Het creëren van nog meer leegstand is niet wenselijk, zeker gezien de leegstand in de Molenstraat.

Beantwoording

De zorg rond de huidige leegstand wordt gedeeld. De mening van de inspreker wordt onderschreven dat het uiteindelijke programma niet mag leiden tot nog meer leegstand. Bij kleinschalige functiemenging, waaraan aanvankelijk is gedacht, is geopteerd voor een constructie zoals toegepast in het project 'Twentyseven' aan de Beurtvaartstraat. De woningen aan de straatzijde beschikken over een ruimte waar een commerciële functie is toegestaan, deze ruimten zijn direct verbonden aan de woningen. Men is niet verplicht deze ruimten te gebruiken voor commerciële doeleinden.

 • 10. Inspraakreactie van [Inspreker 7] te [Apeldoorn].

Inhoud van de inspraakreactie

Het is niet wenselijk om in de plinten van de nieuwbouw detailhandel te plannen. In het gebouw Woondrôme staan de plinten al leeg sinds 1997. Tevens is dit het geval in de Molenstraat waar ook de meeste plinten leeg staan. Leegstand is te verwachten, hetgeen een negatieve uitstraling heeft.

Beantwoording

Voor beantwoording zie inspraakreactie nr. 9.

 • 11. Mondelinge inspraakreactie van De Goede Woning, Sleutelbloemstraat 26.

Inhoud van de mondelinge inspraakreactie

De Goede Woning heeft nieuwe plannen voor de invulling van het voormalige slaaphuis (Gasfabriek) op het perceel Stationsstraat 124. Graag wil inspreker met de gemeente in overleg welke functies er mogelijk zijn.

Beoordeling

Met De Goede Woning is afgelopen maanden overleg gevoerd over de invulling van nieuwe functies in het pand Stationsstraat 124. Er zijn echter geen concrete plannen overgelegd die nu al een planologisch-juridische vertaling in het ontwerpbestemmingsplan kunnen krijgen. De afgelopen jaren heeft het gebouw dienst gedaan als opvangtehuis voor daklozen. In het ontwerpbestemmingsplan wordt met de bestemming 'Maatschappelijk' aangehaakt bij deze functie. Het zonder meer tot woongebouw bestemmen vereist allerlei onderzoek op het gebied van invloed van bedrijvigheid en het hebben van een inrichtingsplan, zodat voor nu hiervoor niet wordt gekozen. Afstemming van de functies zal in relatie tot de reeds bebouwde omgeving en bestemmingen worden beoordeeld.