direct naar inhoud van 6.2 De regels
Plan: Bestemmingsplan Kanaaloevers Haven
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1038-onh1

6.2 De regels

6.2.1 Inleidende regels

Hoofdstuk 1 van de regels geeft de inleidende regels. Het betreft de begripsregels, waarin de in het plan voorkomende begrippen worden gedefinieerd, en de wijze van meten en berekenen.

6.2.2 Regels omtrent gebruik en bebouwing van de grond

Hoofdstuk 2 bevat de bestemmingsregels. Hierin worden per bestemming regels gegeven voor gebruik en bebouwing van de grond. Deze bestemmingsregelingen worden hierna besproken.

Bestemming Bedrijf

Een belangrijk uitgangspunt voor het bestemmingsplan is het bestemmen van de bedrijven en instellingen volgens een gestandaardiseerde bedrijvenlijst met een indeling van de bedrijven in een milieucategorie. De bedrijvenlijst geeft inzicht in de inpasbaarheid van bedrijfstypen ten opzichte van een woongebied op basis van de hinder die de bedrijfstypen in het algemeen kunnen opleveren. Bedrijven worden ingedeeld bij een milieucategorie en krijgen als het ware daarmee milieucontouren mee bestemd. Aldus wordt inzichtelijk wat het (onzichtbare) ruimtebeslag is bij de betreffende milieucategorie.
Aan de hand van bestaande bedrijvenlijst van de afdeling milieu van de gemeente is een veldinventarisatie uitgevoerd. Na enkele aanvullende onderzoeken is de uiteindelijke indeling, zoals die nu in het bestemmingsplan opgenomen is, tot stand gekomen.

Bedrijvenlijst Bedrijf

Voor de bestemming Bedrijf is een bedrijvenlijst samengesteld. Bij het samenstellen van deze bedrijvenlijst is gebruik gemaakt van de richtafstandenlijst uit bijlage 1 van de VNG-uitgave Bedrijven en Milieuzonering (2009). Deze lijst is als basis gebruikt en hieruit zijn een aantal bedrijfstypen verwijderd. De volgende keuzes zijn gemaakt:

 • 1. Maximaal milieucategorie 1 bedrijven
  In het plangebied worden maximaal bedrijven met milieucategorie 1 toegestaan. Bedrijven met een hogere milieucategorie zijn voor de duidelijkheid uit de bedrijvenlijst gehaald. Reeds aanwezige bedrijven in het plangebied met een hogere milieucategorie krijgen een maatbestemming.
 • 2. Binnenstedelijk gebied
  Het plangebied Kanaaloevers Haven kan worden aangemerkt als een binnenstedelijk gebied (zie hoofdstuk 5.1.3). Het achtergrondniveau voor geluid ligt hier over het algemeen hoger dan in een rustige woonwijk. Dat betekent dat bedrijven met een milieuzone van 30 meter (milieucategorie 2) voor geluid zijn toegestaan in het plangebied, omdat het geluidaspect gecorrigeerd kan worden naar 10 meter (milieucategorie 1). Voor stof, geur en gevaar kan niet gecorrigeerd worden en dus geldt voor deze aspecten een maximale milieuzone van 10 meter.
 • 3. Niet van toepassing zijnde activiteiten:
  • a. Voor maatschappelijke doeleinden, detailhandel en horeca zijn aparte bestemming vastgelegd en voorschriften opgesteld.
  • b. Activiteiten welke over het algemeen voornamelijk uit kantooractiviteiten bestaan, zijn uit de lijst gehaald. Hiervoor bestaan aparte bestemmingen en kleine kantoren zijn in principe als nevenactiviteit bij bedrijven toegestaan.
  • c. Verder zijn diverse bedrijstypen uit de lijst gehaald waarvan vestiging in dit gebied niet logisch zijn, zoals landbouwactiviteiten en industrie.

Bedrijfswoning

Binnen de bedrijfsbestemming komen twee woningen voor. Het gaat daarbij om bedrijfswoningen. De bestaande woningen zijn op de plankaart aangegeven.

Maatwerk bestaande bedrijven

Uitgangspunt in het bestemmingsplan is het respecteren van de geldende milieurechten. Dat wil zeggen dat alle aanwezige bedrijven met een passende milieuvergunning positief worden bestemd. Daar waar bedrijven een hogere milieucategorie hebben dan de op de plankaart ingetekende milieuzonering, is gekozen voor een maatbestemming. Dat houdt in dat deze bedrijven op de plankaart apart zijn aangegeven. Bij vertrek van het betreffende bedrijf zijn, behalve het huidige bedrijfstype, alleen bedrijven in de aangegeven milieucategorieën toegestaan.

De volgende bedrijven hebben een maatbestemming:

Adres   Bedrijf   Activiteit   Sbi-code (1993)   Milieu-
categorie  
Aanduiding maatbestemming  
Griftstraat 8   G. Veijer   groothandel in akkerbouwproducten & veevoeders   5121.0   3.1   specifieke vorm van bedrijf - groothandel in akkerbouwproducten & veevoeders  
Griftstraat 24   Nova Terra Antiek   handel in antiek, reparatie- & service   527   1   specifieke vorm van bedrijf - handel en reparatie in antiek  
Griftstraat 36   De Ducati Deskundige   handel in motorfietsen, reparatie- & service   501   2   specifieke vorm van bedrijf - handel en reparatie in motorfietsen  
Kanaalstraat 45   RvK Motoren   handel in auto's & motorfietsen, reparatie- & service   501   2   specifieke vorm van bedrijf - handel en reparatie in auto's en motorfietsen  

Bijlage: inventarisatie bestaande functies
Als bijlage 1 bij deze toelichting is een overzicht opgenomen van alle in het bestemmingsplan opgenomen bedrijven, winkels en andere voorzieningen. Daarbij is per adres aangegeven om welk bedrijf / welke instelling het gaat, en op welke wijze het bedrijf / de instelling in het plan geregeld is. Het gaat daarbij zowel om de bestemming, als om de zonering op de plankaart en het eventuele maatwerk

Bestemming Detailhandel

De detailhandel die buiten het voorzieningengebied langs de Stationsstraat ligt is bestemd als "Detailhandel".

Bestemming Gemengd

De voorzieningen langs de Stationsstraat zijn bestemd tot de ruime bestemming "Gemengd". Binnen deze bestemming zijn naast publiekgerichte bedrijvigheid en diensverlening onder meer wonen op de verdieping en maatschappelijke voorzieningen toegestaan. Voor de afwijkende functies is een specifieke aanduiding opgenomen. De overige voorzieningen binnen het plangebied, zoals horecavestigingen, detailhandelsvestigingen of maatschappelijke voorzieningen zijn specifiek bestemd tot "Horeca - 1", "Detailhandel" of "Maatschappelijk". Deze bestemmingen bieden alleen ruimte aan het huidige gebruik van de gronden.

Zoals in hoofdstuk 5.1.3 reeds is beschreven, is het gebied langs de Stationsstraat te beschouwen als een gebied waar functiemenging is toegestaan. Dat betekent dat wonen en werken worden gecombineerd en er geen gebruik wordt gemaakt van richtafstanden. De bestemming die hiervoor gebruikt wordt, is de bestemming Gemengd. Binnen deze bestemming zijn naast publieksgerichte bedrijvigheid en dienstverlening onder meer wonen op de verdieping en maatschappelijke voorzieningen toegestaan. Voor afwijkende functies en daar waar niet op de verdieping gewoond wordt, is een specifieke aanduiding opgenomen.


De bedrijfstypen die bij deze bestemming mogelijk worden geacht, zijn in een aparte bedrijvenlijst weergegeven. Bij het samenstellen van deze bedrijvenlijst is gebruik gemaakt van de richtafstandenlijst uit Bijlage 1 van de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' (2009). Deze lijst is als basis gebruikt en hieruit zijn een aantal bedrijfstypen verwijderd. De keuzes zijn gebaseerd op de volgende overwegingen:

 • 1. Milieucategorie
  Er is uitgegaan van bedrijven met maximaal milieucategorie 2. Zwaardere activiteiten worden naast en aanpandig aan woningen niet wenselijk geacht. Uit veiligheidsoverwegingen is het niet wenselijk om activiteiten die een milieuzone van 30 meter hebben voor het aspect gevaar naast of aanpandig aan woningen toe te staan. Er worden daarom alleen bedrijven met een milieuzone van 10 meter voor het aspect gevaar toegestaan.
 • 2. Aard
  De randvoorwaarden zoals die zijn aangegeven bij het toepassen van functiemenging op basis van de VNG-uitgave worden ook hier toegepast. Voor de toelaatbaarheid van de activiteiten gelden dus de volgende randvoorwaarden:
  - het gaat om kleinschalige, meest ambachtelijke bedrijvigheid;
  - productie en/of laad- en loswerkzaamheden vinden alleen in de dagperiode plaats;
  - de activiteiten (inclusief opslag) geschieden hoofdzakelijk inpandig.

  Daarnaast zijn activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van hout- en metaalbewerkingmachines niet wenselijk, gezien het soort geluid en de intensiteit ervan. Hout- en metaalbewerkingbedrijven komen vanwege de hoge milieucategorie al niet voor in de bedrijvenlijst. Het kan echter voorkomen dat bij een andere hoofdactiviteit, zoals het maken van muziekinstrumenten, dergelijke machines kunnen worden gebruikt. Dit dient zoveel mogelijk te worden voorkomen.
  Activiteiten dienen publieksgericht en dienstverlenend te zijn. Tevens zijn maatschappelijke voorzieningen toegestaan.
 • 3. Aansluiting bij bestemmingsplan Binnenstad-West
  De overzijde van de Stationsstraat valt onder het bestemmingsplan Binnenstad-West en heeft de bestemming Gemengd. In dit bestemmingsplan wordt aansluiting gezocht bij het bestemmingsplan Binnenstad-West.
 • 4. Detailhandel
  Voor het aanwijzen van locaties waar wel en waar geen detailhandel is gewenst, is door de gemeente Apeldoorn een detailhandelsvisie opgesteld. Op basis van deze visie is detailhandel binnen dit deel van het plangebied toegestaan.
 • 5. Horeca
  Zwaardere horeca zoals muziekcafés worden niet toegestaan in dit deel van het plangebied.
 • 6. Verkeer en parkeren
  Activiteiten met een grote verkeersaantrekkende werking en/of naar verwachting veel vrachtverkeer zijn niet wenselijk.

Bestemming Groen

Het aanwezige structuurgroen in het plangebied is bestemd tot "Groen". Binnen deze bestemming zijn onder meer speelvoorzieningen, fiets- en voetpaden en hondenuitlaatplaatsen toegestaan.

Bestemming Horeca - 1
De horeca die buiten het voorzieningengebied langs de Stationsstraat ligt is bestemd als "Horeca - 1". Hier is alleen lichte horeca, tot categorie 1, toegestaan uit de in bijlage 2 van de regels lijst van toegelaten horecabedrijven.

Bestemming Kantoor

De aanwezige kantoren in het plangebied zijn bestemd tot "Kantoor".

Bestemming Maatschappelijk

De maatschappelijke doeleinden die buiten het voorzieningengebied langs de Stationsstraat ligt is bestemd als "Maatschappelijk".

Bestemming Verkeer - Verblijfsgebied

De overige, niet voor doorgaand verkeer bedoelde, wegen en gebieden met een verblijfsgebiedfunctie hebben de bestemming "Verkeer-Verblijfsgebied" gekregen.

Bestemming Verkeer - Weg

Wegen met een functie voor het doorgaande verkeer worden bestemd als "Verkeer - weg". In dit plangebied is dit de Deventerstraat.

Bestemming Wonen

In het plangebied komen op verschillende plaatsen woningen voor. De bestaande woningen worden positief bestemd. Hiervoor zal zoveel mogelijk bij de standaard woonregeling van de gemeente Apeldoorn worden aangesloten.

De standaardregeling voor wonen

In Apeldoorn wordt gebruik gemaakt van een standaardregeling voor wonen. Deze ziet er als volgt uit:

 • Eén woonbestemming, waarbij door middel van aanduidingen onderscheid wordt gemaakt in het bebouwingsvlak, tuin en erf.
 • Woningen mogen uitsluitend opgericht worden binnen het bebouwingsvlak, aan- en uitbouwen en bijgebouwen behalve binnen het bebouwingsvlak ook binnen de gronden met de aanduiding erf. Uitzondering vormen de vergunningvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken (BBLB).
 • Voor de dieptes van de woningen worden in de gemeente Apeldoorn standaard de volgende maten gehanteerd: 10 m bij aangesloten woningen, 12 m bij halfvrijstaande en 15 m bij vrijstaande woningen. De nog beschikbare uitbreidingsruimte hangt daarmee af van de diepte van de bestaande woning. In principe krijgt een rijtjeswoning minder uitbreidingsmogelijkheden dan een vrijstaande woning. De reden hiervoor is dat een achteraanbouw aan een vrijstaande woning in het algemeen minder van invloed is op het woongenot van de buren, dan wanneer het gaat om een rijtjeswoning. Verder geldt uit stedenbouwkundige overwegingen de strikte voorwaarde dat de tuin diep genoeg moet zijn. Als maat tussen twee tegenover elkaar liggende achtergevels is daarbij in principe een minimum van 16 m aangehouden. Waar die afstand niet gehaald wordt is maatwerk nodig. Het gaat erom om voldoende open ruimte te blijven houden. Dit geschiedt door de bouwstrook minder diep te maken.
 • Het bestemmingsplan biedt, mits ruimtelijk acceptabel, met deze standaard maten voldoende ruimte voor uitbreidingen.


Bedrijvigheid aan huis

Om bedrijvigheid aan huis mogelijk te maken voorzien de bestemmingsplannen in Apeldoorn in een standaard afwijkingsregeling die bedrijvigheid aan huis mogelijk maakt naast de "vrije" beroepsuitoefening. De belangrijkste voorwaarden daarbij zijn dat de hoofdfunctie van het pand wonen blijft en de bedrijvigheid geen (milieu-) overlast veroorzaakt voor de leefbaarheid en de woonomgeving. Hoogstens 40% van de oppervlakte van de woning mag worden aangewend voor de bedrijvigheid aan huis met een maximum van 50 m2 per kavel.

Ter plaatse van de nadere aanduiding op de plankaart is een verruiming van de beroep aan huis regeling mogelijk. Hoogstens 40% van de oppervlakte van de woning mag worden aangewend voor de bedrijvigheid aan huis met een maximum van 60 m2 per kavel.

Dubbelbestemmingen

Voor de beken en sprengen geldt een specifieke beschermingsregeling, derhalve zijn ze specifiek op de plankaart aangegeven middels een dubbelbestemming. Het archeologisch waardevol gebied is aangeduid met de de dubbelbestemming Waarde - Archeologie Hoog

6.2.3 Algemene regels en overgangs- en slotregels

In hoofdstuk 3 (Algemene regels) zijn regels opgenomen die gelden voor alle bestemmingen. In artikel 16 zijn bouwregels opgenomen die voor alle bestemmingen gelden. In lid 16.1 van dit artikel staat onder andere de bepaling over ondergronds bouwen opgenomen.Hierin is bepaald dat ondergronds bouwen is toegestaan waar ook bovengronds gebouwd mag worden. In dit lid is ook een regeling opgenomen voor de bomen die door burgemeester en wethouders als bijzondere boom zijn aangewezen. Bijzondere bomen vinden hun voornaamste bescherming in de Algemene Plaatselijke Verordening, waarin is bepaald dat het verboden is om zonder vergunning bomen te kappen en dat er geen vergunning tot het kappen van bijzondere bomen wordt afgegeven, tenzij sprake is van een ernstige bedreiging van de openbare veiligheid, noodtoestand of andere uitzonderlijke situatie. Dit geheel biedt reeds een aanzienlijke bescherming van de bijzondere bomen. In het bestemmingsplan is een aanvullende regeling opgenomen. De bijzondere bomen zijn op de plankaart aangegeven. In de regels is bepaald dat, daar waar de aanduiding 'monumentale boom' voorkomt, de afstand van bebouwing tot het hart van de boom ten minste 10 meter dient te bedragen; onder voorwaarden kan hiervan worden afgeweken voor het verkleinen van deze afstand tot 5 meter. Ter verdere bescherming van de bomen is een aantal werken en werkzaamheden binnen een afstand van 5 meter van bijzondere bomen slechts toegestaan indien een omgevingsvergunning is verleend. Lid 16.3 bevat de afdekbepaling. Hier is bepaald dat, wanneer in het plan een maximale goothoogte is aangegeven, het gebouw vanaf die bouwhoogte dient te worden afgedekt met een kap. Deze bepaling impliceert dat een platte afdekking is toegestaan, mits dat platte dak niet hoger is dan de op dat punt geldende maximaal toegelaten goothoogte.

In artikel 17 staan de algemene gebruiksregels. Naast het verbod om grond en bouwwerken te gebruiken in strijd met de bestemming bevat dit artikel ook regelingen voor beroeps- en bedrijfsmatig gebruik van woningen. Bij recht is het gebruik van (een deel van) woning en bijgebouwen ten behoeve van beroepsuitoefening aan huis toegestaan. Daarbij worden enige beperkingen gesteld om ervoor te zorgen dat het woonkarakter van de woning het beroepsmatige gebruik blijft overheersen. Door middel van een afwijking is ook het gebruik voor niet-publiekgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis mogelijk. Ook hier gelden beperkingen om het woonkarakter te behouden. Alleen bedrijfsactiviteiten die voorkomen op de lijst van toegestane bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan. Voor deze lijst is aansluiting gezocht bij de bedrijven die in de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' als categorie 1-bedrijven zijn aangemerkt. Omdat het gaat om activiteiten in een woning op een relatief klein oppervlak is het aantal bedrijfsactiviteiten dat is toegelaten zeer beperkt gehouden. In artikel 19 staan de procedureregels die in acht genomen moeten worden. Artikel 20 tenslotte geeft een regeling voor verwijzingen naar andere wettelijke regelingen en plannen. De overige artikelen bevatten zeer bekende regels die geen nadere bespreking behoeven.

Hoofdstuk 4 bevat tot slot de strafbepaling, het overgangsrecht voor bouwwerken en gebruik en de titel van het bestemmingsplan.