direct naar inhoud van 5.2 Waterhuishouding
Plan: Bestemmingsplan Kanaaloevers Haven
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1038-onh1

5.2 Waterhuishouding

5.2.1 Algemeen

Onder andere door de Nota Ruimte krijgt met name het waterbeleid een andere oriƫntatie van reageren naar anticiperen. Water heeft een aantal specifieke kwantitatieve en kwalitatieve eigenschappen waar de ruimtelijke ordening rekening mee moet houden. Hiervoor is de watertoets in het leven geroepen.

In elke toelichting van een bestemmingsplan moet een waterhuishoudkundige paragraaf worden opgenomen. Het op te stellen bestemmingsplan 'Kanaaloevers Haven' is in principe een beheerbestemmingsplan voor bestaand stedelijk gebied. Deze plannen hebben over het algemeen minder verstrekkende gevolgen voor de waterhuishouding.

5.2.2 Grondwater

Het plangebied ligt ten westen van het Apeldoorn Kanaal en daarmee in de in het streekplan vastgelegde grondwaterfluctuatiezone. Uit gegevens van peilbuizen in de omgeving blijkt dat het grondwaterpeil in het plangebied gemiddeld 180 en 280 centimeter onder maaiveld ligt. Er is in en om het gebied geen grondwateroverlast bekend.

5.2.3 Oppervlaktewater en waterafhankelijke natuur

Binnen het gebied is geen oppervlaktewater of waterafhankelijke natuur aanwezig.

5.2.4 Afvoer van hemelwater

In het plangebied en de omgeving daarvan ligt een gemengd rioolstelsel waarmee vuil- en hemelwater gezamenlijk worden afgevoerd. De capaciteit van dit riool is voldoende om bij de maatgevende regenbui die eens per 2 jaar optreedt geen water op straat te veroorzaken.

5.2.5 Watertoets

Het voorontwerp van dit plan is in het kader van het overleg ex artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening toegezonden aan het Waterschap Veluwe. Het waterschap heeft geen opmerkingen op het voorontwerp bestemmingsplan.