direct naar inhoud van 2.12 Sloopverbod
Plan: Bestemmingsplan Kanaaloevers Haven
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1038-onh1

2.12 Sloopverbod

Naar aanleiding van de structuurvisie Binnenstad en de gedeeltelijke sloop van het PGEM-gebouw (Hoofdstraat 46-48) is door de gemeenteraad van Apeldoorn op 17 december 2009 een voorbereidingsbesluit genomen als bedoeld in artikel 3.3 van de Wet ruimtelijke ordening met daaraan gekoppeld een sloopverbod.

Artikel 3.7. van de Wet ruimtelijke ordening dat de bevoegdheid van de gemeenteraad regelt tot het nemen van een voorbereidingsbesluit, geeft in lid 3 nadrukkelijk de mogelijkheid om aan een voorbereidingsbesluit een omgevingsvergunning voor het slopen te koppelen met als doel te voorkomen dat het aangewezen gebied minder geschikt wordt voor de verwezenlijking van de aan bij het (nieuwe) bestemmingsplan te geven bestemming(en).

Het voorbereidingsbesluit beslaat blijkens de daarbij behorende kaart voor het grootste deel het plangebied van het bestemmingsplan Binnenstad West (oud WRO plan) en voor een kleiner deel het bestemmingsplan Kanaaloevers Haven (nieuwe Wro). In het voorliggende bestemmingsplan is een sloopverbod opgenomen.