direct naar inhoud van Artikel 22 wro-zone - wijzigingsgebied
Plan: Bestemmingsplan De Voorwaarts
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1035-ont1

Artikel 22 wro-zone - wijzigingsgebied

Ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied' zijn burgemeester en wethouders bevoegd de bestemming Verkeer - Verblijfsgebied te wijzigen in de bestemming Detailhandel – Grootschalig voor de realisatie van maximaal 6.000 m² grootschalige detailhandel en maximaal 2700 m² bruto vloeroppervlakte voor kantoren, zakelijke dienstverlening, maatschappelijke voorzieningen en horeca voor zover deze horeca een geintegreerd en ondergeschikt deel uitmaakt van de toegestane functies.

22.1 Voorwaarden voor wijziging

Toepassing van de wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in dit artikel mag alleen plaatsvinden mits:

  • er geen milieuhygiënische belemmeringen zijn;
  • er geen verkeerskundige belemmeringen zijn;
  • er voldoende parkeergelegenheid gerealiseerd wordt.

Voor de toepassing van de wijzigingsbevoegdheid naar Detailhandel - Grootschalig geldt als aanvullende voorwaarden dat:

  • dit niet leidt tot een onevenredige aantasting van de detailhandelsstructuur, door de initiatiefnemer aan te tonen met een Distributie Planologisch onderzoek;
  • de grootschalige detailhandel zoals genoemd onder de bestemming 'Gemengd - 1' gerealiseerd is;
  • De niet toegestane detailhandel genoemd onder de bestemming 'Gemengd - 1 op deze wijziging van toepassing is.