direct naar inhoud van 6.3 Bestemmingen
Plan: De Voorwaarts
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1035-onh1

6.3 Bestemmingen

De bestemmingen zijn vastgelegd in de regels en op de plankaart. Samen geeft dit de regels voor gebruik en bebouwing van de grond. De bestemmingen worden hierna besproken.

Bedrijf
De bedrijven die in het plangebied voorkomen hebben de bestemming Bedrijf. Dit betreft uitsluitend het verkooppunt voor motorbrandstoffen aan de Zutphensestraat.

Bos
Op de gronden met de bestemming Bos zijn bos, struikgewas, hakhout en afschermende groenbeplanting toegestaan. Daarnaast zijn de gronden mede bestemd voor het behoud, de bescherming en de versterking van het bos met de bijbehorende landschaps- en natuurwaarden. Verder zijn paden, in- en uitritten en nutsvoorzieningen toegestaan.

Detailhandel - Tuincentrum
De gronden met de bestemming ‘Detailhandel-Tuincentrum’ zijn bestemd voor een tuincentrum. Daarnaast mogen de gronden worden gebruikt als tuin en/of erf en zijn nutsvoorzieningen toegestaan. In de specifieke gebruiksregels is gedetailleerd opgenomen welke (detailhandels)activiteiten voor een tuincentrum worden toegestaan.

Detailhandel - Wonen
De gronden met de bestemming detailhandel - wonen hebben betrekking op de meubelboulevard. In de begripsomschrijving in artikel 1.27 is de toegestane detailhandel gekoppeld aan het thema wonen.

Gemengd 1
Op gronden met de bestemming 'Gemengd 1' zijn toegestaan de sport en recreatievoorzieningen, de grootschalige detailhandel, maatschappelijke voorzieningen, leisure maatschappelijke voorzieningen en horeca.

Gemengd 2
Dit is het perceel waarop de Americahal is gesitueerd. De Americahal is bestemd voor congressen, kantoren en zakelijke dienstverlening. In de gebruiksregels is voor de Americahal een regeling opgenomen die er in voorziet dat voor zes detailhandelgerelateerde evenementen vergunning kan worden verleend.

Groen
Het structurele openbare groen is onder de bestemming Groen gebracht. Hier zijn groenvoorzieningen, vijvers, paden, hondenuitlaatplaatsen, nuts- en speelvoorzieningen toegestaan. Binnen deze bestemming zijn alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegelaten. De bouwhoogte van speel- en klimtoestellen mag bij recht niet meer dan 4 meter bedragen. Burgemeester en wethouders kunnen onder voorwaarden vergunning verlenen voor speel- en klimtoestellen tot een hoogte van 6 meter.
De waterberging aan de spoorbaan langs De Voorwaarts valt onder deze bestemming.

Sport
Op de gronden met de bestemming Sport zijn evenementen, nutsvoorzieningen, sport en sportvoorzieningen tot en met categorie 3.1 toegestaan. Deze bestemming is gegeven aan het sportcomplex van WSV en de ijs- en skeelerbaan in het plangebied.

Verkeer - Spoorweg
De bestemming Verkeer – Spoorweg is gegeven aan de spoorlijn Apeldoorn-Zutphen. Hier zijn wegen, spoorwegen, bermen, watergangen, groenvoorzieningen en specifieke spoorinfrastructuur toegestaan.

Verkeer - Verblijfsgebied
De bestemming Verkeer - Verblijfsgebied is gegeven aan de gebieden die een verblijfsfunctie hebben. Dit betreft de wegen, straten, voet- en fietspaden, bermen en parkeervoorzieningen in de woongebieden. Ook het niet-structurerende groen is in deze bestemming ondergebracht.
Binnen deze bestemming heeft het geplande transferium de aanduiding " (sv-tf) specifieke vorm van verkeer - transferium" gekregen.

Verkeer - Weg
De wegen met primair een functie voor het doorgaande verkeer hebben de bestemming Verkeer - Weg gekregen. Het betreft De Zutphensestraat, de Laan van Osseveld en de Laan van Erica.

Wonen
De woningen in het plangebied hebben de bestemming Wonen. Voor de woningen is op de plankaart een bouwvlak gegeven.
Door middel van bouwaanduidingen is onderscheid gemaakt tussen de verschillende bouwwijzen van de woningen: vrijstaand en twee-onder-een-kap.
De maximaal toegelaten oppervlakte aan bijgebouwen, aan- of uitbouwen en overkappingen is gerelateerd aan de oppervlakte van de kavel. Is de kavel kleiner dan 500 m2 dan is ten hoogste 50 m2 aan bijgebouwen, aan- of uitbouwen en overkappingen toegestaan, bij kavels tussen 500 en 750 m2 is die oppervlakte maximaal 65 m2 en is de kavel groter dan 750 m2dan is ten hoogste 85 m2 aan erfbebouwing toegestaan. Daarbij geldt wel steeds de voorwaarde dat niet meer dan 60% van de kavel wordt bebouwd.

Leiding - Gas
De gronden met de dubbelbestemming Leiding – Gas zijn mede bestemd voor een ondergrondse gastransportleiding. Op de gronden met deze dubbelbestemming mogen uitsluitend gebouwen ten dienste van de leiding worden gebouwd. Andere gebouwen zijn, mits passend binnen de andere bestemming, uitsluitend toegestaan door middel van een omgevingsvergunning. Er kan pas vergunning worden verleend wanneer vooraf advies van de leidingbeheerder is ingewonnen. Er is een omgevingsvergunning vereist waarbij aan de aanleg van diepwortelende beplanting, grondwerken, het aanbrengen van verhardingen en heiwerkzaamheden, beperkingen worden gesteld.

Beroeps- en bedrijfsuitoefening aan huis
Bij recht is het gebruik van (een deel van) woning en bijgebouwen ten behoeve van beroepsuitoefening en niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis toegestaan. Daarbij worden enige beperkingen gesteld om ervoor te zorgen dat het woonkarakter van de woning het beroeps- of bedrijfsmatige gebruik blijft overheersen. Voor de niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis geldt dat alleen bedrijfsactiviteiten die voorkomen op de Lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten aan huis zijn toegestaan. Voor deze lijst is aansluiting gezocht bij de bedrijven die in de richtafstandenlijst van de VNG-uitgave "Bedrijven en milieuzonering" als bedrijven van categorie 1 zijn aangemerkt. Omdat het gaat om activiteiten in een woning op een relatief klein oppervlak is het aantal bedrijfsactiviteiten dat is toegelaten zeer beperkt gehouden.

Bouwregels
Voor de maatvoering van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde is per bestemming een bebouwingsschema opgenomen. In de bebouwingsschema's staan de maatvoeringsaspecten die voor die specifieke bestemming gelden.