direct naar inhoud van 5.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid
Plan: De Voorwaarts
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1035-onh1

5.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid

Het plangebied valt uiteen in een drietal bouwstenen nl.:

  • 1. het westelijke gebiedsgedeelte dat wordt begrensd door de beide spoorlijnen, de Zutphensestraat en de Laan van Erica.
  • 2. de verdubbeling van de Zutphensestraat en de aanleg van het transferium
  • 3. de uitgifte van een bouwkavel in de wig van de Zutphensestraat en de spoorlijn naar Deventer.


Van elk van deze onderdelen volgt nu een beschouwing over de economische uitvoerbaarheid.
Ad 1
Er is sprake van een gebiedsdeel dat al voor een belangrijk gedeelte is gerealiseerd. De Omnisporthal, de voetbalvelden, de nieuwbouw van Intratuin en de skeelerbaan/ijsbaan zijn al verwezenlijkt. Op basis van het in procedure te brengen bestemmingsplan wordt er een GDV/PDV programma toegevoegd. Er is sprake van actieve gemeentelijke bouwgrondproductie met klassieke kosten van aankoop (van bijvoorbeeld de Amerikahal en omliggende parkeerterreinen), apparaatskosten, kosten van bouwrijp maken, woonrijp maken, rente en vele andere. Tegenover de kosten staan inkomsten uit verkoop van bouwrijpe grond voor GDV/PDV. Rond het GDV/PDV programma is een uitgiftecontract gesloten met een aan ontwikkelaar IPMMC verbonden juridische entiteit. Dit gebiedsdeel genereert rond de bouwgrondproductie een positieve netto geldstroom zodat vanuit het blikveld van de gemeente de economische uitvoerbaarheid is verzekerd. De netto opbrengst wordt ingezet in het dekkingsplan voor het Omnisport.
De ontwikkelaar/grondkoper zorgt voor de opstal ontwikkeling en voor de aansluitende verhuur dan wel verkoop van grond en opstallen aan een belegger die vervolgens het winkeloppervlak gaat verhuren.

Ad 2
De aanlegkosten (inclusief verwerving van de ondergrond en van de planvoorbereiding/apparaatskosten/directievoering) van de verdubbeling van de Zutphensestraat en het Transferium worden gedekt door een beroep te doen op daartoe onder programma 14 gereserveerde middelen in de BROA (=Bestemmingsreserve Ruimtelijke Ontwikkeling Apeldoorn) alsmede uit een provinciale bijdrage. De gereserveerde middelen zijn toereikend om de uitgaven te dekken waardoor de economische uitvoerbaarheid is verzekerd.

In de volgende tabel is een overzicht opgenomen van de beschikbare dekkingsmiddelen

BROA (* €1000)   Restant
t/m 2010  
2011   2012  
Programmma 14: Verkeer        

Infrastructuur Oostzijde stad / Omnisport  

100  

490  

7.043  
-aanvullend budget in verband met een provinciale bijdrage      
1.870  
       
Aanleg Transferium Barnewinkel   5   1.213    
       
Totaal   105   1.703   8.913  

Tabel 5.4.

Ad 3
In dit gebiedsdeel, dat nagenoeg volledig is gerealiseerd, ligt nog een te verkopen bouwkavel. Die kavel is gemeente eigendom. De verwachte opbrengsten overtreffen de daaraan verbonden kosten zodat de economische uitvoerbaarheid van dit gebiedsdeel eveneens is veilig gesteld.