direct naar inhoud van 4.5 Parkeren, transferium en carpoolplaats
Plan: De Voorwaarts
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1035-onh1

4.5 Parkeren, transferium en carpoolplaats

4.5.1 Parkeren

De parkeerbehoefte is onderbouwd op basis van de functies die binnen het gebied De Voorwaarts mogelijk worden gemaakt. Per functie is op basis van de gemeentelijke parkeernormen de parkeerbehoefte bepaald. Op het moment dat er voor een specifieke functie geen gemeentelijke parkeernorm is, is in sommige gevallen uitgegaan van ervaringscijfers (voetbalvelden WSV) of van landelijke richtlijnen van het CROW (bij de GDV). Op basis hiervan kan een realistische inschatting gemaakt worden van het benodigde aantal parkeerplaatsen (zie bijlage 12, toelichting op de parkeerbalans).
In de berekening van het totaal aantal benodigde parkeerplaatsen is rekening gehouden met de toepassing van de wijzigingsbevoegdheid van verblijfsgebied naar grootschalige detailhandel. Deze wijzigingsbevoegdheid is gepland nabij de Americahal. Na uitvoering van deze wijzigingsbevoegdheid zijn voor alle functies die dagelijks bezoekers genereren 2316 parkeerplaatsen in het gebied De Voorwaarts nodig. Het gaat hierbij dus niet om evenementen in het Omnisportcentrum, de topsporthal of de Americahal. Deze parkeerplaatsen worden op meerdere terreinen binnen het plangebied gerealiseerd, die vanwege efficiëntie voor alle bezoekers van de verschillende publiekstrekkers toegankelijk zijn (dus geen specifiek toebedeelde parkeerterreinen bijvoorbeeld uitsluitend voor bezoekers van het Omnisportcentrum).

4.5.2 Transferium / carpoolplaats

Tijdens evenementen in het Omnisportcentrum, de topsporthal of de Americahal zijn er meer parkeerplaatsen nodig dan tijdens de normale, dagelijkse situatie. De grotere parkeervraag die tijdens een evenement ontstaat, wordt opgevangen op een transferium. De locatie van het transferium en de benodigde capaciteit wordt hieronder beschreven.
De programmering van deze evenementen wordt op elkaar afgestemd, zodat het niet voorkomt dat een groot evenement in het Omnisportcentrum tegelijkertijd plaatsvindt met een evenement in de topsporthal en of in de Americahal.

Locatie transferium
In opdracht van de gemeente is onderzoek verricht naar de haalbaarheid van één of meerdere transferia in Apeldoorn. De rapportage van dit onderzoek is opgenomen als Bijlage toelichting 14 Locatieonderzoek transferium van de toelichting.
Ten behoeve van de locatiekeuze van het transferium zijn in het onderzoek meerdere locaties bekeken en beoordeeld op verschillende aspecten zoals beschikbare ruimte, de bereikbaarheid, inpassing, sociale veiligheid en de financiële haalbaarheid. Op basis van deze aspecten scoren twee locaties goed, namelijk de locatie Lupineweg; ten noorden van de Zutphensestraat en ten westen van de Rijksweg A-50 en de locatie Barnewinkel; ten zuiden van de Zutphensestraat en ten westen van de Rijksweg A 50 (zie onderstaand figuur).

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1035-onh1_0013.png"

Ten tijde van het opstellen van het bestemmingsplan De Voorwaarts in 2004 viel de locatie Barnewinkel af. De grond was niet in eigendom van de gemeente waardoor de investeringskosten beduidend hoger zouden zijn dan de locatie Lupineweg. De locatie Lupineweg ten noorden van de Zutphensestraat is daarom eerder in het bestemmingsplan De Voorwaarts bestemd tot transferium, inclusief carpoolfunctie. De grootte van het aangewezen transferiumterrein bleek echter onvoldoende om te voorzien in de totaal berekende parkeerbehoefte. Verder bleek tijdens de bestemmingsplanprocedure van De Voorwaarts destijds dat de locatie Lupineweg op veel weerstand stuitte bij de omwonenden.
In januari 2006 is voor de locatie Barnewinkel een structuurschets (zie Bijlage toelichting 16) opgesteld waarin alle beoogde ontwikkelingen in dat gebied zijn meegenomen. Deze locatie heeft als voordeel dat het gehele transferium op die plek kan worden aangelegd met voldoende ruimte voor 900 parkeerplaatsen. De bereikbaarheid voor auto en fiets is goed, de locatie ligt tussen de aansluitingen van A-1 en A-50 op de Zutphensestraat. Rond de locatie ligt relatief weinig bebouwing, waardoor het risico voor eventuele overlast wordt beperkt. Het zicht op deze locatie is vanaf de weg en de aanwezige bebouwing goed, waardoor de locatie sociaal veilig is.
Het transferium De Barnewinkel krijgt een groene inrichting. Het vormt de hoofdentree tot het zogenaamde stadslandgoed en wordt 'ingepakt' met een stevige groene rand waardoor een goede inpassing in de Groene Wig wordt gerealiseerd. Teneinde de uitstraling van het transferium minder massaal van karakter te laten zijn en om de ruimte geschikt te maken voor functies met verschillende ruimtevragen, worden het transferium en de carpoolplaats onderverdeeld in ruimten, variërend in omvang en verharding. Zichtbaar vanaf de Zutphensestraat wordt een (verharde) carpoolplaats voor circa 80 auto's. De carpoolplaats wordt permanent gebruikt. Het gebruik van het transferium is contractueel beperkt tot maximaal 26 maal per jaar.

Capaciteit transferium
De evenementen die de meeste bezoekers trekken, zijn de evenementen in het Omnisportcentrum. In Bijlage toelichting 12 is onderbouwd dat de parkeerbehoefte in die pieksituatie 1050 auto's bedraagt. In het gebied De Voorwaarts zijn 119 parkeerplaatsen voor het Omnisportcentrum aanwezig. Daardoor zijn er op afstand nog ca. 900 parkeerplaatsen noodzakelijk.
Bij grote evenementen zal het vervoer van bezoekers vanaf deze locatie naar het plangebied worden geregeld met behulp van pendelbussen die via de Zutphensestraat en de Laan van Erica naar het Omnisportcentrum rijden.

Carpoolplaats
De carpoolplaats wordt parallel aan de Zutphensestraat gesitueerd, zodat deze goed zichtbaar is vanaf de Zutphensestraat. Op het carpoolterrein komt tevens een voorziening voor bussen, zodat bezoekers van en naar o.a. het Omnisportcentrum per bus kunnen worden vervoerd. Ook wordt het carpoolterrein toegankelijk gemaakt voor fietsers, inclusief voorzieningen om fietsen te parkeren.

Ontsluiting transferium/carpoolplaats
De ontsluiting vindt plaats via een nieuw aan te leggen weg die aantakt op de Zutphensestraat. Het kruispunt wordt om redenen van verkeersveiligheid voorzien van verkeerslichten. Voorgenoemde ontsluiting is geregeld in bestemmingplan "Barnewinkel naast 13". Dit plan is op 30 juni 2011 vastgesteld. Voor een goede verkeersafwikkeling worden de verkeerslichten afgestemd op de andere geplande verkeerslichten op de Zutphensestraat tussen de A50 en de Laan van Osseveld. De aansluiting wordt zodanig vormgegeven dat het verkeer goed kan worden afgewikkeld op het moment dat er een piekvraag is.

4.5.3 Parkeren

De onderbouwing van de parkeerbehoefte is opgenomen in Bijlage toelichting 12. In de parkeerbehoefte berekening is rekening gehouden met de toepassing van de wijzigingsbevoegdheid van verblijfsgebied naar grootschalige detailhandel in welk geval er 2316 pp nodig zijn. Deze parkeerplaatsen worden gerealiseerd op meerdere parkeerterreinen binnen het plangebied, die vanwege efficiënt gebruik toegankelijk zijn voor de afzonderlijke bezoekers van de verschillende publiekstrekkers (dus geen parkeerterreinen uitsluitend voor bezoekers van het Omnisportcentrum).
Bij grote evenementen worden de extra benodigde 900 parkeerplaatsen, (die onderdeel uitmaken van het plangebied) op het transferium langs de Zutphensestraat ingezet.
Bij grote evenementen zal het vervoer van bezoekers vanaf deze locatie naar het plangebied worden geregeld.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1035-onh1_0014.png"