direct naar inhoud van 4.4 Verkeersontsluiting
Plan: De Voorwaarts
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1035-onh1

4.4 Verkeersontsluiting

4.4.1 Externe ontsluiting - Autoverkeer

De ontsluiting van het plangebied voor autoverkeer vindt plaats via de Laan van Erica. De aansluiting op de Laan van Erica wordt geregeld door verkeerslichten. Er wordt in de capaciteitsberekeningen rekening mee gehouden dat er in de avondspits (maatgevende periode) op een koopavond circa 1.000 auto's per uur naar het plangebied komen en circa 1.000 auto's per uur het plangebied verlaten.
Er is een uitvoerige discussie gevoerd over de wijze waarop dit zou moeten gebeuren. In de MER 2003 is een verkeerskundige analyse gemaakt, waarbij verschillende varianten zijn onderzocht en de effecten zijn beschreven. De gemeenteraad heeft mede op grond van de onderzoeksresultaten uit het MER 2003 op 26 juni 2003 besloten tot een verdubbeling van de Zutphensestraat. De bewoners zijn betrokken bij deze discussie - al dan niet via wijk- en buurtraden. Hoewel een deel van de bewoners een andere mening was toegedaan en de gemeenteraad begrip heeft voor hun bezwaren, is zij van oordeel dat deze variant de voorkeur verdient.
In het MER 2009 is de toekomstige verkeersdruk op de Zutphensestraat opnieuw onderzocht (het onderzoek is opgenomen als Bijlage toelichting 7 Aanvulling MER 2009 Bijlagen. In onderstaand kader staan de conclusies uit dit onderzoek.

Kader 4.1. Verkeersonderzoek

Inleiding
De Zutphensestraat is één van de radialen in de hoofdwegenstructuur van Apeldoorn. De weg zorgt voor de ontsluiting van de stad aan de oostzijde, richting de A-50 en de A-1. De weg is hierdoor in de spitsperioden zwaar belast wat in de huidige situatie reeds leidt tot een verminderde doorstroming. De verwachting is dat de verkeersdruk de komende jaren toeneemt. Dit, als gevolg van de voorgenomen ontwikkelingen in het gebied De Voorwaarts maar ook als gevolg van andere stedelijke ontwikkeling in de directe omgeving van deze weg, bijvoorbeeld Groot Zonnehoeve en ook door planontwikkelingen in de rest van Apeldoorn en in de regio. De logische vraag die hieruit voorkomt is dan ook wanneer de Zutphensestraat zijn capaciteit heeft bereikt en welke aanpassingen nodig zijn om een acceptabele doorstroming te kunnen blijven garanderen.

Onderbouwing keuze Zutphensestraat en benodigde capaciteitsuitbreiding
In het MER De Voorwaarts (2003) is de keuze voor de Zutphensestraat als hoofdontsluiting van De Voorwaarts uitgebreid onderbouwd. Onder meer zijn voor dit doel meerdere ontsluitingsvarianten onderzocht. Conclusie was hieruit dat om de bereikbaarheid van het plangebied en Apeldoorn Oost te verbeteren en de overlast te beperken, zal het externe autoverkeer zo snel mogelijk de stad in of uit worden geleid. De meest rechtstreekse verbinding tussen De Voorwaarts en de snelwegen is de Zutphensestraat. Een bestaande, voor automobilisten logische ontsluitingsweg aan de oostzijde van Apeldoorn.
In 2009 is ten behoeve van de Aanvulling MER 2009 de toekomstige verkeersdruk op de Zutphensestraat opnieuw onderzocht. Het volledige onderzoek is in Bijlage toelichting 7 Aanvulling MER 2009 Bijlagen weergegeven.
Hieruit blijkt dat uitgaande van het nu gerealiseerde programma, het nu bestemde programma (anno 2011) en tevens de autonome groei van het autoverkeer gedurende de komende tien jaar, er ernstige problemen zullen ontstaan in de doorstroming van de Zutphensestraat.
Om de verwachte verkeersstroom te kunnen verwerken, wordt de Zutphensestraat tussen het kruispunt met de Laan van Erica/Laan van Osseveld en de oprit van de A-50 verdubbeld. Het nieuwe profiel wordt opgebouwd vanaf de noordelijke rand van het asfalt. Dit betekent dat de volledige verbreding aan de zuidzijde van Zutphensestraat komt te liggen en de afstand tussen de weg en de bestaande woningen (in Woudhuis) niet veranderd. De Laan van Erica wordt tussen de kruising met de Zutphensestraat en de aansluiting van het Omnisportcentrum eveneens verdubbeld.

De huidige rotondes op de Zutphensestraat zijn niet toereikend om de toekomstige verkeersintensiteit te verwerken. De rotondes worden daarom vervangen door kruispunten met verkeerregelinstallaties. Het kruispunt Zutphensestraat – Laan van Erica/ Laan van Osseveld wordt om die reden sterk opgewaardeerd.
 

Ontwerp van de Zutphensestraat

Voor het ontwerp van de Zutphensestraat gelden de volgende uitgangspunten:

  • De huidige parallelweg die de woningen langs de Zutphensestraat ontsluit blijft gehandhaafd;
  • De berm tussen de parallelweg en de huidige hoofdrijbaan wordt verbreed van 3 tot 4 meter naar ca. 5 meter breed, m.u.v. de plekken waar rechtsaf afslagstroken en bushaltes nodig zijn;
  • In de berm tussen de ventweg en de hoofdrijbaan wordt een laag geluidsscherm (ca. 1 meter hoog) gerealiseerd. Hiermee wordt een afname van het geluid van ca. 3 dB(A) op tuinniveau bereikt. Daarnaast heeft het ook een visuele effect (minder zicht op de auto's);
  • De rijstroken worden gescheiden door een middenberm die een breedte van 3 meter krijgt. In deze middenberm zal door o.a. het aanbrengen van beplanting het zicht op de auto's vanuit de woningen worden beperkt;
  • Aan de zuidzijde van de huidige hoofdrijbaan moeten bomen worden gekapt om ruimte te maken voor de extra benodigde rijstroken. De nieuwe bosrand die hiermee ontstaat zal zo goed mogelijk worden hersteld;
  • Er wordt een zo recht mogelijk profiel van de weg gemaakt. Dat bevordert de doorstroming, maar verhoogt ook de ruimtelijke kwaliteit van deze entree van Apeldoorn;
  • De hoofdrijbaan komt op gelijke hoogte te liggen als het huidige peil van de parallelweg. De hoofdrijbaan komt hiermee lager te liggen dan in de huidige situatie;
  • Het fietsverkeer langs de Zutphensestraat wordt in 2 richtingen afgewikkeld op de parallelweg. Het huidige fietspad aan de zuidzijde van de Zutphensestraat komt te vervallen. Dit om de hoeveelheid te kappen bomen te besparen;
  • Bij de wegreconstructie van de Zutphensestraat, wordt geluidsarm asfalt gebruikt. Geluidsarm asfalt wordt eveneens gebruikt voor de reconstructie van de Laan van Erica en de Laan van Osseveld.

Hierna is het huidige en nieuwe dwarsprofiel van de Zutphensestraat weergegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1035-onh1_0011.png"

Figuur 4.5. Dwarsprofiel Zutphensestraat (huidige situatie en nieuwe situatie)

Langzaam verkeer en hulpdiensten
Het plangebied is aan de westzijde ontsloten via de reeds bestaande fietstunneltjes onder de spoorlijnen. Deze tunneltjes zijn ook beperkt toegankelijk voor hulpdiensten. De weg De Voorwaarts vormt vanaf deze tunneltjes de verbindingsroute met de Laan van Erica. De aanwezige woningen worden eveneens via de weg De Voorwaarts ontsloten.
Tussen het tuincentrum en het tankstation is voor het fietsverkeer een ontsluiting naar de Zutphensestraat gerealiseerd. Deze route heeft tevens een belangrijke functie voor hulpdiensten. Op dit punt is voor fietsers geen oversteekplaats gerealiseerd. Dit om veiligheidsredenen: het autoverkeer dat uit de tunnel komt heeft geen zicht op de fietsers. Voor de fietsers die richting het centrum van Apeldoorn fietsen, wordt een geregelde 2-richtingen oversteek gerealiseerd op het kruispunt met de Laan van Osseveld.

Openbaar vervoer
De voorstadshalte De Maten is in 2007 gerealiseerd. Deze halte ligt direct ten oosten van de Laan van Erica aan de spoorlijn Apeldoorn Zutphen, op loopafstand van het Omnisportcentrum en de Americahal. Tussen deze halte en het gebied De Voorwaarts wordt een veilige wandelroute aangelegd. Aan de spoorlijn Apeldoorn – Deventer ligt voorstadshalte Apeldoorn-Osseveld, ook vanaf dit station is het plangebied bereikbaar.
Vanaf eind 2008 bedient de stadsbus (lijn 18) het gebied De Voorwaarts ieder uur. Deze stadsbus heeft op dit moment nog zijn eindpunt bij de voorstadshalte De Maten. Over enkele jaren als de woonwijk Groot Zonnehoeve zijn volle omvang bereikt, zal de buslijn frequenter gaan rijden en via de woonwijk Groot Zonnehoeve over de Zutphensestraat weer terug rijden naar het centrum van Apeldoorn. In het ontwerp van de Zutphensestraat is alvast rekening gehouden met deze bushaltes. Mogelijk zal deze buslijn in de toekomst ook het industriegebied Ecofactorij gaan bedienen.
Tijdens grote publieksevenementen wordt er busvervoer (pendelbussen) georganiseerd voor bezoekers die op het transferium parkeren. Deze bussen zullen via de Zutphensestraat en Laan van Erica heen en weer rijden tussen het transferium en het Omnisportcentrum.

4.4.2 Interne verkeersontsluiting

Binnen het plangebied worden het langzaam verkeer en het autoverkeer zoveel mogelijk van elkaar gescheiden.
Autoverkeer
Voor het autoverkeer is uitgegaan van één volledige aansluiting op de Laan van Erica. De hoofdontsluitingsweg binnen het plangebied loopt om het Omnisportcentrum en de geplande winkels heen en ontsluit naast het Omnisportcentrum ook de Americahal, de skeeler- en ijsbaan, het WSV-complex en het tuincentrum. Alle parkeerplaatsen binnen het plangebied zijn via de hoofdontsluitingsweg bereikbaar.
Langzaam verkeer en hulpdiensten
De interne ontsluitingsstructuur voor langzaam verkeer bestaat uit een stelsel van vrijliggende fiets- en wandelpaden. De hulpdiensten kunnen in principe gebruik maken van deze langzaam verkeerroutes. Het stedenbouwkundig plan van het gebied De Voorwaarts is in de volgende figuur weergegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1035-onh1_0012.png"

Figuur 4.6. Stedenbouwkundig plan met daarin de ontsluiting voor het autoverkeer en langzaamverkeer