direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: De Voorwaarts
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1035-onh1

1.1 Aanleiding

1.1.1 Procedure

Op 27 oktober 2005 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan De Voorwaarts vastgesteld. Het bestemmingsplan is op 13 juni 2006 door Gedeputeerde Staten goedgekeurd. Bij uitspraak van 3 januari 2007 (200605309/4) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het besluit tot goedkeuring van het bestemmingsplan De Voorwaarts vernietigd en bepaalt dat de Uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde besluit van gedeputeerde staten. De overweging die ondermeer aan deze Uitspraak ten grondslag ligt is dat de gemeente gehandeld heeft in strijd met artikel 3:11, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met artikel 23, eerste lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (oud), te weten het niet ter inzage leggen van alle voor de beoordeling van het ontwerpplan benodigde stukken. Tegen deze Uitspraak hebben de gemeente Apeldoorn en Gedeputeerde Staten van Gelderland verzet aangetekend. Op 15 mei 2007 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het verzet ongegrond verklaard.
Naar aanleiding van deze Uitspraak moet het bestemmingsplan opnieuw de wettelijke procedure volgen. Er kan echter om de volgende redenen niet worden volstaan met hetzelfde bestemmingsplan:

  • De Wet op de Ruimtelijke Ordening is vervangen door de Wet ruimtelijke ordening. Consequentie hiervan is een andere inhoud van de regels (voorheen voorschriften) en de plankaart;
  • Het transferium is niet meer aan de noordzijde maar ten zuiden van de Zutphensestraat aan de Barnewinkel gepland;
  • De meubelboulevard wordt nu in het plangebied opgenomen;
  • Wijzigingen in relevante wet- en regelgeving waardoor nieuw onderzoek noodzakelijk is (o.a. Wet Luchtkwaliteit /Wet geluidhinder);
  • Het MER 2003 moet worden geactualiseerd;
  • Het programma is gewijzigd (woningen en multiplexbioscoop zijn komen te vervallen).


Het bestemmingsplan gaat de wettelijke procedure van de (nieuwe) Wet ruimtelijke ordening volgen. Dit betekent dat het goedkeuringsvereiste op het bestemmingsplan is komen te vervallen.

1.1.2 inhoud/werkwijze

De inhoud van dit bestemmingsplan is gebaseerd op het vernietigde bestemmingsplan De Voorwaarts met inachtneming van de wijzigingen zoals dat hiervoor is omschreven.

1.1.3 Aanleiding

Op 12 oktober 2000 heeft de gemeenteraad van Apeldoorn met grote meerderheid besloten het Omnisportcentrum Apeldoorn te realiseren: een multifunctioneel sportcentrum voor top- en breedtesport met commerciële functies.
Als locatie voor deze ontwikkeling werd het gebied De Voorwaarts aangewezen. Sindsdien wordt gewerkt aan de uitwerking van de plannen.
Het Omnisportcentrum omvat een topsportaccommodatie voor baanwielrennen en indooratletiek met ruimte voor maximaal 6.500 toeschouwers en daarnaast een topsporthal met een capaciteit voor maximaal 1.500 toeschouwers. Beide hallen zijn geschikt voor het houden van internationale wedstrijden. De arena voor baanwielrennen en indooratletiek is een unieke topsportvoorziening voor Nederland en de realisatie is mede mogelijk gemaakt met financiële steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de provincie Gelderland.
Het Omnisportcentrum vergroot de aantrekkelijkheid van Apeldoorn als woon-, werk- en voorzieningencentrum en de gemeente versterkt hiermee haar positie als regiocentrum in de Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen. De gemeente komt hiermee ook tegemoet aan de wensen van een aantal lokale verenigingen en landelijke sportorganisaties, waaronder met name de KNAU, KNWU en NOC*NSF, terwijl tegelijk een mooi aanbod aan voorzieningen voor de bewoners van Apeldoorn en de regio ontstaat.

1.1.4 Locatieonderzoek

Het college van B&W van Apeldoorn heeft uit veertien mogelijke locaties in de gemeente, De Voorwaarts als meest geschikte locatie gekozen. Een aantal redenen was doorslaggevend voor de locatiekeuze:

  • de bereikbaarheid per fiets is op deze locatie voor de beoogde doelgroep goed. De Voorwaarts grenst aan het stedelijk gebied, wordt er zelfs gedeeltelijk door ingekapseld, waardoor het gebied voor veel inwoners van Apeldoorn nabij is. Voor een gebied dat ook een belangrijke functie voor de recreatieve Apeldoornse sporter moet krijgen, is dit belangrijk;
  • De Voorwaarts is ook een aantrekkelijke locatie vanwege de zichtbaarheid vanuit de trein en vanaf de weg;
  • de locatie is voldoende groot voor het volumineuze Omnisportcentrum. Door de grote fysieke omvang van het sportcentrum moet er voldoende ruimte om het gebouw zijn, zodat het los komt van zijn omgeving en tot zijn recht kan komen. In De Voorwaarts is dit mogelijk.
1.1.5 Milieueffectrapport

In het Masterplan De Voorwaarts (2001) zijn de ambities neergelegd voor de ontwikkeling van de locatie De Voorwaarts. Gezien de verwachte bezoekersaantallen dient op grond van Europese Richtlijnen en de Wet Milieubeheer, de procedure voor een milieueffectrapportage (m.e.r.) te worden doorlopen. Deze procedure is gestart in 2001. Het milieueffectrapport is in 2003 aanvaard door de gemeenteraad en vrijgegeven voor inspraak. De Commissie voor de m.e.r. heeft geoordeeld dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is en heeft daarmee een positief oordeel afgegeven.
Voor dit bestemmingsplan is een aanvulling op het MER 2003 gemaakt. De voorgenomen inrichting van het plangebied is immers gebaseerd op het "alternatief basismodel" uit het MER 2003 (zie hoofdstuk 4). Voor de aanvulling MER 2009 is een verkorte procedure gehanteerd. Dat betekent dat de fase van de startnotitie en richtlijnen zijn overgeslagen. De richtlijnen uit 2002 zijn hierbij kaderstellend geweest.
De Aanvulling MER (hierna MER 2009) is op 9 juli 2009 door de gemeenteraad aanvaard. Deze aanvaarding houdt in dat de gemeenteraad de kwaliteit van het MER 2009 (in samenhang met het MER 2003) voldoende vindt om mede op basis hiervan een besluit over het bestemmingsplan De Voorwaarts te kunnen nemen.
Het MER 2009 is gelijktijdig met het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd en is apart getoetst door de Commissie voor de m.e.r. Het MER voor dit plan bestaat nu uit twee delen. Basis is het MER 2003 en het MER 2009 bevat een actualisatie. Wanneer gesproken wordt van MER worden beide rapporten bedoeld.

1.1.6 Externe ontsluiting voor het autoverkeer

De plannen leiden tot een toename van vooral het autoverkeer, niet alleen binnen het plangebied, maar vooral ook daarbuiten. Deze toename van het verkeer kan niet met de bestaande infrastructuur verwerkt worden. In het MER 2003 zijn verschillende mogelijkheden om de capaciteit te vergroten, in vier varianten uitgewerkt. Deze varianten zijn in het MER 2003 beoordeeld op milieuaspecten (geluidsbelasting, luchtverontreiniging), ruimtelijke aspecten (inpassing in de groene wig, barrièrewerking en ruimtebeslag) en verkeersaspecten (nut/noodzaak extra capaciteit). Mede op basis hiervan heeft de gemeenteraad op 26 juni 2003 besloten om in te stemmen met een verdubbeling van de Zutphensestraat en een deel van de Laan van Erica.
In het MER 2009 is de toekomstige verkeersdruk op de Zutphensestraat opnieuw onderzocht. Hieruit blijkt ook dat verdubbeling van de Zutphensestraat en de uitbreiding van de kruispunten noodzakelijk zijn om het verkeer goed af te kunnen wikkelen.
Deze uitbreiding van de infrastructuur en het nieuwe transferium aan de Zutphensestraat maken onderdeel uit van dit bestemmingsplan.