direct naar inhoud van Artikel 8 Gemengd - 2
Plan: De Voorwaarts
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1035-onh1

Artikel 8 Gemengd - 2

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. congressen en evenementen;
  • b. kantoren en/of zakelijke dienstverlening met dien verstande dat de totale bruto vloeroppervlakte maximaal 3000 m² mag bedragen;
  • c. horeca in de categorieën 1 en 2 van de bij deze regels behorende Lijst van toegelaten horecatypen voor zover deze een geïntegreerd en ondergeschikt deel uitmaken van de toegestane functies;
  • d. nutsvoorzieningen;

f. tuin en/of erf;

met de daarbij behorende bouwwerken en parkeervoorzieningen.

8.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 19 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema, waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijzingen verwijzen naar de in lid 8.3 genoemde afwijkingen.

Bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Gebouwen en overkappingen   bouwvlak   de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' aangegeven waarde'   de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m) ' aangegeven waarde    
         
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen       tuinmeubilair: 3 m
antenne-installaties: 15 m
speel- en klimtoestellen: 6 m
overig: 2 m  
de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de naar de straat of openbaar verblijfsgebied georiënteerde gevel(s) bedraagt ten hoogste 1 m  
8.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het in lid 8.1en lid 8.2 bepaalde voor het oprichten van bebouwing ten behoeve van activiteiten waarvoor ingevolge lid 8.4 is afgeweken van de gebruiksregels.

8.4 Afwijken van de gebruiksregels
8.4.1 Afwijkingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het in lid 8.1bepaalde voor 6 (eventueel meerdaagse) detailhandelgerelateerde evenementen met maximaal één branche thema per jaar.

8.4.2 Voorwaarden voor afwijken

Afwijken als bedoeld in dit lid is alleen mogelijk voor zover geen onevenredige belemmeringen voor omliggende functies ontstaan en dat het evenement niet te organiseren is binnen de reguliere detailhandelslocaties en het evenement bijdraagt aan de regionale aantrekkingskracht of een bijzonder karakter heeft.