direct naar inhoud van Artikel 7 Gemengd - 1
Plan: De Voorwaarts
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1035-onh1

Artikel 7 Gemengd - 1

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. sport- en recreatievoorzieningen, congressen en evenementen met dien verstande dat de bruto vloeroppervlakte maximaal 27.000 m² bedraagt en niet meer dan 8.000 zitplaatsen omvatten;
 • b. grootschalige detailhandel tot een bruto vloeroppervlakte van ten hoogste 27.300 m², met dien verstande dat niet zijn toegestaan:
  • 1. detailhandel in modische artikelen zoals schoenen en kleding (met uitzondering van sportkleding en -schoeisel en werkkleding en -schoeisel);
  • 2. detailhandel in dagelijkse artikelen;
  • 3. een warenhuis;
  • 4. detailhandel in hobby, boeken, stripboeken, kantoorartikelen, posters, kaarten en inktvullers;
  • 5. detailhandel in huishoudelijke en luxe artikelen;
 • c. horeca in de categorieën 1 en 2 van de bij deze regels behorende Lijst van toegelaten horecatypen voor zover deze een geïntegreerd en ondergeschikt deel uitmaken van de toegestane functies en zelfstandige horeca met dien verstande dat de brutovloeroppervlakte van de zelfstandige horeca niet meer mag bedragen dan 1.200 m²;
 • d. kantoren en zakelijke dienstverlening;
 • e. maatschappelijke voorzieningen in de categorieën 1 en 2 van de bij deze regels behorende Lijst van toegelaten maatschappelijke voorzieningen;
 • f. leisure;
 • g. nutsvoorzieningen;

onder de voorwaarden dat de maximale bruto vloeroppervlakte aan kantoren en zakelijke dienstverlening, maatschappelijke voorzieningen en leisure gezamenlijk niet meer mag bedragen dan 2.200 m²

met de daarbij behorende bouwwerken en parkeervoorzieningen.

7.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 19 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema, waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijzingen verwijzen naar de in lid 7.3 genoemde afwijkingen.

Bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Gebouwen en overkappingen   bouwvlak   de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' aangegeven waarde   de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' aangegeven waarde    
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen       tuinmeubilair: 3 m
antenne-installaties: 15 m
speel- en klimtoestellen: 6 m
overig: 2 m  
 
7.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken:

van het in lid 7.1 en lid 7.2 bepaalde voor het oprichten van bebouwing ten behoeve van activiteiten waarvoor ingevolge lid 7.4 is afgeweken van de gebruiksregels.

7.4 Afwijken van de gebruiksregels
7.4.1 Afwijkingsbevoegdheid
 • a. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken het in lid 7.1onder b bepaalde.
7.4.2 Voorwaarden voor afwijken

Afwijken als bedoeld in dit lid is alleen mogelijk

 • a. voor zover geen onevenredige belemmeringen voor de omliggende functies ontstaan;
 • b. mits de detailhandel past binnen het doelgerichte winkelaankopen;
 • c. mits de detailhandel van overwegende betekenis is voor het totale grootschalige winkelconcept op De Voorwaarts en;
 • d. mits de detailhandel voor de (wijk)winkelcentra geen of weinig toegevoegde waarde heeft en/of in de (wijk)winkelcentra en binnenstad/stadscentrum niet ingepast kunnen worden.
7.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming Gemengd - 1 te wijzigen in die zin dat de bruto vloeroppervlakte aan kantoren en zakelijke dienstverlening, maatschappelijkevoorzieningen en leisure mag worden gewijzigd in grootschalige detailhandel tot een maximum van 2.200 m².

7.6 Voorwaarden voor wijziging

Toepassing van de wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in dit artikel mag alleen plaatsvinden mits:

 • er geen milieuhygiënische belemmeringen zijn;
 • er geen verkeerskundige belemmeringen zijn;
 • er voldoende parkeergelegenheid gerealiseerd wordt;
 • dit niet leidt tot een onevenredige aantasting van de detailhandelsstructuur, door de initiatiefnemer aan te tonen met een Distributie Planologisch onderzoek;
 • de grootschalige detailhandel zoals genoemd onder lid 1 van dit artikel gerealiseerd is;
 • de niet toegestane detailhandel zoals genoemd onder lid 1 van dit artikel op deze wijziging van toepassing is.