direct naar inhoud van Artikel 4 Bos
Plan: De Voorwaarts
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1035-onh1

Artikel 4 Bos

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bos' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bos, struikgewas, hakhout en afschermende groenbeplanting;
 • b. behoud, bescherming en versterking van het bos met de aldaar voorkomende landschaps- of natuurwaarden;
 • c. fiets-, voet- en ruiterpaden;
 • d. watergangen;
 • e. in- en uitritten;
 • f. nutsvoorzieningen;

met de daarbij behorende bouwwerken.

4.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 19 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema.

Bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen       2,50 m   - van de bouwhoogtebepaling zijn bruggen uitgezonderd
 
4.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
4.3.1 Vergunningplicht

Het is verboden om zonder of in afwijking van een door burgemeester en wethouders verleende vergunning:

 • a. oppervlakteverhardingen ten behoeve van parkeren aan te leggen of aan te brengen;
 • b. wegen en paden aan te leggen en te verharden of andere oppervlakteverhardingen aan te brengen;
 • c. de bodem te verlagen en gronden af te graven, op te hogen en te egaliseren;
 • d. ondergrondse transport-, energie- en telecommunicatieleiding en daarmee samenhangende constructies, installaties en apparatuur aan te brengen;
 • e. andere handelingen te verrichten die de dood of ernstige beschadiging van bomen ten gevolge hebben of kunnen hebben.
4.3.2 Uitzonderingen vergunningplicht

Het onder 4.3.1 opgenomen verbod geldt niet voor werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden:

 • a. in het kader van het normale beheer en onderhoud;
 • b. waarmee is of mag worden begonnen op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan.
4.3.3 Beoordelingscriteria

Werken en werkzaamheden als bedoeld in dit lid zijn slechts toelaatbaar, indien door die werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen het bos niet onevenredig wordt of kan worden aangetast.