direct naar inhoud van Artikel 13 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: De Voorwaarts
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1035-onh1

Artikel 13 Verkeer - Verblijfsgebied

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. verblijfsgebied waarbij geldt dat
  een transferium en carpoolplaats uitsluitend zijn toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer-transferium';
  de ontsluiting moet plaatsvinden binnen 10 meter van de aanduiding '(os)';
 • b. evenementen met uitzondering ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm verkeer-transferium';
 • c. markten met uitzondering ter plaatse van de aanduiding specifieke vorm verkeer- transferium en standplaatsen voor ambulante handel;
 • d. terras uitsluitend ter plaats van de aanduiding "terras";
 • e. watergangen;
 • f. nutsvoorzieningen;
 • g. tuin;

met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

13.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 19 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema. waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijzingen verwijzen naar de in lid 13.3 genoemde afwijkingen.

Bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Gebouwen en overkappingen   150 m²   3 m   5 m   gebouwen en overkappingen zijn alleen toegestaan binnen het verblijfsgebied met de aanduiding sv-tf en binnen een afstand van 100 m uit de as van de Zutphensestraat  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 
    antenne-installaties: 15 m
speel- en klimtoestellen: 4 m (13.3)
overig: 3,00 m  
maximaal drie bouwwerken t.b.v. promotionele activiteiten zijn toegestaan waarvan 2 met een maximale hoogte van 25 m binnen het verblijfsgebied bij het omnisportcentrum en 1 met een maximale hoogte van 38 m binnen het verblijfsgebied met de aanduiding sv-tf  
13.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het in lid 13.2 bepaalde ten behoeve van het bouwen van speel- en klimtoestellen tot een bouwhoogte van 6 meter, mits hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het in het plan beoogde stedenbouwkundig beeld en dit voor de omringende woningen geen onevenredige hinder oplevert.