direct naar inhoud van 7.1 Vooroverleg
Plan: Bestemmingsplan Zuidwestpoort: uitbreiding bedrijventerrein - herinrichting bosgebied
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1034-onh1

7.1 Vooroverleg

Vooroverleg

Het plan is voor eventuele opmerkingen voorgelegd aan de dorpsraad Ugchelen. De dorpsraad heeft bij brief van 11 december 2007 de volgende opmerkingen gemaakt:

- Voorgesteld wordt het ten zuiden en oosten van het bedrijventerrein gelegen bosgebied en tennisbanencomplex op te nemen in het bestemmingsplan. Voor deze nieuw toe te voegen bestemmingen kunnen dan een adequate plantoelichting en voorschriften worden opgenomen die recht doen aan de intenties zoals verwoord in het concept van het bestemmingsplan.

- Zijn er andere garanties dan het bestemmingsplan dat het een éénmalige uitbreiding van het bedrijventerrein betreft?

- Wat is de minimale breedte van de ecologische zone?

- Passen de voorgestane maatregelen in het te behouden bosgebied binnen het geldende bestemmingsplan?

Beantwoording:

Het bestemmingsplan laat een verdere uitbreiding van het bedrijventerrein Ugchelen niet toe. Daarnaast biedt het feit dat de ten oosten en zuiden aan het bedrijventerrein grenzende grond heringericht wordt en onderdeel gaat vormen van het groen-blauwe raamwerk van de Zuidwestpoort voldoende garantie dat geen verdere uitbreiding van het bedrijventerrein zal plaatsvinden. De minimale breedte van de ecologische zone bedraagt circa 40 meter.

Mede vanwege het feit dat de geluidzone van het bedrijventerrein moet worden gewijzigd wordt ondermeer het omliggende bosgebied opgenomen in dit bestemmingsplan, met daarbij een op de beoogde herinrichting afgestemde regeling. De Ugchelseweg en Ugchelsegrensweg vormen de grenzen van het plangebied.