direct naar inhoud van 6.2 De regels
Plan: Bestemmingsplan Zuidwestpoort: uitbreiding bedrijventerrein - herinrichting bosgebied
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1034-onh1

6.2 De regels

6.2.1 Inleidende regels

Hoofdstuk 1 van de regels geeft de definities van de in het plan voorkomende begrippen en legt de wijze van meten en berekenen vast.

6.2.2 Bestemmingsregels

Hoofdstuk 2 bevat de bestemmingsregels. Hierin worden per bestemming regels gegeven voor gebruik en bebouwing van de grond. Deze bestemmingsregelingen worden hierna besproken.


Bedrijventerrein

Om de uitbreiding van het bedrijventerrein mogelijk te maken is deze bestemming opgenomen. Bedrijvigheid dat zich kan vestigen beperkt zich tot maximaal milieucategorie 2. Naast de realisatie van bedrijfskavels zijn binnen deze bestemming bijbehorende voorzieningen als ontsluitingswegen en nutsvoorzieningen toegestaan.


In de regels zijn bepalingen opgenomen over de bebouwing, zoals bebouwingsgrenzen, maximale bouwhoogtes en afstanden van gebouwen tot de zijdelingse perceelsgrenzen.


Natuur

Het bosgebied krijgt de bestemming Natuur. Hoofddoelstelling van deze regel is het behoud en de versterking van de aanwezige natuur- en cultuur-historische waarden. De voorgenomen maatregelen, zoals het herstel van de Eendrachtspreng en de aanleg van ecologische voorzieningen, paden en een verblijfsplek, zijn binnen deze bestemming mogelijk. Wel geldt voor diverse werken en werkzaamheden een aanlegvergunningplicht, zodat de aanwezige waarden maximaal beschermd zijn. Binnen de bestemming zijn uitsluitend bouwwerken geen gebouw zijnde toegestaan met een maximale hoogte van 2 meter.


De bestemmingen Bedrijf, Wonen, Detailhandel en Sport-tennisbaan zijn opgenomen voor de bestaande te handhaven functies en bebouwing in het plangebied. De regels zijn afgeleid van het geldend recht.


Waarde - Archeologie Hoog

Het plangebied heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde, wat aanleiding heeft gevormd om deze dubbelbestemming op te nemen. De bestemming biedt de mogelijkheid aan Burgemeester en Wethouders om te eisen dat bij het oprichten van bepaalde bebouwing of het uitvoeren van bepaalde werken en werkzaamheden archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd. Daaruit voortvloeiend kan aan een bouwvergunning voorwaarden worden verbonden of een aanlegvergunning worden geweigerd.


Archeologisch onderzoek is niet nodig indien naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders de archeologische waarden van de gronden in andere beschikbare informatie afdoende is geregeld.

6.2.3 Algemene regels en overgangs- en slotregels

In hoofdstuk 3 zijn regels opgenomen die gelden voor alle bestemmingen. In artikel 11 zijn bouwregels opgenomen die voor alle bestemmingen gelden. In lid 1van dit artikel staat onder andere de bepaling over ondergronds bouwen opgenomen. Lid 3 bevat de afdekbepaling. Hier is bepaald dat, wanneer in het plan een maximale goothoogte is aangegeven, het gebouw vanaf die bouwhoogte dient te worden afgedekt met een kap. Deze bepaling impliceert dat een platte afdekking is toegestaan, mits dat platte dak niet hoger is dan de op dat punt geldende maximaal toegelaten goothoogte.

Artikel 12 bevat de algemeen geldende gebruiksregels. Het bedrijventerrein Werkgebied Brouwersmolen is een op grond van de Wet geluidhinder gezoneerd bedrijventerrein, wat inhoudt dat rondom het terrein een geluidgrens is vastgelegd. De geluidbelasting van de bedrijven op het bedrijventerrein mag op die grens de 50 decibel niet overschrijden. Deze geluidgrens ligt deels binnen het plangebied en is dan ook opgenomen op de plankaart in de vorm van de aanduiding "Geluidzone-industrie". In artikel 13 is bepaald dat binnen deze aanduiding een gebruik van niet-bebouwde grond en bebouwing als geluidsgevoelige terreinen en/of geluidsgevoelige gebouwen, als bedoeld in de Wet geluidhinder, niet is toegestaan.

In artikel 16 staan de procedureregels die bij ontheffing en wijziging in acht genomen moeten worden. Artikel 17 tenslotte geeft een regeling voor verwijzingen naar andere wettelijke regelingen en plannen.


Hoofdstuk 4 bevat tot slot de strafbepaling, het overgangsrecht voor bouwwerken en gebruik en de titel van het bestemmingsplan.