direct naar inhoud van 5.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid
Plan: Bestemmingsplan Zuidwestpoort: uitbreiding bedrijventerrein - herinrichting bosgebied
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1034-onh1

5.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid

Algemeen

In het gebied dat begrensd wordt door Ugchelseweg, Europaweg en Ugchelsegrensweg worden door een aantal bedrijven en de gemeente Apeldoorn plannen ontwikkeld met de intentie te komen tot een herstructurering van de Zuidwestpoort van Apeldoorn. Om dit te kunnen bereiken zal een deel van de gronden, die volledig particulier eigendom zijn, worden omgezet in een hoogwaardiger bestemming. Het omzetten van de huidige in een meer hoogwaardige bestemming geeft naast een gewenste stedenbouwkundige uitstraling de betreffende bedrijven financieel aantrekkelijke mogelijkheden. De gemeente stelt als doel om naast de stedenbouwkundige aanpak van het gebied ook de openbare voorzieningen in het gebied meer allure te geven.

De intentie is dat de bedrijven in het gebied Zuidwestpoort uiteindelijk de kosten dienen te dekken die voortvloeien uit de upgrading van de openbare ruimte.

Uitbreiding bedrijventerrein Ugchelen

Het bedrijventerrein en het ten zuiden daarvan gelegen bosgebied is in particulier eigendom.

Wanneer dit bestemmingsplan rechtsgeldig wordt, kan vervolgens de uitvoering ook ter hand worden genomen, omdat daartoe met de betrokken eigenaar van de percelen een overeenkomst is gesloten, ter uitvoering waarvan de eigendom van het overige bosgebied definitief aan de gemeente zal verblijven. De eigenaar beschikt dan over de juridisch-planologische grondslag om op de aan hem over te dragen gronden (circa 1.44 hectare) de uitbreiding van de bedrijfslocatie voor eigen rekening en risico in uitvoering te kunnen nemen. Van de gemeente worden daartoe geen maatregelen in de sfeer van aanleg van openbare voorzieningen gevergd, zodat daarvoor geen kostenverhaal aan de orde is.

Het uit deze aan- en verkooptransactie voortvloeiende voordelige resultaat zal worden ingezet ten behoeve van de hiervoor aangeduide doelstelling. In de exploitatieopzet is rekening gehouden met het compenseren van de oppervlakte bos/groen die als gevolg van deze ontwikkeling in het gebied verloren gaat.