direct naar inhoud van 4.4 Groen
Plan: Bestemmingsplan Zuidwestpoort: uitbreiding bedrijventerrein - herinrichting bosgebied
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1034-onh1

4.4 Groen

Het deel van het bosgebied wat in eigendom komt van de gemeente (circa 2,6 ha.) gaat deel uitmaken van het groenblauwe raamwerk van de Zuidwestpoort. De daarop afgestemde herinrichting van het bosgebied is, als uitwerking op de Eendrachtsprengvisie, vormgegeven op de Beekontwikkelingskaart Eendrachtspreng (zie bijlage 1). Uitvoering is voorzien in 2010.


Zoals eerder aangegeven wordt het tussen de de Laan van Westenenk en de Ugchelsegrensweg gelegen bosgebied aangemerkt als bronbos. In het Bronbos wordt gebruik gemaakt van een zonering. De zonering is een middel om enerzijds ecologie en waterberging en anderzijds cultuurhistorie en recreatie te optimaliseren. De spreng is de scheiding tussen de twee zones. De spreng vormt tegelijkertijd het hart van het Bronbos, hier komen alle kwaliteiten samen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1034-onh1_0003.jpg"

Noord

Het bos ten noorden van de spreng is de ecologische zone. De westelijke sprengkop en het oude hoogspanningstracé worden het kerngebied van de ringslang en de ijsvogel. Ten oosten van de nieuwbouw van Norel wordt een ontwikkelingsgebied voor de ringslang gecreëerd.

In de ecologische zone wordt ook het afgekoppelde water geïnfiltreerd. Dit gebeurt door middel van zaksloten in het bos en wadi's in het oude hoogspanningstracé en in het ontwikkelgebied van de ringslang. Het bergen van regenwater in een kerngebied van de ringslang kan, mits het regenwater van de verharding eerst gefilterd wordt door bijvoorbeeld een helofytenfilter.

Om de sfeer van sprengkoppen in het bos te houden wordt de beekzonerand aan de bedrijvenkant afgeschermd met opgaande inheemse beplanting.

Om de rust voor ecologie en privacy voor de bedrijven te waarborgen wordt het noordelijke deel afgesloten. De toegankelijkheid wordt vooral beperkt door de spreng zelf. Het gebruik van hekwerken wordt tot het minimum beperkt. De spreng wordt de grens van de ecologische zone. Rondom de zone komen de hekwerken enige meters van de weg of pad te liggen, zodat ze in het bos komen te staan en aan het zicht onttrokken worden. Overige hekwerken worden verwijderd.

Zuid

Ten zuiden van de spreng ligt de recreatieve zone. Deze zone wordt recreatief ontsloten zodat de cultuurhistorische kwaliteiten van dit gebied beleefbaar worden. De wandelpaden in het bos sluiten aan op de wandel- en fietspaden in de wijk. In het bosgedeelte bij de dorpskern wordt er een verblijfsplek ingericht met educatieve waarde over de cultuurhistorie en gebruik van de spreng met de bouwwerken. Dit bosgedeelte wordt de nieuwe groene dorpsruimte van Ugchelen.

Spreng

De uitmonding van de westelijke sprengkop op de beekloop komt ongeveer halverwege de sprengkop te liggen. Dit in verband met de scheiding tussen de zones. Daarnaast is dit het hoogste punt van de bodem van de kop waardoor de watertoevoer naar de spreng het beste te regelen is.

De spreng komt in het historische beekprofiel te liggen. Er wordt gebruik gemaakt van de historische sprengwallen. Omdat het historische beekprofiel veel breder (ongeveer 8 meter) is dan de te verwachten wateraanvoer krijgt de spreng een asymmetrisch accoladeprofiel. Het accoladeprofiel wordt gebruikt voor de infiltratie van het afgekoppelde regenwater en als uitloopgebied voor de ringslang en ijsvogel. Omdat het accoladeprofiel aan de zonnige zijde ligt is dit gunstig voor de ringslang en andere amfibieën.

Op de zuidelijke sprengwal wordt een wandelpad aangelegd. Vanaf dit pad is er zicht op de spreng en blijft het infiltratiegedeelte rustig en zonnig voor ecologie. De sprengkop gelegen bij de dorpskern krijgt een cultuurhistorisch profiel.

Het afkoppelen van regenwater gaat d.m.v. een infiltratiezone in het accoladeprofiel en zaksloten. Deels wordt gebruik gemaakt van bestaande sloten. Zaksloten worden tevens gebruikt als afscheiding van het ecologische bosgedeelte. De zaksloten komen zover mogelijk stroomopwaarts te liggen. Door de uitbreiding van het bedrijventerrein is er meer ruimte nodig om water te bergen. Hiervoor zal er onderzocht moeten worden of meer capaciteit te vinden is in de al geplande maatregelen. Hierdoor wordt er voorkomen dat er bomen gekapt moeten worden voor waterberging en bestaande open ruimtes in het bos gewaarborgd worden.