direct naar inhoud van 4.2 Bebouwing
Plan: Bestemmingsplan Zuidwestpoort: uitbreiding bedrijventerrein - herinrichting bosgebied
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1034-onh1

4.2 Bebouwing

Om tot een zo optimaal mogelijke invulling van de uitbreiding van het bedrijventerrein te komen wordt de situering van de bedrijfskavels en de bedrijfsbebouwing niet strikt vastgelegd. Wel worden een aantal regels gesteld aan de bebouwing om zorg te dragen voor een zo goed mogelijke inpassing in de omgeving. De maximale hoogte van bedrijfsgebouwen wordt vastgelegd op 12 meter. Aan de zuid- en westzijde dienen gebouwen op minimaal 5 meter afstand van de perceelsgrens en daarmee het aangrenzende bosgebied te blijven. Aan de oostzijde geldt een maat van 7,5 meter ter bescherming van de daar aanwezige bomenrij (voormalige laan).

Met de visie voor de Zuidwestpoort wordt ingezet op een hoogwaardige uitstraling van zowel kantoren als bedrijven. Bij de verdere vormgeving van het bedrijfsterrein is een heldere inrichting met eenduidige bouwvolumes gewenst. Het parkeren dient daarbij niet alleen op eigen terrein plaats te vinden, deze mogen ook niet zichtbaar zijn vanuit het openbaar gebied. Wat betreft de vormgeving dient verder gezocht te worden naar kleuren en materialen die voor een goede inpassing en aansluiting zorgen met het bosgebied.

De bestaande bebouwing aan de Ugchelseweg en Uchelsegrensweg wordt als zodanig gehandhaafd.