direct naar inhoud van 1 INLEIDING
Plan: Bestemmingsplan Zuidwestpoort: uitbreiding bedrijventerrein - herinrichting bosgebied
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1034-onh1

1 INLEIDING

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op een locatie ten zuiden van het aan de Laan van Westenenk (ter hoogte van nummer 90) gelegen bedrijventerrein "Ugchelen". Het plangebied wordt verder begrensd door de Ugchelseweg, Ugchelsegrensweg en bos. Naast aan de Ugchelseweg en Ugchelsegrensweg gelegen bebouwing en voorzieningen bestaat het plangebied momenteel uit bos.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1034-onh1_0001.jpg"


Het plangebied vormt een onderdeel van de Zuidwestpoort van Apeldoorn. De Zuidwestpoort, met als centrale as de Europaweg, is één van de belangrijkste entrees van de stad. Bij en langs deze stadsentrees wil Apeldoorn haar kenmerkende groene karakter zichtbaar maken en zich tegelijkertijd presenteren als dynamische werkstad. De wens bestaat om te komen tot een samenhangend beeld waarbij de aanwezige kwaliteit verbeterd en versterkt wordt. Om dit te bereiken is een ruimtelijk (ontwikkelings)kader voor de Zuidwestpoort opgesteld.

In dat kader zijn voor de Zuidwestpoort twee typen raamwerken onderscheiden welke samen de ruimtelijke hoofdstructuur vormen en voor langere tijd de inrichting en de kwaliteit van het gebied bepalen. Eén daarvan is die van de groen- en buitenruimtestructuur. Door de structuur van het groene raamwerk te versterken is het mogelijk om de herkenbaarheid en leesbaarheid van het gebied te vergroten en ecologische verbindingszones te creëren in de stad.

Belangrijke doelstelling binnen het groen-blauwe raamwerk is handhaving van de bospercelen ten zuiden van de bedrijven langs de Laan van Westenenk, inclusief versterking van de samenhang, herstel van sprengen en bevordering van natuurontwikkeling, met de mogelijkheid tot afronding annex uitbreiding van de bedrijfsbebouwing, onder voorwaarde van compenserende bos- en natuurontwikkeling elders.

Ter uitvoering van deze doelstelling kan met dit bestemmingsplan het bedrijventerrein Ugchelen met circa 1,4 ha worden vergroot en kan een deel van het overige bosgebied (circa 2,6 ha., zie kaart bijlage 1) conform de uitgangspunten van de Zuidwestpoortvisie worden heringericht.


Uitbreiding van het bedrijventerrein en herinrichting van het bosgebied is op grond van het geldende bestemmingsplan niet toegestaan. Om dit mogelijk te maken is dit bestemmingsplan opgesteld. Het bestemmingsplan bestaat uit een plankaart (verbeelding) en planregels en gaat vergezeld van een toelichting. De toelichting bevat onder andere een beschrijving van het relevante beleidskader, de bestaande ruimtelijke situatie, de voorgestane ruimtelijke invulling van het plangebied en de juridische opzet van het plan. Ook wordt ingegaan op de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.


Het grootste deel van het plangebied maakt deel uit van het bestemmingsplan "Werkgebied Brouwersmolen" en heeft daarin de bestemmingen "Bos", "Bos- en parkstrook", "Eengezinshuizen", "Sportvoorzieningen", "Groenvoorzieningen" en "Verkeersdoeleinden". Dit bestemmingsplan is op 10 augustus 1978 vastgesteld door de gemeenteraad en op 25 september 1979 goedgekeurd door gedeputeerde staten van Gelderland.

Het deel van het plangebied wat direct grenst aan de Ugchelseweg maakt deel uit van het bestemmingsplan "Bouwhof-De Heeze" en heeft daarin de bestemmingen "Woondoeleinden", "Detailhandel" en "Bedrijfsdoeleinden". Dit bestemmingsplan is op 7 juni 2007 vastgesteld door de gemeenteraad en op 27 november 2007 goedgekeurd door gedeputeerde staten van Gelderland.