direct naar inhoud van 3.1 Historie
Plan: Bestemmingsplan Kopermolenweg 15 en omgeving Wenum Wiesel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1028-ont1

3.1 Historie

Het landgoed 'De Kopermolen' ligt ten noorden van Apeldoorn en is ruim 19 hectare groot. Het landgoed heeft een lange en turbulente geschiedenis. Een deel is in de loop der tijd ontgonnen van bos en heide tot landbouwgrond (ca. 1830-1855). Dit is later weer tot bos ontwikkeld (ca. 1865-1871) en weer opnieuw ontgonnen (ca. 1930). De vijverpartijen zijn reeds lange tijd (zeker vanaf ca. 1830) in de huidige vorm gehandhaafd.

In de tweede helft van de 20e eeuw zijn er door de toenmalige eigenaar allerlei wijzigingen in het landschap aangebracht: er zijn veel vergravingen geweest die meer reliëf in het terrein hebben gebracht, monumentale bomen/beplanting zijn blijven staan, er was relatief veel rust door weinig onderhoud in de laatste 40 jaar, weinig verstoring hetgeen gunstig heeft gewerkt voor flora en fauna. Relatief veel rust omdat de toenmalige eigenaar wel één en ander vergraven heeft en paarden in het gehele terrein liet lopen/grazen. Door achterstallig onderhoud zijn er delen verruigd en dichtgegroeid. Hierdoor is de geschiedenis van het landschap niet geheel te herleiden en zijn er verschillende onverklaarbare (landschaps)elementen in het gebied (grondlichamen en greppels).

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1028-ont1_0003.png"

afbeelding: voormalige Villa Eikenhorst

Het landgoed is gelegen op de overgang van de hoger gelegen stuwwallengebied (zandgebied Veluwe) naar het laag gelegen uiterwaarden gebied (IJssel kleigebied). Hierdoor heeft het landgoed karakteristieke eigenschappen. Het landgoed heeft een in dikte variërende laag dekzand, glooiingen en een aantal ondiepe beekdalen waaronder de Wiesselse - en Meibeek, uitmondend in de Wenumse beek. Deze beken worden gevoed door een aantal gegraven sprengkoppen, een unieke situatie die tot op de dag van vandaan nog op deze manier functioneert. De verschillende molens die aan de beek hebben gestaan, zijn in de loop van de tijd verdwenen. Het verval met de bijbehorende muren van de Kopermolen die op het landgoed heeft gestaan is onlangs (2006-2007) hersteld.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1028-ont1_0004.png"

Het landgoed is aangemerkt als Ecologische hoofdstructuur - nieuwe natuur, hetgeen inhoudt dat de aanleg of ontwikkeling van nieuwe natuur gestimuleerd wordt. Er wordt onderscheid gemaakt in de ontwikkeling van (half) natuurlijk grasland, bloemrijk grasland, heischraalgrasland, houtsingels, elzensingels, geriefhoutbosjes, hoogstamboomgaarden, poelen, en een stapsteen amfibie met de bijbehorende landschapselementen als plassen, vennen, moeras, heide, struweel, hakhout, bos, rietzoom.

De kernkwaliteiten van het landgoed bestaan uit sprengen in samenhang met hun omgeving, (bron)bos, botanische graslanden, struweel en landschapselementen behorend bij het kleinschalig cultuurlandschap: houtwallen en houtsingels, poelen, lanen.