direct naar inhoud van 2.4 Reconstructieplan
Plan: Bestemmingsplan Kopermolenweg 15 en omgeving Wenum Wiesel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1028-ont1

2.4 Reconstructieplan

Het reconstructiegebied de Veluwe beschikt over een groot aanbod van landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische rijkdommen. Het gesloten bos- en natuurlandschap loopt over in het open, weidse landschap van de IJsselvallei, Randmeren en Rijnvallei. Diverse sporen van het cultuurhistorisch erfgoed in het landschap verwijzen naar de eeuwenoude bewoningsgeschiedenis. De bezoekers van de Veluwe hebben te maken met schoonheid, rust, stilte en eindeloze ruimte. Deze unieke kenmerken maken de Veluwe tot een zeer gewilde streek om er te wonen, werken of te recreƫren.


Het karakteristieke van de Veluwe maakt het gebied tegelijkertijd ook erg kwetsbaar. Er ligt een grote druk op economische sectoren als landbouw, wonen en toerisme om de landschappelijke en ecologische kwaliteiten te behouden. Gestapelde milieuproblematiek als vermesting en verzuring hebben negatieve effecten op de bodem-, water- en luchtkwaliteit. Diverse ruimteclaims en ongewenste ontwikkelingen zoals verstening, verrommeling, versnippering en verslechtering van de milieukwaliteit vormen een bedreiging van de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de Veluwe op de langere termijn. In het belang van de toekomstige ruimtelijke- en milieukwaliteiten en in het belang van de economische bedrijfsvoering van landbouw- en recreatiebedrijven op en rond het Centraal Veluws Natuurgebied (CVN) moet een nieuwe weg ingeslagen worden. Een weg waarin de balans tussen ecologie en economie wordt gevonden en nageleefd. Een weg waarin de kansen op de Veluwe optimaal worden benut. Deze weg willen de gezamenlijke partners inslaan met het Reconstructieplan Veluwe.

Doel reconstructie

De reconstructie van de concentratiegebieden in Oost-Nederland wordt door de provincie Gelderland in drie gebieden opgepakt; de Gelderse Vallei, de Achterhoek en de Veluwe. Aanvankelijk was de aanleiding voor de Reconstructiewet vooral de gestapelde milieuproblematiek in de concentratiegebieden, maar de uitwerking van deze wet richt zich op een integrale kwaliteitsimpuls voor de Veluwe. Het doel van het Reconstructieplan kan dan ook als volgt worden samengevat:

Het geven van kwaliteitsimpuls aan een duurzame verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en de daarmee samenhangende leefbaarheid in het landelijk gebied. Dit gebeurt op een dusdanige manier dat de verscheidenheid en de eigen identiteit van de Veluwe behouden blijven De kwaliteitsimpulsen richten zich op landschap, natuur en water, bos, landbouw en tuinbouw, recreatie en toerisme en wonen en werken.

Het betreft hier extra inspanningen bovenop de autonome ontwikkeling, die bijdragen aan de integrale kwaliteitsimpuls op de Veluwe. De belangrijkste reconstructieopgaven in relatie tot plangebied zijn:

Algemene afname landschappelijke kwaliteit.

De Veluwe beschikt over een rijk en gevarieerd landschap met veel cultuurhistorische waarden. In het buitengebied komt er steeds meer bebouwing bij, die naar aard en schaal slecht past in haar omgeving. Landschappelijke inpassing van het gebouw verdient meer aandacht en het gebrek aan erfbeplanting doet afbreuk aan de omgeving. Naast (ver)bouwontwikkelingen komen ook kleine ingrepen voor die de landschappelijke kwaliteit en de beeldkwaliteit in het landelijk gebied doen verminderen. Voorbeelden hiervan zijn het afgraven van een es of steilrand, het aanbrengen van (asfalt)erfverhardingen, het rooien van houtwallen of het plaatsen van niet in de omgeving passende perceelsscheidingen en hekwerken. Kortom, er is sprake van een verrommeling, uniformering en verstening van het landschap met een afname van de landschappelijke kwaliteit als gevolg.

Conclusie

Het onderhavige bestemmingsplan is passend ten aanzien van de doelstellingen van Veluwe 2010 en het reconstructieplan voor de Veluwe. De planlocatie is gelegen nabij het Centraal Veluws Natuurgebied. Het plangebied wordt op een zorgvuldige en duurzame manier herontwikkeld, waarbij de bestaande natuurwaarden beter worden beschermd ten opzichte van de huidige situatie. De recreatieve bouw- en exploitatiemogelijkheden uit het geldende bestemmingsplan worden geschrapt en in plaats daarvoor wordt een minder belastende functie wonen opgenomen. Op het landgoed worden maatregelen ter versterking van de natuurontwikkeling getroffen, waaronder het onderbrengen van gronden onder zogenaamde SAN-pakketten. (Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer)