direct naar inhoud van 5.2 Bestemmingen
Plan: Bestemmingsplan Imbosweg 14 Loenen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1027-vas1

5.2 Bestemmingen

Hoofdstuk 2 bevat de bestemmingsregels. Hierin worden per bestemming regels gegeven voor gebruik en bebouwing van de grond. Deze bestemmingsregelingen worden hierna besproken.

Agrarisch

Op het perceelsgedeelte met de bestemming Agrarisch zijn grondgebonden agrarische activiteiten en natuurbeheer toegestaan. Er is geen bouwvlak zodat het oprichten van gebouwen hier niet toegelaten is.

Wonen

De woningen in het plangebied hebben de bestemming Wonen. In de regels is bepaald dat er alleen vrijstaande woningen gebouwd mogen worden. Op de plankaart zijn twee bestemmings- en bouwvlakken aangegeven: voor de bestaande en de nieuwe woning. Voor ieder bouwvlak is met een maatvoeringsaanduiding een maximaal toegelaten te bebouwen oppervlak opgenomen. De reden hiervan is gelegen in het feit dat de bestemmingsplanwijziging mogelijk is op grond van de Regeling Functieverandering. Daarbij is het van belang dat het te bebouwen oppervlak afneemt ten opzichte van de oude situatie.

Het perceelsgedeelte voor de voorgevel heeft de aanduiding 'tuin'; het perceelsgedeelte achter de achtergevel en het gedeelte naast de zijgevel de aanduiding 'erf'. Deze aanduidingen zijn van belang voor de situering van bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen. In de regels is namelijk bepaald dat deze bouwwerken niet alleen binnen het bouwvlak maar ook ter plaatse van de aanduiding erf mogen worden gebouwd. Daarbij is nog specifiek bepaald dat deze erfbebouwing ten minste 3 meter achter de voorgevel (of het verlengde daarvan) moet worden gesitueerd.

Bij recht is het gebruik van (een deel van) woning en bijgebouwen ten behoeve van beroepsuitoefening en niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis toegestaan. Daarbij worden enige beperkingen gesteld om ervoor te zorgen dat het woonkarakter van de woning het beroeps- of bedrijfsmatige gebruik blijft overheersen. Voor de niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis geldt dat alleen bedrijfsactiviteiten die voorkomen op de Lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten aan huis zijn toegestaan. Voor deze lijst is aansluiting gezocht bij de bedrijven die in de richtafstandenlijst van de VNG-uitgave "Bedrijven en milieuzonering" als bedrijven van categorie 1 zijn aangemerkt. Omdat het gaat om activiteiten in een woning op een relatief klein oppervlak is het aantal bedrijfsactiviteiten dat is toegelaten zeer beperkt gehouden.

Waarde – Archeologie Hoog en Waarde – Archeologie Middelhoog

Gebieden die op de archeologische beleidskaart zijn aangemerkt als gebied met hoge trefkans op archeologische resten hebben de dubbelbestemming Waarde - Archeologie Hoog gekregen, gebieden die zijn aangemerkt als gebied met middelhoge trefkans op archeologische resten hebben de dubbelbestemming Waarde - Archeologie Middelhoog gekregen. Voor beide bestemmingen geldt dat bij het indienen van een bouwaanvraag voor een bouwwerk met een oppervlakte van meer dan 50 m2 (Hoog) respectievelijk 100 m2 (Middelhoog) tevens een archeologisch onderzoeksrapport moet worden ingediend. Als uit dit rapport blijkt dat de archeologische waarden door het oprichten van het bouwwerk zullen worden verstoord kunnen burgemeester en wethouders bepaalde voorwaarden aan de bouwvergunning verbinden. Wanneer de archeologische waarde van het terrein al uit andere informatie (bijvoorbeeld uit eerder uitgevoerd onderzoek) bij de gemeente bekend is, is het niet nodig nieuw onderzoek uit te voeren. Voor een aantal werken en werkzaamheden geldt in beide bestemmingen een aanlegvergunningvereiste.

Waarde - Beken en sprengen

Aan de zuidkant van het perceel bevindt zich een waardevolle beek; deze is beschermd door middel van de dubbelbestemming Waarde - Beken en sprengen. Hier geldt dat de gronden uitsluitend zijn bedoeld voor herstel en onderhoud van landschappelijk en ecologisch waardevolle beken en sprengen.