direct naar inhoud van 4.3 Ecologie
Plan: Bestemmingsplan Imbosweg 14 Loenen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1027-vas1

4.3 Ecologie

Het plangebied is gelegen op circa 100 meter van een een gebied dat is aangewezen als Ecologische Hoofdstructuur - Verwevingsgebied. EHS-Verweving is van belang voor soorten die zijn gebonden aan gebieden waar veel natuurelementen en natuurkwaliteiten zijn verweven met agrarisch en ander gebruik van het cultuurlandschap. Met de ecologische verbindingszones neemt de versnippering van de natuur af en ontstaan meer migratiemogelijkheden voor plant- en diersoorten.

Binnen gebieden die zijn aangewezen als EHS-Verweving geldt een nee, tenzij beleid. Dat houdt in dat bestemmingsplanwijzigingen niet mogelijk zijn als daardoor wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant worden aangetast. Op een afstand van circa 100 meter van het perceel Imbosweg 14 bevindt zich de Loenense beek. Gezien de afstand van de planlocatie tot het gebied is heeft de planontwikkeling geen negatieve invloed op het verwevingsgebied en op de beek.

Aan de zuidkant van het plangebied ligt een beekzone. Deze zone is met de dubbelstemming Waarde - Beken en sprengen beschermd. Hier geldt dat de gronden uitsluitend zijn bedoeld voor herstel en onderhoud van landschappelijk en ecologisch waardevolle beken en sprengen.